Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-12

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-12

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:10-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ thi đầu thể thao không?  Có bao giờ bạn gặp một đối thủ quá mạnh hay không?  Bạn có cảm thấy đã thiếu chuẩn bị khi thi đấu với một đối thủ mạnh như vậy hay không?  Nếu có cơ hội thi đấu trở lại bạn sẽ làm gì? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết người tin Chúa phải đối diện với thực tại nào (6:12a; I Cô-rinh-tô 9:25)?  Kẻ thù của chúng ta không phải là ai (6:12b; Ma-thi-ơ 16:17)? Nhưng thật ra là những thế lực nào (6:12c-f; 1:3, 1:21, 2:2, 3:10; Giăng 12:31; Công Vụ 26:18; Cô-lô-se 1:13)? Sứ đồ Phao-lô đã dùng những từ ngữ nào để mô tả sức mạnh của họ (6:12), ý đồ của họ (6:12), và chiến lược của họ (6:11b)?
  2. Phía sau những thế lực chống đối người tin Chúa là ai (6:11b)? Ma quỷ có thái độ nào đối với chúng ta (Khải Huyền 12:7-11) và đối với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 4:3)?  Kinh Thánh gọi nó bằng danh hiệu nào (Giăng 8:44) và so sánh nó với những loài vật nào (I Phi-e-rơ 5:8; Sáng Thế Ký 3:1; Khải Huyền 12:9)?  Ma quỷ đã từng có những danh hiệu nào (II Cô-rinh-tô 11:13-15; II Cô-rinh-tô 4:4)?
  3. Trước những kẻ thù như vậy, điều đầu tiên Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa cần làm là gì (6:10, 1:9; I Cô-rinh-tô 16:13; II Ti-mô-thê 2:1)?  Tại sao việc xây dựng sự vững mạnh ở trong Chúa là một trong những yếu tố quan trọng để chống trả những kẻ thù thuộc linh (II Sử-ký 32:7; II Các Vua 6:16 )?  Điều thứ hai Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa cần làm là gì (6:11, 4:4; Rô-ma 13:12)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Từ những phân đoạn Kinh Thánh đã học trong sách Ê-phê-sô (2:1-3, 2:14, 4:14, 4:17-19, 4:26-27, 5:3-18), những thế lực chống đối có thể ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của người tin Chúa? Việc Sứ đồ Phao-lô viết thư Ê-phê-sô từ trong tù, cho thấy ảnh hưởng của những thế lực này như thế nào trên chính quyền, trên xã hội, và trên những tôn giáo khác?  Là người tin Chúa, chúng ta cần có thái độ nào để đối diện với những quyền lực này trong xã hội hiện nay (6:10-11)?  
  2. Theo nhận xét của bạn, hiện tại bạn ở trong tình trạng nào – chiến tranh hay hòa bình – với ma quỷ và những thế lực của nó?  Tại sao?  Trước thực trạng đó, theo phân đoạn Kinh Thánh này, bạn cần làm gì? 

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 6:10-12

  1. Sau cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, 12. bởi vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong các nơi trên trời. 

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top