Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:18

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:18

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đến một nơi xa lạ và bị lạc đường hay không? Bạn làm gì trong hoàn cảnh đó? Nếu bạn có điện thoại và gọi được người đang ở tại nơi bạn muốn đến, và người đó đã chỉ đường cho bạn thì bạn cảm thấy thế nào? Ngược lại, nếu khi đó bạn không có điện thoại nên không thể liên lạc được với người đó, bạn cảm thấy ra sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Ngoài việc sử dụng gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời (6:17), Sứ đồ Phao-lô muốn người tin Chúa nhờ cậy Đức Thánh Linh làm điều gì nữa (6:18a)? Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời.  Tương tự như việc người lính trong chiến tranh cần phải giữ liên lạc thường xuyên với bộ chỉ huy, trong chiến trận thuộc linh tại sao việc cầu nguyện là yếu tố quan trọng với những người tin Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy cầu nguyện trong Đức Thánh Linh (6:18a). Tại sao chúng ta phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để cầu nguyện (Rô-ma 8:26)? Vì sao lời cầu nguyện do Đức Thánh Linh hướng dẫn là thích hợp và được Đức Chúa Trời lắng nghe (Rô-ma 8:27)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh (6:18b)? Cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh là cầu nguyện như thế nào (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17)?  Điều đó có phải là chúng ta cứ lập đi lập lại một lời cầu nguyện hay không (Ma-thi-ơ 6:7)? Điều đó có phải là chúng ta chỉ đến với Chúa khi gặp khó khăn, nhưng khi được giải cứu thì không cần đến với Ngài (Lu-ca 17:17)?
  4. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy cầu nguyện bằng mọi cách (6:18c)?  Kinh Thánh nói gì về những tư thế cầu nguyện khác nhau (II Sa-mu-ên 7:18; Mác 11:25; I Sử Ký  6:13; Đa-ni-ên 6:10; Lu-ca 22:41; Công Vụ 7:60, 9:40, 20:36, 21:5; Ê-phê-sô 3:14; Ma-thi-ơ 26:39; Mác 14:35; I Ti-mô-thê 2:8) và những hoàn cảnh cầu nguyện khác nhau (Sáng Thế Ký 32:11; Gia-cơ 5:15; Công Vụ 2:42, 13:2-3; Phi-líp 4:6; Thi Thiên 69:1-36, 95:2-3, 107:6, 107:13, 107:19, 107:28; Ma-thi-ơ 26:39; I Ti-mô-thê 2:1; I Cô-rinh-tô 14:14-15)?  Trong những cách cầu nguyện nói trên, bạn đã thực hiện những cách cầu nguyện nào? Có gì ngăn trở bạn trong việc áp dụng những cách cầu nguyện còn lại hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết người tin Chúa thường cầu nguyện để cầu xin (Sáng Thế Ký 32:11), để cầu khẩn lúc gặp hoạn nạn (Thi Thiên 107:6, 107:13, 107:19, 107:28), để xin chữa lành khi đau ốm (Gia-cơ 5:15), … .  Trong trận chiến thuộc linh, Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh – trong lúc khó khăn, trong lúc đắc thắng, và ngay cả khi không có việc gì xảy ra. Ma quỷ muốn chúng ta ngừng nói chuyện với Chúa, để nó có thể lừa đảo hoặc cám dỗ chúng ta. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta luôn tương giao với Ngài để được nghe Ngài hướng dẫn, để biết được âm mưu của ma quỷ, và để có thể bước đi cách đắc thắng trong sự dẫn dắt của Ngài.  Trong kinh nghiệm của bạn, khi nào bạn ít cầu nguyện nhất?  Điều gì đã xảy ra sau đó? Mối quan hệ của bạn với Chúa lúc đó ra sao?  Bạn học được điều gì từ kinh nghiệm này?   
  2. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh khó xử mà bạn không biết phải cầu nguyện như thế nào hay không?   Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh có thể giúp bạn cầu nguyện trong hoàn cảnh như vậy (Rô-ma 8:26-27).   Bạn có bằng lòng nhờ cậy Đức Thánh Linh và trao gánh nặng đó cho Ngài hay không? 

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:18-20

Bản Dịch Việt Ngữ

18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi cách cầu nguyện và nài xin; và trong điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, 19. và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, và tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm. 20. Chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích, để qua đó tôi có thể dạn dĩ nói như tôi cần phải nói.

Bản Dịch 1925

18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 20. mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top