Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:15

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:15

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:15

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bàn chân được Chúa dựng nên để làm gì? Những hoạt động đó có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống của một con người? Người ta làm gì để bảo vệ và tăng cường hiệu quả của bàn chân? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Đức Chúa Trời muốn người tin Chúa dùng bàn chân của mình để làm gì (Ê-sai 52:7; Rô-ma 10:15)?  Đức Chúa Trời hứa điều gì cho bàn chân của những người tin cậy Ngài (Giô-suê 1:3)?  Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa nên trang bị cho bàn chân của mình điều gì (6:15)? Tại sao việc trang bị như vậy là cần thiết (Lu-ca 10:19)?
  2. Chữ Phúc Âm – hay Tin Lành – trong câu Kinh Thánh này (6:15) có nghĩa là gì (Lu-ca 2:10-11; Rô-ma 1:16; I Phi-e-rơ 1:25)?  Những người chăn chiên trong đêm giáng sinh đầu tiên đã làm gì sau khi gặp Đấng Cứu Thế (Lu-ca 2:17-18, 20; Na-hum 1:15a)?  Đức Chúa Jesus đã làm gì để rao giảng Phúc Âm (Lu-ca 8:1)?  Ngài truyền cho người tin Chúa trách nhiệm nào (Mác 16:15)? Tại sao mệnh lệnh này là cần thiết (Rô-ma 15:10)? Các môn đệ của Chúa đã làm gì (Lu-ca 9:6, Công Vụ 5:42, 8:4, 8:25, 8:40, 15:35, 16:10)? Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên người tin Chúa nên có thái độ nào khi được hỏi về niềm tin của mình (I Phi-e-rơ 3:16)?
  3. Kinh Thánh cho biết Tin Lành bình an từ đâu mà có (Công Vụ 10:36)? Mục đích của việc truyền giảng Tin Lành là gì (Rô-ma 1:17; Ga-la-ti 3:8; Công Vụ 14:15b; Ê-phê-sô 1:13)? Chúa muốn chúng ta làm gì với Tin Lành bình an của Chúa (Ê-sai 52:7; Rô-ma 10:15; Na-hum 1:15a)?  
  4. Sư tử (I Phi-e-rơ 5:8) và rắn tượng trưng cho ai (Sáng Thế Ký 3:1; Khải Huyền 12:9, 20:2)?  Khi Phúc Âm của Chúa được rao truyền thì ma quỷ sẽ làm gì (Lu-ca 8:12)? Kinh Thánh cho biết Chúa sẽ làm gì với ma quỷ (Sáng Thế Ký 3:15) và Đức Chúa Trời sẽ đặt để ma quỷ ở dưới chân của ai (Rô-ma 16:20)? Không phải chỉ Đức Chúa Trời làm điều đó, nhưng Ngài còn hứa ban cho người tin Chúa điều gì (Thi-thiên 91:13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một đôi giày tốt giúp cho người mang giày có thái độ tự tin trong khi đi, vững vàng trong lúc đứng, và không bị vấp ngã tại những nơi trơn trợt.  Trong lĩnh vực thuộc linh, Phúc Âm hay Tin Lành bình an đã giúp bạn như thế nào khi bạn đi truyền giảng, lúc bạn đứng để bảo vệ niềm tin, hay khi bạn lỡ bước vào những nơi có thể khiến bạn bị trượt ngã? 
  2. Kinh Thánh cho biết Chúa muốn người tin Chúa hãy đi khắp nơi để công bố Phúc Âm của Ngài (Mác 16:15). Ngày xưa Đức Chúa Jesus (Lu-ca 8:1) và các môn đồ đã đi đến nhiều nơi khác nhau để truyền giảng (Lu-ca 9:6, Công Vụ 5:42, 8:4, 8:25, 8:40, 15:35, 16:10). Ngày nay, vì nhiều lý do, đa số các Hội Thánh thường tổ chức truyền giảng trong nhà thờ hơn là đi ra bên ngoài.  Kinh Thánh cũng cho biết Chúa gọi các môn đồ của Ngài là những tay đánh lưới người (Ma-thi-ơ 4:19; Mác 1:17;  Lu-ca 5:10).  Theo bạn, người đánh cá nên đến chỗ có cá, hay chờ cá đến chỗ của mình để bắt?  Phương pháp nào hợp lý và hiệu quả hơn?
  3. Tiên tri Ê-sai nói rằng bàn chân của những người vượt đồi núi để truyền bá Phúc Âm của Chúa thật tốt đẹp là dường nào (Ê-sai 52:7).  Sứ đồ Phao-lô hiểu điều đó cho nên ông đã dấn thân đi truyền giáo (Rô-ma 10:15).  Trong vòng khoảng 30 năm ông đã góp phần truyền bá Phúc Âm của Chúa cho phần lớn lãnh thổ thuộc Đế Quốc La Mã vào thời đó. Sứ đồ Phao-lô cũng lưu ý chúng ta rằng nếu không có người ra đi truyền bá Phúc Âm thì làm sao những người ở bên ngoài Hội Thánh biết về Chúa (Rô-ma 10:14-15).  Bạn có vui lòng đáp ứng lời kêu gọi của Sứ đồ Phao-lô và tuân theo mạng lệnh của Chúa (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8) không? Có thể bạn chưa cần đi xa, chỉ cần đến với những người đang sống trong cộng đồng của bạn để giới thiệu Phúc Âm của Chúa cho họ;  bởi vì Chúa đã dặn rằng hãy khởi đầu truyền giáo từ Giê-ru-sa-lem, nghĩa là từ nơi bạn đang sống.        

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:13-17

  1. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.
  1. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an; 16. bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top