Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 1:15-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn mong hiểu biết những việc sẽ xảy ra trong tương lai hay không?  Nếu bạn biết trước một số dữ kiện sẽ xảy ra trong tương lai, bạn sẽ làm gì với những hiểu biết đó?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Hai điều mà Sứ đồ Phao-lô đã nghe nói về các tín hữu tại Ê-phê-sô là gì (1:15; Cô-lô-se 1:4; Phi-lê-môn 1:5)?  Phản ứng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào khi ông biết như vậy (1:16; Cô-lô-se 1:4; Rô-ma 1:9)? Sứ đồ Phao-lô gọi Đức Chúa Trời là ai (1:17a; Công Vụ 7:2)? Ông đã cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các tín hữu tại Ê-phê-sô hai điều gì (1:17b; Cô-lô-se 1:9; I Cô-rinh-tô 14:6),  với mục đích gì (1:17c)?
  2. Xin cho biết ba điều nữa mà Sứ đồ Phao-lô muốn các tín hữu tại Ê-phê-sô cũng như những người tin Chúa cần hiểu biết (1:18-19)?  Bạn biết gì về sự kêu gọi của Chúa (1:18b, 4:4; Rô-ma 11:29)?  Tại sao chúng ta nên biết về cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta (1:18c; 1:7, 1:11; II Giăng 3:2; II Ti-mô-thê 2:12)?  Những hiểu biết về quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời sẽ được sử dụng cho những người tin cậy Ngài giúp ích gì cho chúng ta (1:19; Mác 10:27)? Một thí dụ về việc Đức Chúa Trời sử dụng quyền năng đó là gì (1:20)?
  3. Sứ đồ Phao-lô muốn người tin Chúa hiểu gì về Đức Chúa Jesus Christ (1:20-25)?  Ngài đang ở đâu (1:20b; Ma-thi-ơ 26:64; Mác 16:19 ; Lu-ca 22:69)? Vị trí của Ngài như thế nào (1:21, 5:23; Hê-bơ-rơ 1:13 ; I Phi-e-rơ 3:22; Đa-ni-ên 7:13-14)?  Đức Chúa Trời sẽ làm gì cho Đấng Christ (1:22)? Người tin Chúa đang ở đâu trong mối quan hệ với Đấng Christ (1:22b-1:23a; Rô-ma 12:4-5; I Cô-rinh-tô 12:12, 12:27)? Đấng Christ sẽ làm gì (1:23b)? Tất cả những điều đó mang ý nghĩa gì và đem lại ích lợi gì cho người tin Chúa (Giăng 1:16)? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến con mắt trong tấm lòng (1:18)?  Tình trạng mắt trong tấm lòng của những người không tin Chúa như thế nào (Công Vụ 9:8, 26:18; II Cô-rinh-tô 4:6; Hê-bơ-rơ 6:4)?  Con mắt trong tấm lòng của người tin Chúa cần phải như thế nào? Con mắt trong tấm lòng của bạn hiện đang ở trong tình trạng nào?
  2. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến một số điều mà người tin Chúa nên biết (1:17-23).  Bạn đã biết những điều đó hay chưa?  Nếu bạn biết, bạn đang làm gì với sự hiểu biết đó?  Nếu chưa, bạn cần làm gì để có sự hiểu biết đó (1:17)?

     

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:15-23 

Bản Dịch Việt Ngữ

15. Vì điều này, khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Ðức Chúa Jesus, cùng lòng yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, 16. tôi không ngừng dâng lời cảm tạ vì anh em, và nhắc đến trong lời cầu nguyện của tôi, 17. để Ðức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ, ban cho anh em linh của sự khôn ngoan cùng sự mặc khải để nhận biết Ngài, 18. để khai minh con mắt của tấm lòng anh em để anh em biết hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang của Ngài dành cho các thánh đồ là thể nào, 19. và quyền năng vĩ đại vượt trội của Ngài dành cho chúng ta – những người đang tin theo tác động của quyền năng siêu việt của Ngài – là dường nào, 20. là điều Ngài đã thực hiện trong Ðấng Christ khi Ngài vực Ðấng đó từ cõi chết, và lập Ðấng đó ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, 21. vượt trên mọi quyền thống trị, thẩm quyền, thế lực, chủ quyền, và mọi danh hiệu được đặt ra, không những trong đời nầy mà trong đời sắp đến nữa; 22. Ngài đã đặt mọi vật ở dưới chân của Ðấng đó và Ðấng đó làm đầu mọi vật cho lợi ích của hội thánh – 23. là thân thể của Đấng đó, là sự toàn vẹn của Ðấng làm viên mãn tất cả mọi vật.

Bản Dịch 1925

15. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Jêsus và tình yêu thương đối với các thánh đồ, 16. thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em, để nhận biết Ngài, 18. lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19. và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, 20. mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21. cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. 22. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, 23. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top