Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 4:11-16

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Mục tiêu của gia đình bạn trong vài năm tới là gì (tìm kiếm những việc làm tốt hơn, mua nhà, lo cho con hoàn thành việc học. ….)? Tất cả những người trong gia đình từ cha mẹ đến con cái có biết những dự tính đó hay không?  Ai là người sẽ thực hiện những điều đó? Mục đích của việc nhắm đến những mục tiêu đó là gì?  Làm thế nào để những người trong gia đình có thể hổ trợ nhau để cùng đạt mục tiêu đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Sau khi nhắc đến những điểm chung trong Hội Thánh, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến một số chức vụ khác nhau trong Hội Thánh. Xin liệt kê các chức vụ mà Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho một số người trong Hội Thánh thời ban đầu (4:11)?   Kinh Thánh nói gì về những chức vụ nầy:
  a. Sứ Đồ (Công Vụ 1:21-22, 14:17; I Cô-rinh-tô 4:9, 9:1, 15:17; Ga-la-ti 1:9; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1, 2:6; Rô-ma 16:7).
  b. Tiên tri (Lu-ca 2:36; Ma-thi-ơ 11:9-14, 5:12, 7:22-23, 10:41; Công Vụ 13:1, 15:32, 21:8-11; I Cô-rinh-tô 12:10).
  c. Người truyền giảng Tin Lành (Công Vụ 8:4, 21:8; I Ti-mô-thê 5:17; 2 Ti-mô-thê 1:11, 4:5; I Phi-e-rơ 2:9).
  d. Mục sư (Giăng 21:16, Công Vụ 20:28; I Phi-e-rơ 5:2).
  e. Giáo sư (Giăng 1:38, 3:10; Lu-ca 3:12, II Ti-mô-thê 1:11; I Cô-rinh-tô 12:28; Công Vụ 13:1, Gia-cơ 3:1)?
 2. Mục đích của việc ban cho các chức vụ khác nhau trong Hội Thánh là để làm gì (4:12)?  Công việc đó cần phải thực hiện cho đến khi nào (4:13)? Xin cho biết những mục tiêu mà Chúa muốn Hội Thánh đạt được (4:13)?
 3. Tại sao những người tin Chúa cần phải trưởng thành thuộc linh (4:14a; I Cô-rinh-tô 14:20)?  Xin cho biết những nguy hại của việc còn non trẻ trong đời sống thuộc linh (4:14b, 6:1; Gia-cơ 1:6; Giu-đe 1:12; I Cô-rinh-tô 3:9. II Cô-rinh-tô 4:2, 11:3)?
 4. Một lời khuyên khác mà người tin Chúa nên làm là gì (4:15a)?  Tại sao sự chân thật và yêu thương cần phải đi đôi với nhau?  Mục tiêu quan trọng trong đời sống của người tin Chúa là gì (4:15b)?  Đấng Christ giữ vai trò gì trong Hội Thánh (4:15c)? Các tín hữu được so sánh với điều gì (4:16c)?  Họ liên kết nhau qua những điều gì (4:16a)? Mỗi bộ phận cần làm gì (4:16b)? Mục đích của sự liên kết là gì (4:16d)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong năm chức vụ mà Sứ đồ Phao-lô nhắc đến trong 4:11, chức vụ Sứ Đồ và Tiên Tri theo ý nghĩa truyền thống ngày nay không còn nữa. Hội Thánh của bạn đang tận dụng những sự dạy dỗ nào từ các nhà truyền giảng Tin Lành, các mục sư và giáo sư trong việc huấn luyện, trang bị cho tất cả các tín hữu trong Hội Thánh để thực hiện những mục vụ của Hội Thánh và xây dựng thân thể của Đấng Christ.
 2. Trong bốn mục tiêu được nhắc đến trong câu 4:13, bạn và Hội Thánh của bạn đang ở đâu trong tiến trình đạt được những mục tiêu này? Bao nhiêu phần trăm số tín hữu trong Hội Thánh của bạn đã đạt được tất cả những mục tiêu nói trên? Trong những năm gần đây bao nhiêu chương trình, thì giờ, nhân lực, tài lực trong Hội Thánh của bạn được biệt riêng ra cho việc thực hiện những mục tiêu này?  Tại sao việc thực hiện những mục tiêu này là điều cần được quan tâm trong Hội Thánh?
 3. Hội Thánh là một cộng đồng chung của những người tin Chúa bao gồm những con người có khả năng và ân tứ khác nhau. Những người có khả năng và ân tứ nào đang được sử dụng tại Hội Thánh của bạn?  Việc sử dụng những người đó có đem lại sự hiệp nhất trong đức tin, gia tăng sự hiểu biết Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành thuộc linh, để rồi phát triển đầy trọn để giống như Đấng Christ hay không?        

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16

 1. Và chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số người khác làm người truyền giảng Phúc Âm, và một số người làm mục sư và giáo sư, 12. để các thánh đồ được trang bị để thực hiện những mục vụ và xây dựng thân thể của Đấng Christ, 13. cho đến chừng nào tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên một người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ; 14. để chúng ta sẽ không còn là những trẻ con, bị dồi dập và lôi cuốn theo từng luồng gió của học thuyết, do sự xảo quyệt của loài người trong những mánh khóe lừa dối của họ. 15. Hãy nói sự thật trong tình yêu thương, chúng ta cần tăng trưởng trong mọi phương diện để trở nên giống như Ngài, là đầu, tức là Ðấng Christ, 16. từ Ngài toàn thân kết hợp và gắn chặt với nhau bởi mọi liên kết hỗ trợ; theo sự hoạt động hữu hiệu, bởi từng bộ phận trong chức năng của mình, khiến cho thân thể tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top