Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Điện Thoại Phúc Âm » Điện Thoại Phúc Âm: Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới

Điện Thoại Phúc Âm: Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới

Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới

Chúa Giê-xu có thuật câu chuyện ngụ ngôn này: “Nước Trời ví như một nhà vua tổ chức tiệc cưới cho thái tử.  Vua cho người nhắc nhở tân khách đã được mời dự tiệc, nhưng họ đều từ chối.  Vua lại sai người khác giục giả: “Tiệc đã dọn sẵn, bò và thứ béo đã nấu xong.  Mời tân khách đến dự”.  Nhưng họ chẳng quan tâm, mỗi người cứ lo việc riêng.  Người đi thăm ruộng, kẻ đi buôn bán.  Có người lại bắt các sứ giả của vua lăng nhục và thủ tiêu.  Vua nổi giận, cho quân đội tiêu diệt bọn sát nhân và thiêu hủy thành phố của họ.  Rồi vua bảo các cận thần: tiệc cưới đã dọn xong, nhưng tân khách đã được mời không xứng đáng.  Vậy, cứ đi ra các đường phố lớn, gặp ai cũng mời về dự tiệc.  Họ đi khắp các ngã đường, đem về đủ hạng người, không phân biệt tốt xấu, nên phòng tiệc đầy dẫy tân khách ăn uống nhộn nhịp.  Vua vào phòng tiệc, gặp một tân khách không mặc áo lễ vua may sẵn cho mọi người.  Vua hỏi: Này bạn, sao đã vào đây mà không mặc áo lễ?  Người ấy cứng miệng không đáp.  Vua truyền tả hữu trói người ấy, ném ra ngoài, vào chỗ tối tăm đầy tiếng khóc lóc và nghiến răng.

Suốt ba năm rao giảng Phúc Âm, Chúa Giê-xu đã kể rất nhiều chuyện ngụ ngôn để giải bày chân lý Phúc Âm.  Câu chuyện vừa được Chúa dùng để nhấn mạnh bốn điểm quan trọng: (1) Tính cách bao quát của lời mời dự tiệc; (2) Thái độ coi thường và chống đối của loài người; (3) Cơn giận của nhà vua, và (4) Tính cách quan trọng của áo lễ.

Nhà vua trong câu chuyện là Thượng Đế, là Đấng đã tạo dựng và đang cầm quyền trên cả vũ trụ.  Thánh Kinh cho biết Thượng Đế là Tình Yêu, nên Ngài kiên nhẫn kêu gọi và chờ đợi mọi người đến dự tiệc, tức là tiếp nhận Phúc Âm cứu rỗi cách vô điều kiện.  Thượng Đế đang kêu gọi tất cả mọi người không phân biệt màu da tiếng nói, không phân biệt trình độ học vấn, cũng không phân biệc là người lành người dữ theo tiêu chuẩn của loài người.

Nhưng người nghe tiếng gọi của Thượng Đế thường có hai thái độ tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng nhằm một mục đích không tiếp nhận ân phúc cứu rỗi.  Thái độ thông thường nhất là: chưa gấp lắm, để đến mai đến mốt cũng được.  Người có thái độ này trong thâm tâm đã công nhận Phúc Âm của Thượng Đế là đúng, nhưng họ lơ là vì cho rằng:  Thượng Đế yêu thương nên Ngài sẽ không hình phạt đâu.  Thái độ thứ hai là chống đối.  Họ chống đối vì cho rằng Phúc Âm dễ dàng quá, Thượng Đế chỉ ban cho mà không đòi hỏi ai đóng góp gì cả.  Họ nghĩ vậy vì không biết rằng Phúc Âm cứu rỗi đã thực hiện với một giá quá to lớn, không một người nào có thể trả nổi, vì giá đó chính là cái chết hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Tuy hai thái độ coi thường và chống đối có vẻ khác nhau, nhưng hậu quả của cả hai thái độ đó là: cơn giận của nhà Vua.

Thánh Kinh nhiều lần nói về cơn thạnh nộ, tức là cơn giận của Thượng Đế, đây là cơn giận thánh khiết, kỵ tà, không dung chịu tội lỗi, và phải hình phạt tội lỗi.  Khi nói về cơn giận của Thượng Đế, Chúa Cứu Thế có phán rằng: “Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh viễn.  Ai không vâng phục Ngài đã chẳng được sự sống ấy, mà còn ở dưới cơn thạnh nộ của Thượng Đế nữa.”

Thượng Đế là Đấng thánh khiết phải hình phạt tội lỗi, và cơn giận của Ngài phải giáng trên bất cứ ai có tội.  Nhưng Thượng Đế cũng là Đấng yêu thương nên Ngài đã chuẩn bị kế hoạch cứu rỗi nhân loại bằng cách để cho Chúa Cứu Thế xuống trần, lãnh lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, nhận lấy cơn thạnh nộ của Thượng Đế trên thập tự giá.  Thập tự giá là nơi Chúa Cứu Thế chịu hình phạt thay thế tôi, là nơi cơn thạnh nộ của Thượng Đế đã trút trên Chúa Cứu Thế vì tội lỗi của tôi.

Vì vậy khi chúng ta đến với Chúa Cứu Thế ở thập tự giá, chúng ta không còn ở dưới cơn giận của Thượng Đế, nhưng được hưởng sự sống vĩnh viễn như lời Thượng Đế đã bảo đảm.  Áo lễ trong câu chuyện ngụ ngôn Chúa kể là địa vị công chính thánh thiện của Chúa Cứu Thế sẵn sàng nhường lại cho ai tin nhận Ngài, theo lời Thánh Kinh chép: “Thượng Đế đã khiến Đấng Vô Tội gánh chịu tội lỗi chúng ta, nhờ đó chúng ta được Thượng Đế nhìn nhận là người công chính”.

Nếu không có áo lễ công chính của Chúa Cứu Thế ban cho thì dù chúng ta có khổ tu suốt đời cũng không thoát khỏi cơn thạnh nộ và sự hình phạt đời đời của Thượng Đế.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top