Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-18

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:11-18

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 2:11-18

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trong cuộc đời của bạn, thay đổi nào là thay đổi quan trọng nhất?  Thay đổi tốt hay xấu?  Bạn đã làm gì và cuộc đời bạn như thế nào sau sự thay đổi đó?   

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Tiếp tục cách phân tích như trong phân đoạn Kinh Thánh trước (2:1-10), Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu tại Ê-phê-sô rằng về phương diện chủng tộc, họ là ai (2:11a)?  Theo quan điểm của người Do Thái, họ là những người như thế nào (2:11b)?  Đối với Đấng Christ, lúc đó họ đang ở trong tình trạng nào (2:12a)? Đối với dân Do Thái, họ là những người như thế nào (2:12b)?  Vì vậy, họ đã ở trong tình trạng nào với giao ước về lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham (2:12c)?  Kết quả họ đã sống như thế nào (2:12c)? Tại sao (2:12e)? Nói một cách khác, họ là những người như thế nào (2:13b)?
 2. Ai là người đã thay đổi tất cả những tình trạng đó (2:13a)? Ngài đã thực hiện việc đó bằng điều gì (2:13c)? Ngài giữ vai trò nào (2:14a)?  Ngài đã làm gì (2:14b) và phá vỡ điều gì (2:14c)?  Phương tiện để Ngài thực hiện những công tác đó là gì (2:15a; 2:16a; 2:13c)? Bức tường ngăn cách (2:14c), hay nguồn gốc của sự phân cách giữa người Do Thái và những người ngoại quốc, là điều gì (2:15b)?  Kết quả sứ mạng của Đức Chúa Jesus là gì (2:15c) và Ngài đã đem nhân loại đến tình trạng nào (2:15d)?  
 3. Thật ra sứ mạng của Đức Chúa Jesus không phải chỉ thay đổi tình trạng của những người ngoại quốc, nhưng cũng thay đổi tình trạng của ai nữa (2:16b)? Không phải chỉ hòa giải giữa họ với nhau, nhưng hòa giải họ với ai (2:16c)? Kết quả là điều gì đã xảy ra (2:16d)? Thêm vào đó, Đức Chúa Jesus đã làm gì (2:17a) và cho ai (2:17b)?  Mục đích của việc làm đó là gì (2:18a)?  Trong mối liên kết của ai (2:18b)?
 4. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời (2:5c; 5:8a), qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus (2:13c, 2:15a, 2:16a), và mối liên kết trong Đức Thánh Linh (2:18b), những người ngoại quốc tin Chúa đã không còn ở trong tình trạng nào nữa (2:19a)? Bây giờ họ là ai trong vương quốc của Đức Chúa Trời (2:19b), trong gia đình của Đức Chúa Trời (2:19c)?  Họ được xây dựng trên nền tảng của những ai (2:20a), theo chuẩn mực của ai (2:20b)? Hình ảnh mà Sứ đồ Phao-lô dùng để mô tả cộng đồng những người tin Chúa là gì (2:21-22)?  Tất cả những người tin Chúa đã được kết hợp bởi ai (2:21a)? Để trở nên điều gì (2:21b)?  Tất cả những người tin Chúa đã được xây dựng bởi ai (2:22a)?  Để làm gì (2:2b)? Và điều kiện để Đức Chúa Trời ngự tại nơi đó là gì (2:22c)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này Sứ đồ Phao-lô giải thích Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã làm gì trong việc cứu rỗi con người (2:13-18)?  Thêm vào đó, Sứ đồ Phao-lô giải thích Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã làm gì trong việc tạo nên những địa vị mới cho người tin Chúa (2:19-22)?  Việc cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời cùng làm việc để thay đổi cuộc đời của bạn cho thấy Đức Chúa Trời nghĩ gì về bạn?
 2. Sứ đồ Phao-lô cho biết địa vị mới của người tin Chúa là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời (2:19c), là công dân của vương quốc Đức Chúa Trời (2:19b), là đền thờ của Đức Chúa Trời (2:21).  Bạn làm gì với những địa vị mới đó?  Đức Chúa Jesus nói rằng Đền Thờ là nơi cầu nguyện (Mác 11:17). Mỗi ngày bao nhiêu lần lời cầu nguyện đã được dâng lên Chúa từ đền thờ của bạn?
 3. Ngày xưa, người Do Thái chỉ có một Đền Thờ tọa lạc tại một nơi cố định.  Ngày nay, bạn là một đền thờ lưu động của Đức Chúa Trời.  Những người khác có thể thấy vinh quang nào của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn tại nơi bạn đang sinh hoạt? Ngược lại, có những ô nhơ nào trong đền thờ của Đức Chúa Trời mà lẽ ra không nên có? Đức Chúa Jesus đã có lần thanh tẩy Đền Thờ tại Jerusalem (Giăng 2:13-24).  Bạn muốn tự mình thanh tẩy đền thờ là đời sống của mình, hay để Đức Chúa Jesus thanh tẩy những điều không nên có trong đời sống của bạn? 

Kinh Thánh:  

Hiệp nhất trong Đấng Christ 

 1. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác, là những người được gọi là chưa cắt bì – theo như điều được gọi là cắt bì được thực hiện bởi những bàn tay trong thể xác – 12. lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những người ngoại cuộc với những giao ước của lời hứa, sống không có hy vọng, trong một thế giới không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em – là người đã có lần xa cách – đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.
 1. Thật vậy, chính Ngài là Đấng hòa giải của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa, 15. qua thân xác của Ngài, Ngài đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình được thực thi; 16. và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 17. Và rồi Ngài đã đến, công bố Phúc Âm bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. 18. Bởi vì nhờ Ngài, chúng ta, cả hai, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh.
 1. Như vậy giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 20. được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà, 21. trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, 22. trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top