Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21-33

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21-33

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 5:21-33

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Theo nhận xét của bạn, nhiều cuộc hôn nhân đã bị đổ vỡ vì những lý do gì?  Lúc hai vợ chồng quyết định chia tay nhau thì điều gì mà họ đang thiếu vào lúc đó?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh nguyên tắc căn bản để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau là gì (5:21)?  Kinh Thánh nói gì về điều này? Tại sao yếu tố này là quan trọng?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyên người vợ nên có thái độ như thế nào đối với chồng của mình (5:22; Cô-lô-se 3:18-4:1;  Tít 2:5; I Phi-e-rơ 3:1)? Sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh nào để khuyên người vợ nên có thái độ như vậy (5:24)?  Thái độ đó thể hiện qua hành động nào (5:33b)?  Đấng Christ giữ vai trò nào trong Hội Thánh (5:23b-c; Ê-phê-sô 1:22)?  Tương tự người chồng nên giữ vai trò nào trong mối quan hệ vợ chồng (5:23a; I Cô-rinh-tô 11:3)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng nên có thái độ như thế nào đối với vợ của mình (5:25a; Cô-lô-se 3:19; I Phi-e-rơ 3:7)?  Mẫu mực để người chồng có thể cư xử như vậy là ai (5:25b, 5:2)?  Ngài đã làm gì (5:25c)?  Ngài đã làm những điều đó với mục đích gì (Tít 2:14; Hê-bơ-rơ 10:10, 14:29, 13:12; Công Vụ 22:16, Tít 3:5; Giăng 15:3) và đã làm cho ai (5:26-27; II Cô-rinh-tô 14:4, 11:2)?  Nếu Đấng Christ đã làm như vậy cho Hội Thánh (5:25-27) thì người chồng nên làm gì cho vợ của mình?
  4. Sứ đồ Phao-lô khuyên người chồng cần thể hiện tình yêu đối vợ của mình như thế nào nữa (5:28; I Phi-e-rơ 3:7)? Tại sao (5:29)? Đức Chúa Jesus đã xem Hội Thánh là gì của Ngài (5:30; I Cô-rinh-tô 6:15; 12:27) và Ngài đã làm gì cho Hội Thánh (5:28b-29)?  
  5. Xin cho biết ba nguyên tắc căn bản trong việc xây dựng hôn nhân là gì (5:31; Sáng Thế Ký 2:24; Ma-thi-ơ 19:5)?  Những nguyên tắc này có thể áp dụng như thế nào trong việc xây dựng mối quan hệ giữa Chúa với Hội Thánh (5:32) và giữa một cá nhân với Chúa?  Tóm lại, Sứ đồ Phao-lô khuyên vợ chồng cần có thái độ nào đối với nhau (5:33; I Phi-e-rơ 3:2, 3:7)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin cho biết một số đặc điểm trong tình yêu giữa vợ và chồng được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này (5:22, 5:25b-c, 5:26-27, 5:28-29, 5:30-31). Khi khuyên người vợ thuận phục chồng, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến vị trí làm đầu của người chồng.  Tuy nhiên, khi khuyên người chồng, Sứ đồ Phao-lô đã không nhắc đến quyền lãnh đạo của người chồng nhưng lại khuyên người chồng hãy bày tỏ tình yêu, sự hy sinh để giúp cho người vợ của mình được toàn hảo và hãy yêu thương vợ như chính bản thân của mình. Nếu bạn đã lập gia đình, đặc điểm nào trong phân đoạn Kinh Thánh này cần được xây dựng hoặc bổ xung trong mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình của bạn? 
  2. Bên cạnh tình yêu xuất phát từ lòng vị tha theo gương của Đức Chúa Jesus (5:25-27), Sứ đồ Phao-lô cho biết người chồng – dù vị kỷ – vẫn có động lực để yêu vợ của mình (5:28-33), bởi vì không một ai lại ghét chính mình (5:29). Theo Kinh Thánh, bởi vì cả hai vợ chồng đều thuộc về nhau và cả hai là một, cho nên vợ chồng yêu thương nhau là điều tự nhiên (5:28-29).  Trong xã hội hiện nay, vì nhiều lý do, vợ hoặc chồng không coi người phối ngẫu là hoàn toàn thuộc về mình, mỗi người đều có thế giới riêng của người đó. Tình trạng này có xảy ra trong gia đình của bạn hay không? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa vợ và chồng trong gia đình của bạn?
  3. Thuận phục và yêu thương là hai yếu tố cần thiết cho hạnh phúc của gia đình. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng hai yếu tố này phải cùng tồn tại song hành với nhau. Điều gì sẽ xảy ra nếu có thuận phục mà không có tình yêu?  Ngược lại, nếu hai vợ chồng yêu thương nhau mà không có sự thuận phục nhau thì điều gì sẽ xảy đến? Yếu tố nào có thể giúp hai điều đó phát triển tốt đẹp trong gia đình của bạn (5:21)?
Bản Dịch Việt Ngữ

21. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.

22. Những người vợ! Hãy thuận phục chồng của mình như thuận phục Chúa. 23. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24. Vì vậy, giống như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.

25. Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh 26. để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh – tẩy rửa với nước là lời của Ngài – 27. để Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài, là một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng là một Hội Thánh thánh sạch và toàn hảo.

28. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân của mình: Ai yêu vợ của mình là yêu chính mình, 29. bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh – 30. bởi vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. 31. Chính vì lý do nầy: “Người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32. Đây là một huyền nhiệm lớn – Tuy nhiên tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ phải kính trọng chồng.

Bản Dịch 1925

21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. 22. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23. vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26. để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27. đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 28. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 29. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 30. vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 32. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top