Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:1-7

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 5:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thấy những người con nhưng không có nét nào giống cha của họ hay không? Theo bạn, người cha sẽ nghĩ gì khi có ai nói với ông như vậy?  Trong trường hợp người cha là một người thật tốt, nhưng các con của ông lại không cư xử giống như ông, bạn nghĩ gì về những người con như vậy?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người tin Chúa điều gì (5:1a)? Vì sao chúng ta nên làm như vậy (5:1b; Ma-thi-ơ 5:48; Lu-ca 6:36)? Người tin Chúa cần sống như thế nào (5:2a; Rô-ma 14:15; Cô-lô-se 3:14)?  Ai là mẫu mực cho chúng ta trong nếp sống như vậy (5:2b)?  Ngài đã làm gì (5:2c; Giăng 13:34, 6:51; Rô-ma 8:37, 4:25; Ga-la-ti 2:20)? Mục đích của việc Ngài hành động như vậy là gì (5:2d; Hê-bơ-rơ 7:27, 9:14, 10:10; II Cô-rinh-tô 2:14)?
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết những điều nào mà người tin Chúa không nên nói đến (5:3a; Cô-lô-se 3:5)? Tại sao (5:3b)? Thêm vào đó những điều nào mà người tin Chúa không nên làm (5:4a; Ma-thi-ơ 12:34; Cô-lô-se 3:8)? Xin cho biết lý do khiến người tin Chúa không nên hành động như vậy (5:4b; Rô-ma 1:28)? Tuy nhiên chúng ta nên làm gì (5:4c, 5:20)? Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng những việc đó là bản chất của ai (5:5a; I Cô-rinh-tô 6:9; Cô-lô-se 3:5)?  Kết quả của một người sống như vậy là gì (5:5b; Cô-lô-se 1:13)?
  3. Sứ đồ Phao-lô khuyên những người tin Chúa cần cẩn thận về điều gì (5:6a; Cô-lô-se 2:8)? Nguy cơ của điều đó là gì (5:6b; Cô-lô-se 3:16; Rô-ma 1:18)?  Vì vậy người tin Chúa cần có thái độ nào (5:7, 3:6)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn ân hận vì đã nói một điều gì không nên nói hay không? Bạn đã nói điều gì, nói với ai, và nói ở đâu? Tại sao bạn lại ân hận? Điều đó đã làm tổn thương người nghe như thế nào? Người nghe có thể nghĩ gì về bạn, về gia đình của bạn, Hội Thánh của bạn, và Chúa của bạn (5:3-4)?
  2. Bạn nghĩ gì về những người thờ thần tượng? Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng những người gian dâm, bất khiết, và tham muốn cũng là những người thờ thần tượng – và sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời (5:5). Theo Sứ đồ Phao-lô, người tin Chúa có thể đánh mất sự cứu rỗi của mình hay không? Sứ điệp này nhắc nhở chúng ta điều gì?
  3. Giô-sép (Sáng Thế Ký 39:1-20) và Đa-vít (II Sa-mu-ên 11:2-5) đã đối diện với những cám dỗ nào ?  Điều gì đã giúp Giô-sép thắng hơn sự cám dỗ (5:6-7; Sáng Thế Ký 39:8-10)? Đức Chúa Trời đã trừng phạt Đa-vít như thế nào (5:6b; II Sa-mu-ên 12:15-18; II Sa-mu-ên 13:1-39; II Sa-mu-ên 15:13-37; II Sa-mu-ên 16:20-22)?


Kinh Thánh: 
Ê-phê-sô 5:1-7 

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con yêu dấu của Ngài, 2. và hãy bước đi trong tình yêu, như Đấng Christ đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm một lễ vật và một sinh tế ngát hương cho Đức Chúa Trời.

3. Tuy nhiên, sự gian dâm và tất cả những chuyện bất khiết hoặc tham muốn thì đừng nói đến ở giữa anh em – bởi vì như vậy mới xứng hợp với các thánh đồ – 4. cũng đừng nói những lời bẩn thỉu, nhảm nhí, hay thô tục, là những điều không xứng hợp, nhưng nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5. Anh em biết rõ điều này: Kẻ gian dâm, kẻ bất khiết, hoặc kẻ tham muốn – là kẻ thờ thần tượng – không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 6. Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời rỗng tuếch – chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không vâng phục. 7. Vì vậy, đừng thông đồng với họ.

Bản Dịch 1925

1. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2. hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. 3. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. 5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 6. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top