Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc Phục Sinh Tại Hòa Lan (2023)

Chương Trình Thánh Nhạc Phục Sinh Tại Hòa Lan (2023)

Chương Trình Thánh Nhạc Phục Sinh Tại Hòa Lan (2023)
Diễn giả: Mục sư Arie van der Veer

Chương Trình:

⊛ U zij de glorie – Vinh Diệu Chúa Phục Sinh
⊛ Daar juicht een toon – Giai Điệu Vang Xa
⊛ Omdat Hij leeft – Vì Jesus Sống 
⊛ Heer ik prijs Uw grote naam – Nguyện Danh Chúa Được Tôn Cao
⊛ Ik wil zingen van mijn Heiland – Ngợi Khen Chúa Đã Chuộc Tôi
⊛ Jezus alleen, ik bouw op hem/Ik kies vandaag – Chỉ Có Chúa Jesus – Xây Dựng Trên Ngài – Tôi Đã Chọn
⊛ Vaste hoop – Hy Vọng Vững Chắc (Đấng Sống Muôn Đời)
⊛ Juicht/Hij is verheerlijkt – Hãy Hát Lên – Ngài Được Tôn Cao
⊛ Jezus Overwinnaar – Đức Chúa Jesus Đã Đắc Thắng (Chúa Sống Lại Vinh Quang Rồi)
⊛ Christus onze Heer verrees – Đấng Christ Đã Phục Sinh

Thư Viện  Tin Lành (2023)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top