Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:15-21

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:15-21

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 2:15-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cố gắng làm một điều gì theo cách riêng của mình dù tốn kém rất nhiều nhưng không bao giờ thành công hay không?  Nếu có ai chỉ cho bạn một cách mới, bạn đã làm theo và thấy rằng cách mới không những rất thành công mà không tốn kém gì nhiều, có khi nào bạn lại quyết định từ bỏ cách mới để trở về với cách cũ của bạn hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Người Do Thái tự hào về điều gì (2:15a; Phi-líp 3:4-5)? Họ nghĩ gì về các dân tộc ngoại quốc (2:15b)? Sau khi tin Chúa, người Do Thái – cũng như chúng ta – nhận biết điều gì (2:16a)?  Nhận thức đó thúc đẩy chúng ta sống như thế nào (2:16b), và không nên nương cậy vào điều gì (2:16c)?  Tại sao (2:16d; 3:11; Công Vụ 13:38-39; Rô-ma 3:20-22)?
  2. Khi một người đang tìm cách nhận được sự công chính nhờ Đức Chúa Jesus, người đó đang ở trong tình trạng nào (2:17a)? Việc Đức Chúa Jesus cứu giúp người đó, có phải là Ngài phục vụ cho tình trạng của người đó hay không (2:17b)?  Tại sao?
  3. Ai là người vô tình hay cố ý xây dựng lại ảnh hưởng của luật pháp (2:4, 2:11-13)? Phao-lô gọi người hành động như vậy là người thế nào (2:18)?  Đức Chúa Jesus có hành động như vậy không? Thật ra, một người đã tin Chúa rồi thì người đó có mối tương quan như thế nào với luật pháp (2:19a)? Người đó đang sống cho ai hay phục vụ ai (2:19b)?
  4. Việc chết với luật pháp diễn ra khi nào (2:20a)? Việc sống cho Chúa khởi đầu khi nào (2:20b)? Nếp sống đó thể hiện qua điều gì (2:20c) và bắt nguồn từ đâu (2:20d)? Người tin Chúa được xưng công chính là nhờ vào điều gì (2:21a), nhưng không phải bởi điều gì (2:21b)? Nếu một người có thể được xưng công chính (2:16-17, 2:21) nhờ việc làm của mình hay nhờ tuân giữ luật pháp thì tại sao chính Đức Chúa Jesus phải hy sinh trên thập tự (2:21c)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bên cạnh việc tin nơi Đức Chúa Jesus, có khi nào có ai đó đã khuyên bạn cần phải làm thêm điều nầy hay điều kia hoặc giáo luật nầy giáo luật nọ để được cứu hay không?  Nếu mỗi chúng ta đều phải góp sức với Đức Chúa Jesus để đạt được sự cứu rỗi cho chính mình, chúng ta đánh giá sự hy sinh của Đức Chúa Jesus có giá trị như thế nào (2:21)?  
  2. Sứ đồ Phao-lô đã chịu đóng đinh với Đức Chúa Jesus trên thập tự để ông được chết về điều gì và có thể sống cho ai (2:19)?  Bạn đã đóng đinh chính mình với Chúa trên thập tự hay chưa?  Lĩnh vực nào bạn đã đóng đinh để nó chết đi và lĩnh vực nào bạn đã giữ lại nên nó vẫn còn sống?  Tình trạng nửa sống nửa chết của con người cũ đã ảnh hưởng như thế nào đến nếp sống theo Chúa của bạn?  


Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:15-21

Ðược cứu bởi đức tin

  1. Chúng tôi sinh ra là người Do Thái, chứ không phải là những người tội lỗi trong các dân ngoại. 16. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng một người được xưng công chính không phải nhờ vào những công việc của luật pháp nhưng bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus; cho nên chúng tôi đã tin Đấng Christ Jesus để được xưng công chính bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ không bởi những công việc của luật pháp, bởi vì không một ai được xưng công chính bởi những công việc của luật pháp. 17. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách để được xưng công chính trong Đấng Christ mà chính chúng tôi lại bị xem là kẻ có tội, không lẽ Đấng Christ là người phục vụ cho tội lỗi hay sao? Không hề như vậy! 18. Bởi vì nếu tôi xây dựng lại những gì tôi đã phá hủy, tôi chứng tỏ rằng mình là kẻ phạm luật. 19. Vì qua luật pháp tôi đã chết đối với luật pháp, để tôi có thể sống cho Ðức Chúa Trời. 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; bây giờ tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. 21. Tôi không muốn làm vô hiệu ân điển của Đức Chúa Trời; bởi vì nếu nhờ luật pháp mà được sự công chính thì Đấng Christ đã chết vô ích.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top