Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:7-14

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:7-14

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 1:7-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong xã hội hiện nay, nhiều người đang sống vì ai?  Những sản phẩm của Apple như iPhone, iPad, iPod, … nói lên tâm lý nào?  Nhiều người đã làm việc vất vả để tìm kiếm vinh quang cho ai? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phước hạnh đầu tiên trong câu 1:7 là gì (1:7a; Cô-lô-se 1:14; I Cô-rinh-tô 1:30)?  Phước hạnh đó đến từ đâu (1:6, 1:7b; Rô-ma 3:24)?   Phước hạnh thứ hai trong câu 1:7 là gì (1:7c; Công Vụ 2:38; Mác 10:45; Rô-ma 3:23-25; I Phi-e-rơ 1:18-19)?  Nhờ đâu mà chúng ta có được phước hạnh này (1:7d)?  Đức Chúa Trời đã ban phước hạnh đó như thế nào (1:8; Rô-ma 2:4; Ê-phê-sô 1:18, 2:7, 3:8, 3:16)?
  2. Phước hạnh kế tiếp được nhắc đến trong câu 1:9 là gì (1:9a)? Phước hạnh đó đã được Đức Chúa Trời ban cho dựa trên căn bản nào (1:9b), được bày tỏ qua ai (1:9c-1:10), và với mục đích gì (1:10b; Phi-líp 2:9-10; Cô-lô-se 1:15-20)?        
  3. Trong Đức Chúa Jesus chúng ta còn được hưởng phước hạnh nào nữa (1:11a)? Tại sao (1:11b)? Đức Chúa Trời ban phước hạnh đó cho chúng ta để làm gì (1:12)?
  4. Theo Sứ đồ Phao-lô, trong Đức Chúa Jesus chúng ta đã có được cơ hội nào (1:13a, 4:21; Cô-lô-se 1:5)? Cũng trong Đức Chúa Jesus, chúng ta có cơ hội để làm gì (1:13b, 4:30)? Hành động đó đem đến cho chúng ta phước hạnh nào (1:13c, Giăng 14:26; Công Vụ 2:33)? Sứ đồ Phao-lô giải thích việc nhận lãnh Đức Thánh Linh biểu tượng cho điều gì (1:14a, ; II Cô-rinh-tô 1:22; Công Vụ 20:32), để chúng ta sẽ nhận điều gì (1:14b), để rồi sẽ làm gì (1:14c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khúc Kinh Thánh này, có bao nhiêu lần Sứ đồ Phao-lô nhắc đến mục đích đời sống của người tin Chúa là ca ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời (1:16, 1:12, 1:14)? Có bao nhiêu lần Sứ đồ Phao-lô nhắc đến nguồn gốc của hành động này (1:5, 1:9, 1:11)? 
  2. Trong lúc bạn hát, bạn tìm cách tôn vinh chính mình hay bạn thật sự tôn vinh Chúa? Cách bạn trình bày bài hát có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không? Làm thế nào để bạn có thể giữ mình khỏi bị cám dỗ khỏi xu hướng đề cao chính mình hiện đang phổ biến trong xã hội hiện nay, nhưng chỉ chú tâm vào việc tôn ngợi vinh quang của Đức Chúa Trời như Lời Chúa đã dạy?
  3. Có phải ca hát là cách duy nhất tôn vinh Đức Chúa Trời hay không?  Làm thế nào bạn có thể tôn vinh Chúa qua những lĩnh vực khác trong đời sống của bạn?

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14

 

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14 

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến các thánh đồ ở Ê-phê-sô, và những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến với anh em.

3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời – Cha của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ – Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ; 4. vì tình yêu, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi sáng thế, để chúng ta được thánh hóa và toàn hảo trước mặt Ngài; 5. và đã định trước để chúng ta làm con nuôi của chính Ngài, qua Ðức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, 6. để tôn ngợi ân điển vinh quang của Ngài, mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài; 7. trong Đấng mà chúng ta được cứu chuộc nhờ vào huyết của Đấng đó, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân điển Ngài, 8. là ân điển mà Ngài đã ban thật rời rộng cho chúng ta trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, 9. đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của ý muốn Ngài theo ý tốt của Ngài, đã định trước trong Ðấng 10. quản trị thời viên mãn; để đem mọi vật quy tụ trong Ðấng Christ, tức là những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất; 11. trong Ngài, chúng tôi được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn, y theo mục đích của Ngài, vì mọi vật hoạt động theo ý định của Ngài, 12. để chúng tôi, là những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Ðấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài; 13. anh em cũng vậy: Trong Ðấng đó, anh em đã nghe sứ điệp của chân lý, là Phúc Âm cứu rỗi của anh em; cũng trong Đấng đó, anh em đã tin và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh của lời hứa, 14. là Đấng bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta, để sở hữu sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.

Bản Dịch 1925

1. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jêsus Christ: 2. nguyền xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!

3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4. trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, 5. bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6. để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!

7. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, 8. mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, 9. khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài 10. để làm sự định trước đó trong khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. 11. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán, 12. hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen.

13. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Đọc thêm: 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top