Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 2:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trước những biến cố đang xảy ra trên thế giới như dịch bệnh, chiến tranh, bạn có bị ảnh hưởng bởi những điều này hay không?  Bị ảnh hưởng như thế nào?  Nhiều hay ít?  Trong hoàn cảnh đó, có ai giúp đỡ bạn hay không? Nếu có, bạn nghĩ gì về người đó?  Nếu không, bạn nghĩ gì về những người chung quanh bạn?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Ê-phê-sô rằng trước kia họ đã ở trong tình trạng nào (2:1; Lu-ca 15:24a; Ê-sai 59:2)?  Từng đi theo đường lối của điều gì (2:2a; Rô-ma 12:2; I Giăng 2:16)? Bị ảnh hưởng của ai (2:2b; Sáng Thế Ký 3:4)?  Kẻ đó như thế nào (2:2c; Giăng 8:34, 12:31)?  Người sống như vậy bị kiểm soát bởi những điều gì (2:3a; II Phi-e-rơ 2:12-15), và xứng đáng nhận lãnh điều gì (2:3b; Rô-ma 6:23)?
  2. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã làm gì cho các tín hữu tại Ê-phê-sô cũng như cho chúng ta (2:5b; Giô-na 2:10)?  Ngài đã thực hiện điều đó từ khi nào (2:5a; Rô-ma 5:8)?  Xin liệt kê vài động lực khiến Đức Chúa Trời thực hiện điều đó (2:4; 2:7b; I Giăng 4:8; Giăng 3:16)?
  3. Sứ đồ Phao-lô giải thích rằng nhờ vào điều gì mà chúng ta được cứu (2:5c)?  Hai yếu tố căn bản khiến một người được cứu là gì (2:8a)? Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh nguồn gốc của sự cứu rỗi đến từ đâu (2:8b)? Lúc đó chúng ta đang ở trong tình trạng nào (2:1)? Vì vậy, mỗi người chúng ta không nên có thái độ nào (2:9)?
  4. Bên cạnh sự cứu rỗi, ân điển của Đức Chúa Trời còn đem đến cho người tin Chúa những điều gì nữa (2:6)? Ngài ban cho chúng ta địa vị nào (2:6b)? Một trong những lý do khiến Đức Chúa Trời làm như vậy là để làm gì (2:7)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý chúng ta là gì của Đức Chúa Trời (2:10a)?  Chúng ta được tạo dựng từ đâu (2:10b; II Cô-rinh-tô 5:17)?  Có bao nhiêu lần chữ “trong Đấng Christ Jesus” được nhắc đến trong khúc Kinh Thánh này (2:6b, 2:7b, 2:10b)? Đức Chúa Trời tái tạo chúng ta một lần nữa trong Đức Chúa Jesus với mục đích gì (2:10c; Rô-ma 8:29; Ê-phê-sô 4:7-16; Hê-bơ-rơ 13:20-21)?  Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những điều đó từ khi nào (2:10d)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại rằng khi chưa tin Chúa, chúng ta đã sống theo những trào lưu của thế gian (2:2). Những diễn tiến đang xảy ra trong xã hội hiện nay như phong trào đồng tính, đổi giống, tự do tình dục, những xung đột về chủng tộc và chính trị, tình trạng suy đồi đạo đức, bạo lực, bạo hành, chạy theo vật chất, phân cách giữa giàu và nghèo, …. nói lên điều gì về khuynh hướng của thế giới hiện nay (2:2a)? Nguồn gốc của những điều đó là gì (I Giăng 2:16)?  Sau khi tin Chúa, bạn có còn bị ảnh hưởng bởi những điều đó hay không  (I Giăng 1:15)? Kinh Thánh cho biết nếu một người bị cuốn theo những điều đó, người đó sẽ đi về đâu (I Giăng 2:17)?  
  2. Với nền văn minh và tiến bộ khoa học cao nhất trong lịch sử của nhân loại như hiện nay, nhân loại vẫn không thể giải quyết được tình trạng xã hội băng hoại xuất phát từ những tham muốn tội lỗi của con người (I Giăng 2:16). Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng từ trước vô cùng Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi con người (2:4). Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta sống lại khỏi sự chết – vì đã đi theo đường lối của thế gian, giải phóng chúng ta khỏi tình trạng nô lệ của tội lỗi, cứu chúng ta khỏi tình trạng bị đoán phạt, và đã tái tạo chúng ta cho những mục đích tốt đẹp của Ngài 2:4-10).  Là người tin Chúa, bạn đã và đang làm gì với cuộc đời mới mà Chúa đã ban cho bạn?   Những công tác tốt đẹp nào của Chúa mà bạn có thể làm cho Ngài?

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10

Nhờ Ân Điển Bởi Đức Tin 

  1. Anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, 2. trong những điều mà anh em đã từng bước đi theo đường lối của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục; 3. trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt, của tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ, như những người khác.
  1. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót; vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5. cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6. và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại và cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, 7. để Ngài có thể bày tỏ, trong những thời đại sắp đến, ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. 8. Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải từ chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9. không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. 10. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp, mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta sống trong những điều đó. 

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top