Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 3:1-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có những chuyện buồn đã hoặc đang xảy ra trong Hội Thánh của bạn hay không? Trong hoàn cảnh như vậy, bạn nghĩ gì về Hội Thánh? Có bao giờ vì những điều đó bạn muốn rời khỏi Hội Thánh của bạn hay không? Bạn biết gì về mục đích của Đức Chúa Trời với Hội Thánh? Bạn biết gì về lý do Chúa đặt bạn trong Hội Thánh của Ngài?     

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tại sao Sứ đồ Phao-lô giảng Tin Lành cho người ngoại quốc (3:1; Công Vụ 23:18; II Ti-mô-thê 1:8; Ga-la-ti 5:24)? Vài lý do khiến ông phải làm điều đó là gì (3:2-4, 2:14-22; Cô-lô-se 1:25; I Ti-mô-thê 1:4)? Một trong những nội dung trong huyền nhiệm của Đấng Christ mà Sứ đồ nhắc đến là gì (3:6, 2:16, 5:7; Ga-la-ti 3:29, 5:24)? Điều đó đã được bày tỏ cho ai (3:5, 2:20; I Cô-rinh-tô 12:28)? 
  2. Ai là người đang thực hiện trách nhiệm công bố huyền nhiệm đó (3:7a; Cô-lô-se 1:23)? Và thực hiện bởi điều gì (3:7b, 1:9, 3:20; I Cô-rinh-tô 3:5; Công Vụ 9:15)? Sứ đồ Phao-lô tự nhận ông là người như thế nào (3:8a; I Cô-rinh-tô 15:9). Nhưng ông đã được ban cho cơ hội nào (3:8b; Công Vụ 9:15)? Để làm gì (3:8c; Rô-ma 2:4), và với mục đích gì (3:9;  Rô-ma 11:25, 16:25)?
  3. Theo Sứ đồ Phao-lô một trong những trách nhiệm của Hội Thánh là gì (3:10, 1:21, 6:12; Cô-lô-se 2:10)? Tại sao Đức Chúa Trời làm như vậy (3:11; Ga-la-ti 5:24)? Đức Chúa Trời thực hiện điều đó để người tin Chúa nhận được điều gì (3:12, 2:18; II Cô-rinh-tô 3:4; Hê-bê-rơ 4:6, 10:19; I Giăng 2:18, 3:21)?  Với tất cả những lý do nêu trên, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Ê-phê-sô điều gì (3:13; II Cô-rinh-tô 4:11)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại một số điều liên hệ với huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Trách nhiệm của người hầu việc Chúa là gì (3:8)? Trách nhiệm của tất cả các tín hữu là gì (3:9)?  Trách nhiệm của Hội Thánh là gì (3:10)? Mục đích đó đã được ai thiết lập và tồn tại cho đến khi nào (3:11)? Qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn nghĩ gì khi có người nói rằng tôi chỉ tin Chúa, nhưng tôi không muốn can dự gì với Hội Thánh?  Mỗi người tin Chúa có mối liên hệ nào với Hội Thánh của Ngài (3:6)?
  2. Kinh Thánh cho biết có nhiều Hội Thánh không hoàn hảo vì bị những tư tưởng bên ngoài len vào ảnh hưởng trên nhiều lĩnh vực trong Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 3-6).  Chúa buồn vì những Hội Thánh như vậy.  Dầu vậy, Chúa vẫn tiếp tục xây dựng và tinh luyện Hội Thánh của Ngài (Khải Huyền 2-3).  Chúa cần những con người trung tín kính sợ Chúa tiếp tục đứng trong Hội Thánh của Ngài (Khải Huyền 3:4-6, 2:10b). Bạn có sẵn lòng làm một người như vậy cho Chúa và cho Hội Thánh của bạn hay không? 
  3. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông đã chịu hoạn nạn để các tín hữu tại Ê-phê-sô được vinh quang (3:13). Bạn có chấp nhận chịu khổ để đem những người chưa biết Chúa vào trong vương quốc vinh quang của Ngài hay không?

Kinh Thánh:  Ê-phê-sô 3:1-13 

  1. Vì lý do này mà tôi, Phao-lô, làm tù nhân của Đấng Christ Jesus, vì cớ anh em – là những người ngoại. 2. Chắc anh em đã nghe về thiên chức phổ biến ân điển của Đức Chúa Trời đã được trao cho tôi để lo cho anh em, 3. và sự mặc khải mà Ngài đã cho tôi hiểu về huyền nhiệm – như tôi đã viết vắn tắt, 4. mà qua đó, khi anh em đọc, anh em có thể biết sự am hiểu của tôi về huyền nhiệm của Đấng Christ – 5. là điều mà trong các thế hệ trước chưa từng công bố cho con cái loài người, nhưng bây giờ đã được bày tỏ cho các sứ đồ thánh và các tiên tri của Ngài trong Đức Thánh Linh 6. đó là: Dân ngoại được trở thành những người thừa kế, thuộc cùng một thân, và là những người cùng nhận lời hứa trong Đấng Christ Jesus, qua Phúc Âm 7. mà tôi đã trở nên người phục vụ theo ân điển của Đức Chúa Trời ban cho tôi, theo sự vận hành của quyền năng Ngài.

    8. Dù tôi là người hèn mọn nhất trong tất cả các thánh đồ, ân điển này đã được ban cho tôi, để tôi rao giảng giữa các dân ngoại sự phong phú vô hạn của Đấng Christ, 9. và khai sáng cho mọi người huyền nhiệm thiên thượng đã được giữ kín qua các thời đại trong Đức Chúa Trời, là Đấng tạo dựng muôn vật, 10. để giờ đây, qua Hội Thánh, sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho những lãnh đạo và những thẩm quyền trong cõi trời, 11. theo mục đích đời đời mà Ngài đã hoàn tất trong Đấng Christ Jesus, Chúa của chúng ta; 12. trong Ngài, chúng ta dạn dĩ và tự tin mà tiến vào, nhờ đức tin nơi Ngài. 13. Cho nên, tôi xin anh em đừng ngã lòng vì những hoạn nạn mà tôi đang chịu vì anh em; đó chính là vinh quang của anh em.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top