Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Điện Thoại Phúc Âm: Làm Lành, Lánh Dữ

Điện Thoại Phúc Âm: Làm Lành, Lánh Dữ

Làm Lành, Lánh Dữ

“Anh em được Thượng Đế cứu rỗi là nhờ ân phúc của Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế.  Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế chứ không do anh em.  Không phải là kết quả công đức của anh em, nên chẳng ai có thể khoe khoang.  Thượng Đế sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới do Chúa Cứu Thế Giê xu, để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài đã hoạch định từ trước.”

Câu chúng tôi vừa đọc là câu Thánh Kinh chúng tôi trưng dẫn để giúp quí vị thấy rằng: Sự cứu rỗi là một tặng phẩm vô điều kiện của Thượng Đế ban cho người nào lấy đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế, chứ Thượng Đế không đòi hỏi và cũng không chấp nhận việc lập công chuộc tội.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà người theo Chúa bỏ hẳn nguyên tắc làm lành, lánh dữ, như một số người chưa nắm vững phúc âm đã lên tiếng chỉ trích là Phúc Âm chỉ kêu gọi người ta ăn năn tội để được Thượng Đế tha thứ, rồi hễ lầm lỗi nữa thì ăn năn nữa, và như vậy là khuyến khích người ta cứ phạm tội.

Xin thưa, Phúc Âm chẳng những không khuyến khích người theo Chúa phạm tội phải ăn năn, nhưng Phúc Âm còn có những lời dạy dứt khoát về việc làm lành, lánh dữ.  Đối với việc “lánh dữ”, Thánh Kinh dạy rằng: “Bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi.”  Việc “tựa như điều ác” là việc chúng ta chưa biết chắc chắn là ác, nhưng có vẻ mờ ám, không ngay thẳng.  Cũng có thể đó là việc được một nền luân lý này chấp nhận là đúng, nhưng bị nền luân lý khác gọi là sai.  Nếu việc đó có thể gây hiểu lầm, có thể làm thương tổn anh em mình, và nhất là việc đó không thích hợp với chân lý của Thượng Đế thì người theo Chúa phải nhất thiết tránh xa.

Còn nguyên tắc làm lành đã được giải thích trong câu Thánh Kinh:  “Thượng Đế sáng tạo chúng ta và truyền cho chúng ta sự sống mới do Chúa Cứu Thế Giê xu, để chúng ta thực hiện những việc tốt lành Ngài đã hoạch định từ trước.”  Động từ “sáng tạo” trong câu này không có ý nói về công cuộc sáng tạo đầu tiên, khi Thượng Đế dựng nên tổ tông loài người, là những người đã phản nghịch Thượng Đế và di truyền cho con cháu bản tính tội lỗi.  Nhưng đây nói về sự sáng tạo mới, do Thượng Đế sinh thành từng cá nhân một, khi cá nhân này ăn năn tội lỗi, đặt trọn niềm tin vào công lao cứu chuộc mà Chúa Cứu Thế đã thực hiện trên thập tự giá.  Động từ “sáng tạo”  đó đồng nghĩa với động từ “tái sinh”mà Chúa Cứu Thế dùng khi Ngài nói với giáo sư Ni-cô-đem rằng: “Con người phải tái sinh!  Thể xác chỉ sinh ra thể xác, Thánh Linh mới sinh ra nhiều thần linh.”

Thánh Kinh nhấn mạnh rằng: người thực sự tin theo Chúa Cứu Thế phải làm lành lánh dữ, thực hiện những việc công đức, nhưng chúng ta cần phải chú ý đến điểm khác biệt rất quan trọng giữa nguyên tắc làm lành lánh dữ của các tôn giáo với nguyên tắc làm lành lánh dữ của Chúa dạy trong Thánh Kinh.  Điểm khác biệt đó là thứ tự nhân quả.  Tất cả các tôn giáo đều dạy rằng:  Muốn được cứu rỗi, người ta phải làm lành lánh dữ, hay nói cách khác, hễ người nào làm lành lánh dữ là được Thượng Đế cứu độ.  Nhưng Phúc Âm dạy rằng: con người tội lỗi phải tin nhận Chúa Cứu Thế mới được cứu, và được Thượng Đế tái tạo thành con người mới để có thể sống với sức sống mới của Chúa Cứu Thế và để làm điều lành.  Như thế có nghĩa là được cứu rỗi là NGUYÊN NHÂN, còn làm điều lành là KẾT QUẢ của sự cứu rỗi.

Khi mới nghe nguyên tắc: được cứu rỗi là nguyên nhân, còn làm lành là kết quả của phúc âm.  Nhiều người không khỏi thắc mắc vì nguyên tắc đó ngược hẳn với trí suy luận của loài người.  Khi giải bày chân lý tái sinh với giáo sư Ni-cô-đem, Chúa Cứu Thế đã dạy rằng: thể xác chỉ sinh ra thể xác, con người thể xác chỉ có thể làm được những việc công đức theo tiêu chuẩn con người thể xác, chứ không thể đạt được tiêu chuẩn “thần linh” của Thượng Đế Tối Linh Tối Thiêng.  Chỉ khi nào chúng ta đã được Thượng Đế tái sinh, chúng ta mới trở nên người mới, được hưởng các bản tính thánh thiện của Thượng Đế, để sống đúng theo tiêu chuẩn của Ngài.

Điện Thoại Phúc Âm (1983) 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top