Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:8-14

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:8-14

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 5:8-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ nhà của bạn bị cúp điện thật lâu hay không?  Lần cúp điện lâu nhất kéo dài bao lâu?  Bạn cảm thấy như thế nào khi ở trong hoàn cảnh đó? Những yếu tố nào khiến bạn mong mau có điện trở lại?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại trong quá khứ nhiều người trong chúng ta đã sống trong tình trạng nào (5:8a, 2:2)?  Bây giờ chúng ta đang sống như thế nào (5:8b; Công Vụ 26:18; Cô-lô-se 1:12-14)?  Vì vậy chúng ta cần làm gì (5:8c; Giăng 12:36; Rô-ma 13:12)?  Điều đó cần thể hiện qua ba lĩnh vực nào (5:9; Rô-ma 15:14)?
  2. Một yếu tố quan trọng trong nếp sống của người tin Chúa là gì (5:10; Rô-ma 12:2)?  Người tin Chúa cần có thái độ nào với những việc đen tối (5:11a; Rô-ma 13:12; I Cô-rinh-tô 5:9; II Cô-rinh-tô 6:14)? Ngược lại chúng ta hãy làm gì (5:11b; Công Vụ 26:18; Cô-lô-se 1:12-14)?  Tại sao (5:12)?
  3. Một trong những đặc điểm của ánh sáng là gì (5:13a; Giăng 3:19-20)? Điều đó đưa đến sự thật nào (5:13b; Gióp 28:11b)?  Trong câu 5:14, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến ba yếu tố cần thiết để khởi đầu một đời sống mới ở trong Chúa.  Yếu tố thứ nhất là gì (5:14a; Ê-sai 26:19, 51:17, 52:1, 60:1; Rô-ma 13:1)? Yếu tố thứ hai là gì (5:14b, 2:1)?  Yếu tố thứ ba là gì (5:14c; II Sa-mu-ên 22:29; Gióp 29:3; Lu-ca 1:78-79)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin so sánh sự khác biệt giữa việc sống trong tối tăm và sống trong ánh sáng?  Những yếu tố nào khiến bạn không thích sống trong tối tăm (Phục Truyền 28:29; Gióp 12:25, 24:16)? Những yếu tố nào thúc đẩy bạn muốn sống trong ánh sáng (Sáng Thế Ký 1:4)?     
  2. Bạn thích mùa đông hay mùa xuân?  Xin cho biết những đặc điểm của mùa đông?  Xin cho biết những đặc điểm của mùa xuân? Xin cho biết vì sao nhiều người thích mùa xuân?  Đời sống thuộc linh của một số người giống như một cái cây trải qua một giấc ngủ dài trong mùa đông.  Ba yếu tố cần thiết để một cái cây bước vào cuộc sống trong mùa xuân là gì (5:14)?  Tình trạng thuộc linh của bạn đang ở vào giai đoạn nào trong những giai đoạn đó?
  3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý rằng tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng thì có thể được nhìn thấy.  Điều nào trong cuộc đời của bạn mà bạn ngần ngại không muốn cho những người khác xem thấy?  Vì chuyện đó, có bao giờ bạn quyết định chọn cứ sống trong tối tăm và ghét ánh sáng (Giăng 3:19) hay là tìm cách che đậy khi phải đem ra ánh sáng hay không? Kinh Thánh cho biết giải pháp tốt hơn cho vấn đề này là gì (Rô-ma 13:12)? 


Kinh Thánh:
Ê-phê-sô 5:8-14 

  1. Bởi vì anh em đã có lần ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em đang ở trong sự sáng ở trong Chúa: Hãy bước đi như các con của sự sáng, 9. bởi vì kết quả của sự sáng ở trong tất cả những sự nhân từ, công chính và chân thật, 10. hãy phân biệt điều gì đẹp lòng Chúa. 11. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm – nên quở trách chúng thì hơn; 12. bởi vì dù chỉ nói đến những điều đó, là những điều được họ làm một cách lén lút, cũng đã xấu hổ rồi.
  1. Tuy nhiên, tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng thì có thể nhìn thấy; do đó bất cứ điều gì có thể nhìn thấy là có sự sáng. 14. Vì vậy, có lời phán rằng: “Hãy thức dậy hỡi người đang ngủ, hãy chỗi dậy từ cõi chết, và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.” 

Bản Dịch Việt Ngữ


Thư Viện Tin Lành

www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top