Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đồng Tâm Hiệp Nhất

Đồng Tâm Hiệp Nhất

BibleFood_01

Sứ Điệp: Đồng Tâm Hiệp Nhất
Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17

Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang

Khuyên Phải Hiệp Một

10. Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị em, nhưng hãy hiệp một, đồng lòng hiệp ý với nhau. 11. Vì thưa anh chị em của tôi, những người trong gia đình của Cơ-lô-ê đã báo cho tôi hay rằng giữa anh chị em đang có sự tranh cãi với nhau.

12. Ðiều tôi muốn nói là thế nầy: Người nào trong anh chị em cũng nói, “Tôi là người của Phao-lô,” hoặc “Tôi là người của A-pô-lô,” hoặc “Tôi là người của Sê-pha,” hoặc “Tôi là người của Ðấng Christ.” 13. Có phải Ðấng Christ đã bị chia cắt sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thay cho anh chị em sao? Hay là anh chị em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-têm sao? 14. Tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời vì tôi không làm báp-têm cho ai trong anh chị em, ngoại trừ Cơ-rít-pu và Gai-út, 15. để không ai có thể nói rằng họ đã nhân danh tôi mà chịu báp-têm. 16. À, tôi cũng đã làm báp-têm cho những người trong gia đình của Tê-pha-na. Ngoài ra tôi không nhớ tôi đã làm báp-têm cho ai khác.

17. Vì Ðấng Christ không sai tôi đi làm báp-têm, nhưng để giảng Tin Mừng, và không dùng những lời lẽ khôn khéo để giảng, kẻo quyền năng thể hiện qua sự chết của Ðấng Christ trên thập tự giá trở nên vô hiệu.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đồng Tâm Hiệp Nhất để nghe bài giảng.

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top