Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:5-9

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:5-9

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 6:5-9

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn là chủ, bạn mong muốn gì nơi người làm công?  Nếu bạn là một nhân công, bạn muốn gì nơi người chủ?  Làm thế nào để cả hai hài lòng trong cách đối xử với nhau? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người nô lệ cần có những thái độ nào đối chủ (6:5a; Cô-lô-se 3:22; I Ti-mô-thê 6:1; Tít 2:9; I Cô-rinh-tô 2:3)? Giống như họ bày tỏ thái độ của họ dành cho ai (6:5b, 5:22)?  Họ không nên chỉ làm điều gì (6:6a; Cô-lô-se 3:22; Ga-la-ti 1:10)?  Nhưng như làm cho ai (6:6b; I Cô-rinh-tô 7:22), họ cần ý thức rằng họ đang thực hiện ý định của ai (6:6c; Mác 3:35)? Họ cần làm với thái độ nào (6:7a), và như đang phục vụ ai (6:7b; Cô-lô-se 3:23)?
  2. Tại sao người nô lệ nói riêng, và những người làm công nói chung, phải kính trọng chủ của mình (6:5-7)? Thật ra họ đang phục vụ ai (6:5-7)? Động lực khiến họ nên làm như vậy là gì (6:8; Cô-lô-se 3:24; Ma-thi-ơ 16:27; II Cô-rinh-tô 5:10)?   
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người chủ nên có thái độ như thế nào đối với những nô lệ (6:9a)? Xin phân tích việc người chủ cần cư xử “giống như vậy” nghĩa là gì (6:6-8)? Người chủ không nên làm gì (6:9b; Lê-vi 25:43)?  Nhưng hãy nhận biết điều gì về mối tương quan giữa giữa chủ, người giúp việc, và Chúa (6:9c; Giăng 13:13)?  Ngài là Đấng như thế nào (6:9d; Phục Truyền 10:17; Công Vụ 10:34; Cô-lô-se 3:25)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ba thái độ mà người làm công cần có đối với chủ của mình là gì (6:5)?  Ba động lực để một người phục vụ được khích lệ để hoàn tất công việc của mình là gì (6:5c, 6:6b, 6:6c)? Nếu chúng ta biết rằng Chúa nhìn thấy tất cả (6:6) và Ngài mới là Đấng ban thưởng cho chúng ta, nhận thức này nhắc nhở chúng ta như thế nào trong việc làm của mình?
  2. Bạn đang giữ vai trò của một người làm công hay là một người chủ? Nếu là nhân viên, bạn có bao giờ làm thật tốt khi có mặt chủ, nhưng sau đó thì lãng phí thời gian hay không?  Nếu là người chủ, bạn có đối xử tốt đẹp và chân tình với những người giúp việc của mình hay không? Phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở và khích lệ bạn như thế nào trong việc hoàn tất trách nhiệm của mình dù trong vai trò của một người làm công, hay là trong vai trò của một người chủ, trước mặt Chúa?
  3. Yếu tố quan trọng để vợ chồng, cha mẹ và con cái, chủ và tớ, có thể sống hài hòa với nhau là sự kính sợ Chúa (5:21).  Làm thế nào bạn có thể áp dụng nguyên tắc này để xây dựng mối quan hệ tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày của bạn? 


Kinh Thánh:
Ê-phê-sô 6:5-9 

Bản Dịch Việt Ngữ

5. Hỡi những nô lệ! Hãy run sợ và lấy lòng chân thành của anh em vâng phục những người chủ về phần thể xác – giống như đối với Đấng Christ, 6. không phải chỉ làm trước mắt như những kẻ muốn làm hài lòng người, nhưng làm như những nô lệ của Đấng Christ, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng, 7. bằng sự phục vụ tận tâm, như đối với Chúa, chứ không phải đối với con người, 8. bởi vì anh em biết rằng tùy theo việc tốt đẹp mình làm, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa – bất kể là nô lệ hay tự do.

9. Và những người chủ, cũng hãy đối xử với họ giống như vậy. Hãy từ bỏ sự đe dọa, hãy nhận biết rằng cả họ, lẫn anh em, đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không hề thiên vị ai.

Bản Dịch 1925

5. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, 6. không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. 7. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, 8. vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. 9. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top