Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-20

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-20

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 5:15-20

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cuộc sống hằng ngày, những người nói nhiều nhất mà bạn thường gặp là những người nào?  Họ nói điều tốt hay xấu? Lý do nào khiến họ hành động như vậy?  Bạn có thích nghe họ nói hay không?  Bạn mong ước điều gì khi bạn nghe họ nói như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người tin Chúa điều gì (5:15a)?  Chúng ta đừng nên sống giống như ai (5:15b)?  Kinh Thánh nói gì về nếp sống của những người này (Phục Truyền 32:6; Châm Ngôn 21:5; Giê-rê-mi 4:22, 10:8-14)? Tuy nhiên chúng ta nên sống như những người nào (5:15c)?  Đặc điểm của những người này là gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:10; I Sa-mu-ên 25:14-34; Thi-thiên 90:12, 101:2, 111:10; Châm-ngôn 2:16, 2:20, 10:8, 10:19, 11:30, 14:1; Ma-thi-ơ 7:24-26)?  Sứ đồ Phao-lô lưu ý một trong những đặc điểm của họ là gì (15:16; Cô-lô-se 4:5)?  Tại sao (15:16b, 6:13; Ga-la-ti 1:4)?
  2. Sứ đồ Phao-lô còn khuyên những người tin Chúa đừng nên sống giống như ai nữa (5:17a)?  Kinh Thánh nói gì về cách sống của những người này (I Sa-mu-ên 13:13; Thi-thiên 53:1; Châm Ngôn 1:22, 10:18, 10:23, 17:18, 24:7, 24:30)? Ngược lại, người tin Chúa cần hiểu rõ điều gì (15:17b; Rô-ma 12:2; Cô-lô-se 1:9; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3)? Một trong những điều mà người tin Chúa không nên làm là gì (15:18a; Châm Ngôn 20:1, 23:29-35; Rô-ma 13:3; I Cô-rinh-tô 5:11; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:7)?  Tại sao (15:18b; Tít 1:6; I Phi-e-rơ 4:4)?
  3. Người tin Chúa cần được như thế nào (15:18c; Lu-ca 1:15; Công-vụ 2:4, 4:8, 4:31, 11:24, 13:9, 13:52)?  Đặc điểm đầu tiên của một người như vậy là gì (15:19a; Cô-lô-se 3:16)? Xin cho biết sự khác biệt giữa ba thể loại thi thiên (15:19b, I Cô-rinh-tô 14:26), thánh ca (15:19c, Công-vụ 16:25), và linh khúc (15:19d, Khải Huyền 5:9) mà người tin Chúa dùng để đối đáp với nhau?  Đặc điểm thứ hai của người đó là gì (15:19e, I Cô-rinh-tô 14:15)? Đặc điểm thứ ba của người đó là gì (15:20, 5:4; Rô-ma 1:8; Cô-lô-se 3:17)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa hãy tận dụng thì giờ (5:16).  Bạn đang sử dụng thì giờ hằng ngày của bạn như thế nào?  Mỗi ngày bạn dùng bao nhiêu thì giờ cho việc làm, cho sự nghỉ ngơi, cho việc giải trí, cho sự tương giao với Chúa, và cho sự hầu việc Chúa?  
  2. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba đặc điểm của cộng đồng những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đó là: ca hát với mục đích truyền đạt sứ điệp của Chúa cho nhau (15:19a-d), tôn ngợi Đức Chúa Jesus (15:19e), và tạ ơn Đức Chúa Trời (15:19-20).  Những đặc điểm này đang được thể hiện như thế nào tại Hội Thánh của bạn?  Trong giờ thờ phượng Chúa, người nghe hát có cảm nhận được sứ điệp của Chúa qua những bài hát hay không (15:19a-d)?  Các tín hữu trong Hội Thánh của bạn đã hát tôn ngợi Chúa với tấm lòng như thế nào (15:19e)?  Xin so sánh tỷ lệ giữa những lời tạ ơn và những lời cầu xin trong giờ nhóm tại Hội Thánh của bạn (15:20)?  
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về mọi điều. Lời khuyên này giúp chúng ta hiểu gì về Chúa và nhận biết gì về chúng ta?  Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được lời khuyên này trong cuộc sống hằng ngày của mình?
  4. Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh này, bạn kỳ vọng sẽ nghe gì, sẽ thấy gì, sẽ cảm nhận điều gì về thái độ và hành động của những người có đời sống mới ở trong Chúa?  Bạn cảm thấy như thế nào nếu bạn không chứng kiến được những điều đó?  


Kinh Thánh: 
Ê-phê-sô 5:15-20 

  1. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống, đừng như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan, 16. hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng ngu dại, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu, sa vào trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh, 19. hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa, 20. hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha – về mọi điều – trong danh Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Bản Dịch Việt Ngữ


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top