Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:21-24

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:21-24

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:21-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có quý mến một người nào, nhưng lại không được ở gần người đó hay không?   Làm thế nào để bạn biết về tình trạng của người đó?  Nếu bạn gặp một người đã từng sống gần gũi với người đó, bạn sẽ làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Ê-phê-sô nên biết những điều gì (6:21a)?  Theo bạn, tại sao việc các tín hữu biết những gì người hầu việc Chúa đang quan tâm và những việc người hầu việc Chúa đang làm là điều cần thiết?  Tại sao Sứ đồ Phao-lô xem việc nầy là quan trọng (6:22a-b)? Ai là người đã được cử để làm công việc đó (6:21b; II Ti-mô-thê 4:12; Tít 3:12)?  Phẩm chất của người nầy như thế nào (6:21c; Cô-lô-se 4:7; Công-vụ 20:4)?  Thêm vào đó, người nầy còn có trách nhiệm gì nữa (6:22c)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cầu chúc cho các tín hữu tại Ê-phê-sô ba điều gì (6:23a)?  Những phước hạnh đó đến từ đâu (6:23b)?   Phước hạnh thứ tư mà Sứ đồ Phao-lô cầu chúc là điều gì (6:24)? Ông cầu chúc phước hạnh đó cho ai (6:24a)? Phước hạnh đó được mang đến cho họ bằng điều gì (6:24c)?  Lúc viết thư, Sứ Đồ Phao-lô đang ở trong hoàn cảnh nào (6:20b, Công Vụ 21:33, 28:20, Ê-phê-sô 3:1, Phi-lê-môn 1:7; Cô-lô-se 4:3)? Trong hoàn cảnh như vậy, làm thế nào ông có thể đem phước hạnh đến cho những người khác (1:1-14, 6:21-24)?
  3. Trong thư Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô đã nhắc đến sự bình an (1:2, 6:15, 6:23), đức tin (1:13, 1:15, 1:19, 2:8, 3:6-7, 3:12, 3:17, 4:5, 4:11, 4:13, 5:26, 6:15-16, 6:19, 6:21, 6:23), tình yêu (1:5-6, 1:15, 2:4, 3:18-19, 4:2, 4:15-16, 5:1-2, 5:55, 5:28, 5:23, 6:7, 6:21, 6:23-24), và ân điển (1:2, 1:6-7, 2:5, 2:7-8, 3:2, 3:7-8, 4:7, 6:24).  Xin ôn lại những câu Kinh Thánh nêu trên và tìm hiểu lý do vì sao Sứ Đồ Phao-lô cầu chúc cho các tín hữu có được những điều nầy?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi viết thư Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô đang ở trong tù (6:20b, Công Vụ 21:33, 28:20, Ê-phê-sô 3:1, Phi-lê-môn 1:7; Cô-lô-se 4:3). Tuy nhiên ông đã dành thì giờ viết thư giải thích về niềm tin nơi Chúa, rồi cầu nguyện cho các tín hữu ở khắp nơi để họ nhận được phước hạnh của Chúa. Trong hoàn cảnh tự do của bạn, bạn có thể làm gì để giúp đỡ đức tin và đem phước hạnh đến cho những người khác?
  2. Ty-chi-cơ là một người đã dấn thân hầu việc Chúa (Công-vụ 20:4), là một người trung thành ở trong Chúa (6:21), là người có khả năng khích lệ những người khác (6:22), là người được Sứ Đồ Phao-lô tin cậy và yêu mến (6:21).  Lúc Sứ Đồ Phao-lô không còn được tự do đi lại nữa, Ty-chi-cơ là người đã thay mặt Sứ Đồ Phao-lô đem sứ điệp của Chúa đến cho các Hội Thánh.  Trong hoàn cảnh hiện tại, rất nhiều người hầu việc Chúa đã lớn tuổi, không thể đi lại nhiều nơi.  Có bao nhiêu người trong thế hệ kế tiếp đã được trang bị để trở thành những người như Ty-chi-cơ.  Bạn có thể là một Ty-chi-cơ cho Hội Thánh ngày nay hoặc cho Hội Thánh tương lai hay không?  Bạn cần làm gì để trang bị cho chức vụ đó?

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:13-17

Bản Dịch Việt Ngữ

21. Tuy nhiên, để anh em cũng có thể biết về những việc tôi quan tâm và tôi đang làm gì, Ty-chi-cơ, một anh em yêu dấu và người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ cho anh em biết mọi sự; 22. chính vì mục đích này tôi gởi anh ấy đến với anh em, để anh em có thể biết sự quan tâm của chúng tôi, và để anh ấy khích lệ tấm lòng của anh em.

23. Cầu xin sự bình an, tình yêu thương cùng đức tin, từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở với anh em. 24. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ bằng một tình yêu bất diệt.

Bản Dịch 1925

21. Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. 22. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.

23. Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 24. Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top