Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 1

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 1

Phim Tài Liệu: Đa-ni-ên – Chương 1
Video credit: The Incredible Journey
Kinh Thánh: Đa-ni-ênChương 1

Vào năm thứ ba của triều Giê-hô-gia-kim – vua Giu-đa, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, đã đến bao vây Giê-ru-sa-lem. Chúa phó Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, và một số vật dụng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời vào tay vua; vua đã đem về xứ Si-nê-a, nơi đặt đền thần của mình. Rồi vua mang những vật dụng đó vào trong kho của đền thần của mình.

Và rồi, vua truyền cho Át-bê-na, quan chỉ huy các thái giám, hãy mang những người Y-sơ-ra-ên thuộc hoàng tộc và dòng dõi của những quý tộc – là những thanh niên không khuyết tật, khôi ngô, khôn ngoan và khéo léo trong mọi việc, trí tuệ sắc sảo, thông hiểu khoa học, có khả năng phục vụ trong cung vua, để dạy họ văn chương và ngôn ngữ của người Canh-đê.  Vua truyền chu cấp cho họ hằng ngày bằng cao lương mỹ vị của vua, và rượu loại vua uống – nuôi như vậy trong ba năm, để cuối cùng họ có thể đứng chầu trước vua. Trong số những thanh niên Giu-đa có Ða-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria. Quan chỉ huy các thái giám đã đặt tên cho họ. Ông đã đặt tên cho Ða-ni-ên là Bên-tơ-xát-sa, Ha-na-nia là Sa-đơ-rắc, Mi-sa-ên là Mê-sác, và A-xa-ria là A-bết-nê-gô.

Tuy nhiên, Ða-ni-ên đã quyết định trong lòng rằng sẽ không để cho mình bị ô uế vì cao lương mỹ vị của vua hay rượu vua uống; vì thế chàng đã xin quan chỉ huy các thái giám được khỏi làm cho chính mình bị ô uế. Lúc này, Ðức Chúa Trời cho Ða-ni-ên được ơn và được thương mến trước quan chỉ huy các thái giám. Quan chỉ huy các thái giám đã nói với Ða-ni-ên: “Ta sợ vua, là chúa của ta, đã chỉ định thức ăn và thức uống cho các ngươi – lẽ nào ngài thấy gương mặt của các ngươi tiều tụy hơn những thanh niên cùng đợt – chẳng phải các ngươi nộp đầu ta cho vua sao?”

Sau đó, Ða-ni-ên nói với giám thị, là người mà quan chỉ huy các thái giám đã chỉ định trông coi Ða-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria: “Tôi xin ông cho thử các tôi tớ của ông mười ngày, bảo họ chỉ cho một ít rau để chúng tôi ăn và nước để uống. Sau đó, xin ông xem sắc diện của chúng tôi và sắc diện của các thanh niên đã ăn cao lương mỹ vị của vua, và giải quyết cho các tôi tớ của ông theo những gì ông thấy.”

Người ấy lắng nghe họ trong vấn đề này, và chấp thuận thử họ mười ngày. Cuối mười ngày, sắc diện của họ xinh đẹp hơn và đầy đặn hơn tất cả những thanh niên đã ăn cao lương mỹ vị của vua. Vì vậy, người giám thị tiếp tục cất đi khẩu phần của họ và phần rượu họ phải uống, và cho họ rau.

Khi đến thời hạn vua đã định phải trình diện, quan chỉ huy các thái giám đem họ đến trước Nê-bu-cát-nết-sa. Vua nói chuyện với họ, và ông thấy chẳng ai có thể sánh bằng Ða-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, và A-xa-ria; vì vậy họ đứng chầu trước mặt vua. Và về sự hiểu biết trong tất cả những vấn đề tri thức, khi vua hỏi họ, ông thấy họ giỏi gấp mười lần so với tất cả các thuật sĩ và chiêm tinh gia trong toàn vương quốc. Và Ða-ni-ên tiếp tục ở đó cho đến năm đầu của triều vua Si-ru.

Bản Dịch Đại Chúng – Thư Viện Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top