Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:11-24

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:11-24

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 1:11-24

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ những người quen cũ ngạc nhiên khi gặp lại bạn hay không?  Ngạc nhiên về điều tốt hay xấu?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sứ đồ Phao-lô cho biết Phúc Âm không đến từ đâu (1:11-12a), nhưng nguồn gốc của Phúc Âm là từ đâu (1:12b)? Phúc Âm, hay Tin Lành, là gì (Lu-ca 2:10-11; Mác 1:1; Công Vụ 11:10)?
 2. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông vốn là người như thế nào (1:13a)? Ông đã làm gì (1:13b)?  Ông đã thăng tiến như thế nào trong Do Thái giáo (1:14a)?  Nhờ vào điều gì (1:14b)?  Tuy nhiên việc gì đã xảy ra cho ông (1:15)?  Đức Chúa Trời đã làm gì cho ông (1:16a)?  Để ông có thể làm việc gì (1:16b)?  Phao-lô đã đáp ứng như thế nào trước sự chọn lựa của Chúa (1:16c)? Sau đó ông đã làm gì (1:17)?
 3. Ba năm sau Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (1:18)? Ông đã gặp ai (1:18-19)? Vị thế của những người này như thế nào vào lúc đó?  Sứ đồ Phao-lô nói gì về những sự kiện này (1:20)?  Và rồi ông đi đâu (1:21)?  Những điều mà Sứ đồ Phao-lô trình bày giải thích như thế nào về lý do khiến nhiều người tại các Hội Thánh Do Thái thuộc vùng Giu-đê không biết nhiều về Sứ đồ Phao-lô (1:18-22)?  Tuy nhiên họ đã nghe nói gì về ông (1:23)?  Thái độ của họ như thế nào (1:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Là tín hữu Tin Lành, bạn hiểu gì về Tin Lành, hay Phúc Âm? Tin Lành là gì (Lu-ca 2:10-11)? Tin Lành là của ai (Mác 1:14; Công Vụ 11:20; Rô-ma 15:19; I Cô-rinh-tô 9:12; II Cô-rinh-tô 9:13; 2 Cô-rinh-tô 11:7)? Lý do nào khiến Đức Chúa Trời ban Tin Lành (Công Vụ 13:32, 20:24; Rô-ma 1:2)? Tin Lành được chép ở đâu (I Phi-e-rơ 1:25)? Tin Lành nói về ai (Lu-ca 2:10-11; Mác 1:1)? Như vậy có thể nào có một Tin Lành khác hay không (II Cô-rinh-tô 11:4; Ga-la-ti 1:7)? Mục đích của việc Đức Chúa Trời ban Tin Lành là gì (Rô-ma 1:16-17)? Người nhận Tin Lành cần sống như thế nào (Phi-líp 1:27)?
 2. Sứ đồ Phao-lô từng là người lãnh đạo việc bách hại và giết chết nhiều người tin Chúa (1:13; I Ti-mô-thê 1:13). Tuy nhiên nhờ ân điển của Chúa (1:14), ông đã trở thành một người rao giảng Tin Lành của Chúa (1:15).  Ân điển của Chúa đã thay đổi bạn như thế nào?  Bạn đang làm gì với ân điển và Tin Lành của Chúa?
 3. Sứ đồ Phao-lô từng chống phá và bách hại đạo Chúa bởi vì ông tin rằng ông hành động như vậy là bảo vệ truyền thống của dân tộc ông (1:14).  Ngày nay một số người cũng nhân danh việc bảo vệ truyền thống dân tộc để chống lại Phúc Âm của Chúa. Là người đã tiếp nhận Chúa, bạn có thể làm gì để giúp những người như vậy vượt qua những ngộ nhận của họ và hiểu được chân lý của Chúa?

 
Ga-la-ti 1:11-24

Chức vụ sứ đồ của Phao-lô 

 1. Thưa anh em, tôi muốn cho anh em biết rằng Phúc Âm mà tôi đã truyền không phải đến từ loài người; 12. bởi vì tôi đã không nhận, hoặc được dạy về Phúc Âm này, từ một người nào, nhưng tôi đã nhận qua sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ. 
 1. Chắc anh em đã nghe về đời sống trước kia của tôi khi còn trong Do Thái giáo. Tôi đã tàn bạo bách hại và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 14. Trong Do Thái giáo, tôi đã vượt xa nhiều người cùng tuổi với tôi, bởi vì lòng tôi quá sốt sắng với các truyền thống của tổ phụ tôi. 
 1. Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã biệt riêng tôi ra trước khi tôi được sanh ra và đã gọi tôi qua ân điển của Ngài, vui lòng 16. bày tỏ Con của Ngài trong tôi, để rồi tôi có thể rao truyền về Con của Ngài ở giữa các dân ngoại, thì tôi không bàn với một người nào. 17. Tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp những người đã là sứ đồ trước tôi, nhưng tôi liền đi qua xứ A-ra-bi, và sau đó trở về Đa-mách. 18. Ba năm sau đó, tôi đi lên Giê-ru-sa-lem viếng thăm Sê-pha và ở với ông mười lăm ngày; 19. nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoại trừ Gia-cơ là em trai của Chúa. 
 1. Những gì tôi viết cho anh em là thật, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi không nói dối! 21. Sau đó tôi đã đi đến những khu vực thuộc Sy-ri và Si-li-ci. 22. Đối với các hội thánh trong Đấng Christ tại Giu-đê, tôi vẫn còn là người lạ mặt; 23. họ chỉ nghe nói: “Người đã bắt bớ chúng ta trước đây bây giờ đang rao truyền đức tin mà người đã từng cố gắng tiêu diệt.” 24. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top