Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:6-10

Cùng Học Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:6-10

Cùng Học Kinh Thánh
Ga-la-ti 1:6-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, có ai gạt bạn việc gì không?  Tại sao lúc đó người đó có thể gạt bạn?  Nếu bây giờ, người đó gạt bạn như vậy, bạn sẽ trả lời như thế nào? Điều gì khiến bạn có thể hành động khác biệt so với lần trước?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô kinh ngạc về điều gì (1:6a)? Việc gì đã xảy ra tại các hội thánh thuộc vùng Ga-la-ti mà Sứ đồ Phao-lô vừa thành lập (1:6b; Công Vụ 13:14-14:27)? Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng người tin Chúa không bị ràng buộc bởi luật pháp nhưng chịu ảnh hưởng bởi điều gì (1:6; Rô-ma 6:15)? Ân điển của Chúa đem lại cho người tin Chúa những phước hạnh nào (Rô-ma 3:24, 5:21)?
  2. Sự thật của vấn đề là gì (1:7a)? Ai đã gây xáo trộn trong các Hội Thánh tại vùng Ga-la-ti (1:7b; Công Vụ 15:24)? Xin cho biết hai mục đích của những người này (1:7b-c)?  Những người làm như vậy xứng đáng nhận điều gì (1:8)?  Việc Sứ đồ Phao-lô lập lại hình phạt lần thứ hai nói lên điều gì (1:9)? Đối với những người như vậy, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên có thái độ nào (Rô-ma 16:17)?
  3. Câu hỏi quan trọng mà mỗi người hầu việc chân chính Chúa cần phải đối diện đó là gì (1:10a)? Nếu họ chiều theo ý của loài người, nghĩa là họ chọn thái độ nào đối với Chúa (1:10b; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có hệ phái Cơ-đốc nào hiện nay đang dạy người ta phải làm thêm điều gì để được cứu hay không?  Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, bạn có thể nói gì với những người dạy các tín lý như vậy?
  2. Theo bạn, Sứ đồ Phao-lô có quá cứng rắn hay không khi ông công bố hình phạt cho những người cố tình rao giảng một Phúc Âm sai lạc cho những người khác (1:8-9)?  Đức Chúa Jesus nói gì về sự trừng phạt dành cho những kẻ cố tình làm lầm lạc cho một người mới trong đức tin (Mác 9:42; Ma-thi-ơ 18:6; Lu-ca 17:2)?  Những câu Kinh Thánh trên nhắc nhở như thế nào cho những người đang hiệp tác với các sứ giả của tà giáo để gây xáo trộn trong các Hội Thánh hiện nay?
  3. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, có bao nhiêu lần bạn chọn lắng nghe theo ý của con người thay vì lắng nghe theo ý muốn của Chúa (1:10)?  

Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:6-10 

Không có Phúc Âm nào khác

  1. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì anh em đã vội vàng lìa bỏ Đấng đã gọi anh em trong ân điển của Đấng Christ mà theo một phúc âm khác. 7. Đó không phải là một phúc âm khác, nhưng có những kẻ quấy nhiễu anh em và muốn thay đổi Phúc Âm của Đấng Christ. 8. Tuy nhiên thậm chí chúng tôi, hay là một thiên sứ nào từ trời, truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người đó đáng bị nguyền rủa! 9. Như trước đây chúng tôi đã nói, và bây giờ tôi nhắc lại, nếu có người nào truyền cho anh em một phúc âm trái ngược với điều anh em đã nhận, thì người đó đáng bị nguyền rủa. 10. Còn tôi, hiện nay tôi đang tìm kiếm sự chấp thuận của loài người hay là của Đức Chúa Trời? Nếu tôi làm vui lòng loài người, tôi không phải là đầy tớ của Đấng Christ.

Bản Dịch Việt Ngữ (2020)

Đọc thêm: 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top