Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-6

Cùng Học Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-6

Cùng Học Kinh Thánh
Ê-phê-sô 1:1-6

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có xem những cuộc thi tuyển chọn tài năng hay không? Người tham dự cuộc thi cần làm những thủ tục nào? Thí sinh cần phải làm gì để thuyết phục ban giáo khảo rằng họ là người xứng đáng để được chọn? Có khi nào một người được chọn chỉ vì ban giám khảo thích người đó nhưng người đó không có khả năng nào hay không?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Phao-lô nhận mình là ai (1:1b)? Chức vụ của ông đến từ đâu (1:1a; Rô-ma 1:1; I Cô-rinh-tô 1:1; II Cô-rinh-tô 1:1; Ê-phê-sô 1:1; Cô-lô-se 1:1; I Ti-mô-thê 1:1; II Ti-mô-thê 1:1)?  Bức thư được gởi cho ai (1:1c)? Theo Sứ đồ Phao-lô, thánh đồ là người thế nào (1:1d)? Ông cầu chúc cho họ những điều gì (1:2a)? Kinh Thánh nói gì về điều thứ nhất (Dân Số Ký 1:25; Ê-phê-sô 2:8-9)? Kinh Thánh nói gì về điều thứ hai (Dân Số Ký 6:26; Giăng 14:27)?  Những điều đó đến từ đâu (1:2b)?
  2. Sau lời chào thăm, Sứ đồ Phao-lô đã làm gì (1:3a)? Ngài là ai (1:3b)? Tại sao chúng ta cần làm như vậy (1:3c)? Xin liệt kê những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta (1:4-1:7, 1:9, 1:11-14)?
  3. Ðức Chúa Trời đã chọn chúng ta từ lúc nào (1:4c), chọn ở đâu (1:4b), chọn với mục đích gì (1:4d)?  Chúng ta đã hoàn thành mục đích của Chúa chưa?  Động lực nào khiến Đức Chúa Trời chọn như vậy (1:4a)?
  4. Trong chương trình của của Đức Chúa Trời, một trong những địa vị mà Ngài muốn ban cho chúng ta là gì (1:5a)? Thủ tục đó được ai thực hiện (1:5b)? Thực hiện theo ý định của ai (1:5c)? Trong địa vị mới của chúng ta, Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì (1:6a)? Chúng ta nhận điều đó đó từ đâu (1:6b; Ê-phê-sô 2:8-9)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Ðức Chúa Trời đã chọn chúng ta từ khi nào (1:4)? Điều đó nói gì về Đức Chúa Trời? Lúc đó chúng ta đang ở đâu?  Thực trạng đó nói gì về chúng ta? Sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và con người quá lớn như vậy thì Đức Chúa Trời có cần mỗi người chúng ta phải làm gì để được Ngài chọn, và để rồi Ngài ban phước và sự cứu rỗi cho chúng ta hay không?  Câu Kinh Thánh này nhắc chúng ta điều gì khi có ai đó hãnh diện vì họ đã làm được điều này điều kia để được Chúa chọn (Giăng 15:16) hoặc được Ngài ban sự cứu rỗi (Ê-phê-sô 2:8-9)?   
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những mục đích mà Ðức Chúa Trời đã chọn chúng ta là “để chúng ta được thánh hóa và toàn hảo trước mặt Ngài” (1:4). Trong nguyên văn Hy Lạp chữ “thánh – hágios có nghĩa là không giống như thế gian và được biệt riêng ra để thực hiện công tác đặc biệt cho Đức Chúa Trời. Như vậy, để được “thánh hóa” chúng ta cần không giống thế gian ở những điểm nào? Đức Chúa Jesus phán mỗi người chúng ta là muối của đất và là ánh sáng cho thế gian. Chúng ta cần làm gì để đem vị mặn của muối vào trong đất và ánh sáng của Chúa vào trong thế gian? Ngược lại, chúng ta cần phải làm gì đừng để bụi đất làm ô nhiễm muối và sự tối tăm của thế gian lan tràn trong nơi ngự của Đức Chúa Trời – là đời sống của chúng ta và Hội Thánh của Ngài?
  3. Trong Cựu Ước, con vật được dùng để làm sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời phải là con vật không có tì vết – nghĩa là con vật toàn hảo.  Những lĩnh vực nào trong cuộc đời của bạn, bạn nghĩ là hoàn hảo? Những lĩnh vực nào trong cuộc đời của bạn, bạn nghĩ là vẫn còn có tì vết?  Làm thế nào để bạn có thể trở thành toàn hảo trước mặt Chúa (I Giăng 1:7)?      

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:1-14 

  1. Phao-lô, theo ý muốn của Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến các thánh đồ ở Ê-phê-sô, và những người trung tín trong Ðức Chúa Jesus Christ. 2. Nguyện ân điển và bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, đến với anh em.
  1. Chúc tụng Ðức Chúa Trời – Cha của Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ – Ðấng đã ban cho chúng ta mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời trong Ðấng Christ; 4. vì tình yêu, Ngài đã chọn chúng ta trong Ðấng Christ trước khi sáng thế, để chúng ta được thánh hóa và toàn hảo trước mặt Ngài; 5. và đã định trước để chúng ta làm con nuôi của chính Ngài, qua Ðức Chúa Jesus Christ, theo ý muốn tốt lành của Ngài, 6. để tôn ngợi ân điển vinh quang của Ngài, mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài; 7. trong Đấng mà chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết của Đấng đó, được tha thứ những lỗi lầm, theo sự phong phú của ân điển Ngài, 8. là ân điển Ngài ban thật rời rộng cho chúng ta trong sự khôn ngoan và thấu hiểu toàn vẹn của Ngài, 9. đã bày tỏ cho chúng ta biết huyền nhiệm của ý muốn Ngài theo ý tốt của Ngài, đã định trước trong Ðấng 10. quản trị thời viên mãn; để đem mọi vật quy tụ trong Ðấng Christ, tức là những vật ở trên trời và những vật ở dưới đất; 11. trong Ngài, chúng tôi được thừa hưởng cơ nghiệp đã định sẵn, y theo mục đích của Ngài, vì mọi vật hoạt động theo ý định của Ngài, 12. để chúng tôi, là những người đầu tiên đặt hy vọng nơi Ðấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài; 13. anh em cũng vậy: Trong Ðấng đó, anh em đã nghe sứ điệp của chân lý, là Phúc Âm cứu rỗi của anh em; cũng trong Đấng đó, anh em đã tin và đã được đóng ấn bằng Ðức Thánh Linh của lời hứa, 14. là Đấng bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta, để sở hữu sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài. 

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Ê-phê-sô    

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top