Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24

 

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 4:17-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu quần áo bị vấy bùn làm dơ, có ai lại mặc một bộ đồ mới chồng trên bộ đồ dơ hay không?  Tại sao?  Thông thường, người ta làm gì trước khi mặc bộ đồ mới?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi nhắc lại mục đích của Chúa cho những người tin Chúa (4:14-16), Sứ đồ Phao-lô khuyên những người tin Chúa đừng nên làm điều gì (4:17a; Ga-la-ti 3:27)? Tại sao (4:17b; Rô-ma 1:21; Cô-lô-se 2:18)? Những người không tin Chúa đang ở trong tình trạng nào (4:18a-b)?  Điều gì khiến họ ở trong tình trạng như vậy (4:18c-d)?   Xin cho biết ba đặc điểm trong lối sống của những người xa cách Đức Chúa Trời (4:19)?
  2. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với các tín hữu điều gì (4:20)? Ông nhắc lại rằng những người tin Chúa thật sự đã có kinh nghiệm nào (4:21a)? Họ đã biết điều gì (4:21b)?  Động lực nào khiến họ phải sống khác biệt với người không tin Chúa (4:20-21)?
  3. Động lực đó khiến họ phải sống thế nào (4:22-24)? Theo Sứ đồ Phao-lô, bước đầu tiên để bắt đầu cuộc sống mới là gì (4:22; Rô-ma 6:6, 8:13)? Bước thứ hai trong tiến trình này là gì (4:23; Giăng 3:3-5; Rô-ma 12:2)?  Và sau cùng, người tin Chúa cần làm gì (4:24a; II Cô-rinh-tô 5:17; Rô-ma 13:14)? Theo Sứ đồ Phao-lô, hình ảnh mẫu mực của người tin Chúa là ai (4:24b)?  Chúng ta cần giống Ngài trong những phương diện nào (4:24c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo Sứ đồ Phao-lô, tâm trí và tấm lòng đã ảnh hưởng như thế nào đến cách sống của những người không tin Chúa (4:17-19)?  Theo bạn, tâm trí và tấm lòng ảnh hưởng như thế nào đến lối sống của những người tin Chúa (4:23)?
  2. Nếp sống cũ nào mà Chúa muốn bạn cần từ bỏ?  Có thể nào một người từ bỏ nếp sống cũ mà không cần thay đổi tấm lòng hay không (4:18)?  Cũng vậy, có thể nào một tấm lòng đã được thay đổi nhưng nếp sống lại không thay đổi hay không (4:20-24)?      

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-24

Bản Dịch Việt Ngữ

17. Vì vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên anh em điều nầy: Đừng tiếp tục sống như những người ngoại, trong những quan niệm phù phiếm của họ, 18. tâm trí của họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, bởi vì sự ngu muội đang ngự trị trong họ, bởi vì lòng của họ cứng cõi; 19. họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, làm tất cả những chuyện ô uế trong sự tham muốn.

20. Nhưng đây không phải là những gì anh em đã học từ Đấng Christ, 21. bởi vì nếu thật sự anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, thì theo như chân lý ở trong Đức Chúa Jesus: 22. Anh em hãy lột bỏ lối sống ngày trước, là con người cũ, đã bị băng hoại bởi những dục vọng lừa dối; 23. và rồi hãy để cho tâm trí của anh em được làm mới lại trong Đức Thánh Linh, 24. và mặc lấy cho chính mình một con người mới, là con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết chân thật.

Bản Dịch 1925

17. Vì vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên anh em điều nầy: Đừng tiếp tục sống như những người ngoại, trong những quan niệm phù phiếm của họ, 18. tâm trí của họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, bởi vì sự ngu muội đang ngự trị trong họ, bởi vì lòng của họ cứng cõi; 19. họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, làm tất cả những chuyện ô uế trong sự tham muốn.

20. Nhưng đây không phải là những gì anh em đã học từ Đấng Christ, 21. bởi vì nếu thật sự anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, thì theo như chân lý ở trong Đức Chúa Jesus: 22. Anh em hãy lột bỏ lối sống ngày trước, là con người cũ, đã bị băng hoại bởi những dục vọng lừa dối; 23. và rồi hãy để cho tâm trí của anh em được làm mới lại trong Đức Thánh Linh, 24. và mặc lấy cho chính mình một con người mới, là con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong sự công chính và thánh khiết chân thật.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top