Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:14-21

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 3:14-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn là người mạnh hay yếu?  Nếu một người có một thân thể yếu đuối, người đó nên làm gì?  Nếu một người có một tinh thần yếu đuối, người đó nên làm gì?  Tương tự, nếu một người có đời sống thuộc linh yếu đuối, người đó cần làm gì để có một đời sống thuộc linh mạnh mẽ?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi giải thích về chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời cho những người tin Chúa, Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đang làm gì cho họ (3:14; Phi-líp 2:10)? Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (3:15; Rô-ma 8:14, 9:16)? Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa ban cho họ điều gì (3:16c)?  Sự ban cho đó được dựa trên căn bản nào (3:16b, 1:18, 3:8)?  Sự ban cho đó được làm vững mạnh nhờ vào ai (3:16d; I Cô-rinh-tô 16:13; Cô-lô-se 1:11; Rô-ma 7:22)?
  2. Nhờ điều gì mà một người có thể có Đấng Christ ngự trong lòng của mình (3:17a)?  Sứ đồ Phao-lô cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng ta để làm gì (3:17b)? Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông dùng hình ảnh “đâm rễ” (3:17b; I Cô-rinh-tô 3:6; Cô-lô-se 2:7) và “vững lập” (3:17b; Cô-lô-se 1:23)?  Tại sao những điều chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có Đấng Christ ngự trong lòng của mình? Sứ đồ Phao-lô lưu ý sau khi Chúa ngự trị trong lòng của người tin Chúa, thì người đó có thể hiểu biết điều gì (3:18-19a; Rô-ma 8:35-39)? Và để rồi nhận lãnh được điều gì (3:19b)?
  3. Nhờ đâu Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng (3:20; Rô-ma 16:25; II Cô-rinh-tô 9:8)?  Trách nhiệm mà Hội Thánh và Đức Chúa Jesus phải có với Đức Chúa Trời là gì (3:21a)?  Điều đó cần phải được thực hiện cho đến khi nào (3:21b; Rô-ma 11:36)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô đã cầu xin cho các tín hữu tại Ê-phê-sô để họ nhận được năng lực hay quyền năng từ Đức Chúa Trời, được mạnh mẽ bởi Đức Thánh Linh, được đâm rễ và vững vàng trong tình yêu, được thấu hiểu sự cao sâu và vĩ đại về tình yêu của Đấng Christ, và được tăng trưởng trở nên trọn vẹn cho Đức Chúa Trời.  Đây là những điều mà Chúa muốn mỗi người tin Chúa phải có.  Bạn đang ở đâu trong tiến trình này? Làm thế nào để bạn có thể trở thành một người như Chúa muốn bạn như vậy?     
  2. Một lần nữa Sứ đồ Phao-lô nhắc đến công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong tiến trình tái tạo một người tin Chúa (3:14-19). Điều đó nói lên mối quan tâm của Chúa như thế nào với cá nhân của bạn?  Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng Đấng Vô Hạn có thể làm những việc diệu kỳ trên đời sống của bạn (3:20).  Chúa trông mong điều gì nơi bạn (3:21)?  Làm thế nào để Hội Thánh và cá nhân bạn thực hiện được điều đó?

Kinh Thánh: 

Bản Dịch Việt Ngữ

14. Vì lý do nầy, tôi quỳ gối trước mặt Cha 15. – là Đấng mà mỗi gia đình trên trời và dưới đất được mang danh – 16. cầu xin Ngài ban cho anh em quyền năng theo sự phong phú của vinh quang Ngài để con người bên trong được mạnh mẽ bởi Thánh Linh của Ngài; 17. và bởi đức tin, Đấng Christ ngự trong lòng anh em để anh em được đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương, 18. để anh em có thể thấu hiểu cùng với tất cả các thánh đồ chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu, 19. và biết được tình yêu của Đấng Christ là điều vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được đổ đầy tất cả sự trọn thành của Đức Chúa Trời.

20. Nguyện Đấng có thể làm mọi điều vượt hơn những gì chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền năng đang hành động trong chúng ta, 21. nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh và trong Đấng Christ Jesus, trải qua mọi thế hệ, cho đến đời đời vô cùng! A-men.

Bản Dịch 1925

14. Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15. bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16. tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17. đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18. để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19. và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 20. Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, 21. nguyền Ngài được vinh hiển trong Hội thánh, và trong Đức Chúa Jêsus Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. A-men.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top