Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:1-10


Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 2:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ bị ai theo dõi hay không? Người đó báo cáo việc làm của bạn cho ai? Với mục đích gì? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bao lâu sau những ký thuật trong chương 1 thì Sứ đồ Phao-lô trở lại Giê-ru-sa-lem (2:1a)? Những ai đã cùng đi với ông (2:1b)? Lý do nào khiến ông đến Giê-ru-sa-lem lần này (2:2a)? Ông đã gặp ai (2:2b) và trình bày với họ điều gì (2:2c)? Vì sao ông làm như vậy (2:2d)?   
  2. Chuyện gì đã xảy ra với Tít (2:3)? Nguyên nhân của việc rắc rối là gì (2:4a)?  Một số người chống phá muốn làm gì (2:4b)?  Sứ đồ Phao-lô đã có thái độ nào đối với những người đó (2:5)?  Sứ đồ Phao-lô có thái độ như thế nào đối với những người từng được tôn trọng trong quá khứ (2:6a)?  Tại sao (2:6b)?  Quá khứ của những người đó ảnh hưởng như thế nào với Sứ đồ Phao-lô (2:6c)? 
  3. Các nhân vật lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem đã nhận biết điều gì về trách nhiệm của Phao-lô (2:7a) và của Phi-e-rơ (2:7b)? Tại sao (2:8)? Nhận thức đó nói lên điều gì về Phúc Âm mà Phao-lô và Phi-e-rơ đã giảng (2:8)? Kết quả của việc nhận biết điều này là gì (2:9)?  Bên cạnh việc công bố Phúc Âm, Sứ đồ Phao-lô được nhắc nhở cần phải làm điều gì (2:10)?  Ông đã thực hiện lời căn dặn đó như thế nào (2:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Vào thời Sứ đồ Phao-lô, trong Hội Thánh đã có những người thích soi mói tìm cách bắt bẻ những người hầu việc Chúa. Theo bạn trong Hội Thánh ngày nay có những người như vậy hay không? Động lực của họ là gì (2:4)? Trong khi đó, Sứ đồ Phao-lô đã đi theo sự hướng dẫn của ai (2:2a)? Noi gương Sứ đồ Phao-lô, những người trong Hội Thánh nên có thái độ nào với những người nầy (2:1-6)?  Theo bạn, những điều gì tất cả Hội Thánh cần biết, và những điều chỉ có những lãnh đạo Hội Thánh nên biết (2:2)?
  2. Các sứ đồ đã nêu gương trong việc nhìn nhận ân tứ và sự kêu gọi của Chúa ban cho những người khác (2:7-9).  Việc nhìn nhận ân tứ của người khác có xảy ra trong Hội Thánh của bạn hay không?  Nếu có, điều đó đã đem lại những kết quả nào?  Nếu không, sinh hoạt trong Hội Thánh của bạn hiện nay ra sao?       
  3. Vào thời Hội Thánh Đầu Tiên, công tác truyền giảng đi kèm với công việc chăm sóc người nghèo (2:10). Hội Thánh của bạn đang thực hiện trách nhiệm này như thế nào? Theo bạn, Hội Thánh chỉ nên chú tâm vào việc truyền giảng mà không lo công tác xã hội, hay chỉ chú tâm công tác xã hội mà không lo truyền giảng, hoặc nên làm cả hai?
  4. Nếu phải làm cả hai, Hội Thánh của bạn có đủ khả năng và nhân lực để thực hiện hai trách nhiệm truyền giảng và xã hội cùng một lúc hay không? Nếu phải làm, Hội Thánh của bạn có thể làm đến mức độ nào? Truyền giảng ít nhất bao nhiêu lần một tháng (I Cô-rinh-tô 11:26) hay giúp đỡ người nghèo thiếu như thế nào? Bạn có thể góp phần trong lĩnh vực nào? Làm người chia sẻ Phúc Âm hay góp phần trong công tác xã hội?


Kinh Thánh:
Ga-la-ti 2:1-10

Phao-lô và các Sứ Ðồ

1. Rồi mười bốn năm sau, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem cùng với Ba-na-ba, cũng có mang Tít theo. 2. Theo sự mặc khải tôi đã lên đó và đã trình bày riêng với những nhân vật tôn trọng về Phúc Âm mà tôi đã rao giảng giữa những người ngoại quốc, để những việc tôi đã và đang làm không trở thành vô ích. 3. Ngay cả Tít, người cùng đi với tôi, dù là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu cắt bì.

4. Bởi vì có mấy người giả mạo làm anh em đã lén lút len vào, ẩn mình theo dõi sự tự do của chúng tôi mà chúng tôi đã có được trong Đấng Christ Jesus, để họ bắt chúng tôi làm nô lệ. 5. Đối với những người đó, chúng tôi không nhượng bộ họ một giờ nào, để cho chân lý của Phúc Âm vẫn được tiếp tục trong anh em.

6. Còn đối với những người có vẻ như được tôn trọng, cho dù trước kia họ có là ai, đối với tôi, họ không có gì khác biệt – Đức Chúa Trời không tiếp nhận một người theo hình thức bên ngoài – vì vậy những người từng được tôn trọng đó chẳng đóng góp thêm gì cho tôi. 7. Nhưng ngược lại, họ đã thấy rõ rằng tôi được trao trách nhiệm đem Phúc Âm cho những người không được cắt bì – cũng như Phi-e-rơ cho những người được cắt bì 8. – bởi vì Đấng đã hành động trong Phi-e-rơ để sai ông làm sứ đồ cho những người được cắt bì, cũng hành động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho những người ngoại quốc; 9. và khi đã nhận biết ân điển được ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng – những người được xem là những trụ cột – họ đã trao tay phải giao kết với Ba-na-ba và tôi, để chúng tôi đến với những người ngoại quốc, còn họ thì đến với những người được cắt bì. 10. Họ chỉ nhắc chúng tôi một việc là phải nhớ đến những người nghèo, và đó chính là điều mà tôi đã từng làm cách nhiệt thành.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top