Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 01

Mừng Chúa Phục Sinh (2016) – Phần 01

   DaNang_01       Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_09Ca Đoàn Phụ Nữ – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_04Ca Đoàn Thanh Niên – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_06Ca Đoàn Tráng Niên –  Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_08Ban Hát Nhi Đồng – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_05Ban Hát Thiếu Nhi – Hội Thánh Đà Nẵng

DaNang_03Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Đà Nẵng

 WesleyUMC_02   Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WesleyUMC_06Cầu Nguyện – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WesleyUMC_01
Mừng Chúa Phục Sinh – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

WesleyUMC_04Ban Hát Thiếu Nhi – Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego

Albuquerque_01Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_07
Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_03Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_05Thiếu Nhi Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_06Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_04Ấu Nhi Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_02Thanh Niên Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Albuquerque_08Hội Thánh Baptist Alburquerque, New Mexico

Mừng Chúa Phục Sinh – 2016
From TVTL Friends Around the World

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top