Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Vô Đối

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Tình Yêu Vô Đối

Tựa đề: Tình Yêu Vô Đối
Kinh Thánh: Rô-ma 8:31-39

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 24/1/2021

Tình Yêu của Ðức Chúa Trời Ðối Với Chúng Ta Trong Ðấng Christ

31 Như vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều ấy? Nếu Ðức Chúa Trời binh vực chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta?

32 Ngài đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta, mà ban Con ấy, lẽ nào Ngài sẽ không ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con ấy sao?

33 Ai sẽ kiện cáo những người Ðức Chúa Trời chọn?

Ðã có Ðức Chúa Trời, Ðấng xác nhận họ là công chính.

34 Ai sẽ kết án họ chăng?

Ðã có Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng đã chết, đúng hơn là Ðấng đã sống lại, Ðấng đang ở bên phải Ðức Chúa Trời, và Ngài đang cầu thay cho chúng ta.

35 Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng? 36 Như có chép rằng,

“Vì cớ Ngài, chúng con bị giết suốt ngày;

Chúng con bị xem như chiên để đem giết thịt.”

37 Tuy nhiên trong mọi sự ấy, chúng ta đều chiến thắng tất cả nhờ Ðấng yêu thương chúng ta. 38 Vì tôi tin chắc rằng không điều gì, dù sự chết hay sự sống, các thiên sứ hay các quỷ sứ, việc hiện tại hay việc tương lai, hay bất cứ quyền lực nào, 39 điều gì đến từ trời cao hay ra từ vực thẳm, hay bất cứ vật thọ tạo nào, có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top