Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:18-20

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:18-20

 

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:18-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn nghĩ gì về những buổi cầu nguyện mà bạn đã tham dự?  Nó quá dài hay quá ngắn? Nếu quá ngắn, vì sao quá ngắn (vì giờ học Kinh Thánh đã quá dài, không còn nhiều thì giờ để cầu nguyện; vì có những nhu cầu cần thưa với Chúa, nhưng không thể được dâng lên Chúa vào lúc đó; vì không có đủ thời giờ để nghe tiếng Chúa phán dạy cho mình; ….? Nếu quá dài, tại sao quá dài (vì có quá nhiều người muốn cầu nguyện, vì có quá nhiều vấn đề cần cầu nguyện; vì có một số người cầu nguyện lòng vòng; vì bạn buồn ngủ; ….)?   Bạn có thể làm gì trong những trường hợp này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy cầu nguyện trong sự tỉnh thức (6:18d). Người tin Chúa thường gặp cám dỗ nào trong lúc cầu nguyện (Ma-thi-ơ 26:45; Mác 14:37, 14:39-41)?   Đức Chúa Jesus đã khuyên các môn đồ của Ngài điều gì (Ma-thi-ơ 26:41; Mác 14:38)? Tại sao người tin Chúa cần nên tỉnh thức? Ma quỷ và những kẻ theo nó làm gì lúc người tin Chúa mê ngủ (Ma-thi-ơ 13:25, 26:45-47; Nê-hê-mi 4:7-8, 4:11)? Nê-hê-mi đã làm gì trong trường hợp như vậy (Nê-hê-mi 4:9)?  Kinh Thánh cho biết nếu người tin Chúa biết tỉnh thức cầu nguyện, họ có thể đắc thắng ai (Mác 14:38, 13:33; Ê-phê-sô 6:18)
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy cầu nguyện với tinh thần kiên trì (6:18e). Các tín hữu trong Hội Thánh ban đầu đã cầu nguyện như thế nào (Công Vụ 1:14, 2:42, 6:4, 12:1-9)? Kết quả của Hội Thánh thời đó như thế nào (Công Vụ 2:42, 2:47)? Đức Chúa Jesus dạy gì về thái độ kiên trì trong sự cầu nguyện (Lu-ca 18:1-5)?  Vì sao người tin Chúa cần kiên trì trong sự cầu nguyện (Lu-ca 18:6-8)? Vì vậy chúng ta nên cầu nguyện như thế nào (Rô-ma 12:12)?
  3. Bên cạnh việc cầu nguyện cho nhu cầu của mình, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên cầu thay cho ai (6:18f-19a; I Ti-mô-thê 2:1; Cô-lô-se 4:3; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:25)?  Người tin Chúa có thể cầu thay cho những người hầu việc Chúa điều gì (6:19b, II Cô-rinh-tô 6:1; II Cô-rinh-tô 3:12; Ê-phê-sô 3:3)? Lúc đó Sứ đồ Phao-lô đang nhận trách nhiệm nào (6:20a, II Cô-rinh-tô 5:20)? Ông đang ở trong hoàn cảnh nào (6:20b, Công Vụ 21:33, 28:20, Ê-phê-sô 3:1, Phi-lê-môn 1:7; Cô-lô-se 4:3)? Tại sao một số người hầu việc Chúa cần được đặc biệt cầu thay bởi những người khác (6:20c, II Cô-rinh-tô 3:12; Cô-lô-se 4:4)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn thường cầu nguyện vào lúc nào?  Có bao giờ sự mệt mõi, lo âu, …, làm bạn không thể tỉnh thức trong sự cầu nguyện hay không? Một ngày có 1440 phút.  Bao nhiêu phút trong một ngày bạn dùng để cầu nguyện?  Lời Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở bạn điều gì? 
  2. Bạn thường cầu nguyện bao nhiêu lần cho một nhu cầu nào đó của mình?  Bạn đã cầu nguyện bao nhiêu lần cho những nhu cầu thật quan trọng và chính đáng?  Tại sao Chúa muốn chúng ta kiên trì trong sự cầu nguyện? Bản chất của Đức Chúa Trời là gì (Lu-ca 18:7-8a)?  Tuy nhiên vấn đề của chúng ta là gì (Lu-ca 18:8b)?
  3. Bạn thường cầu nguyện cho ai?  Bao nhiêu phần trăm thời gian và nội dung trong lời cầu nguyện của bạn là cầu thay cho những người khác?   Bạn có cầu nguyện cho người hầu việc Chúa tại Hội Thánh của bạn hay không? Họ đang gặp những vấn đề gì?  Điều ít nhất mà bạn có thể làm cho họ là gì?  Bạn có cầu nguyện cho công việc Chúa tại khu vực của bạn, cho công việc Chúa tại quốc gia nơi bạn sống, và cho công việc Chúa khắp nơi trên thế giới hay không?

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:18-20

Bản Dịch Việt Ngữ

18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi cách cầu nguyện và nài xin; và trong điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, 19. và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, và tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm. 20. Chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích, để qua đó tôi có thể dạn dĩ nói như tôi cần phải nói.

Bản Dịch 1925

18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 20. mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top