Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sự Thật Là Gì? – Phần 2

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Sự Thật Là Gì? – Phần 2

Tựa đề: Sự Thật Là Gì?
Kinh Thánh: Giăng 8:31-38; 14:1-7

Diễn giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu
Garden Grove United Methodist Church, California
Chúa Nhật 21/7/2021

Chân lý đem đến tự do

31. Vì vậy, Đức Chúa Jesus nói với những người Do Thái đã tin Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ của Ta. 32. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ ban cho các ngươi tự do.” 33. Họ nói với Ngài: “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham, chưa từng làm nô lệ của ai, tại sao Thầy lại nói: ‘Các ngươi sẽ được tự do’?”

34. Đức Chúa Jesus trả lời họ: “Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi. Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. 35. Nô lệ thì không ở trong nhà mãi mãi, nhưng con trai thì ở đó mãi mãi. 36. Vì vậy, nếu Con ban cho các ngươi sự tự do, thì các ngươi thật sự sẽ được tự do. 37. Ta biết các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi lại tìm giết Ta, bởi vì lời của Ta không có chỗ trong các ngươi. 38. Ta nói những điều Ta thấy nơi Cha của Ta, cũng vậy các ngươi làm những điều các ngươi nghe nơi cha của mình.”

Chúa An Ủi Các Môn Ðồ

1 “Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2 Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3 Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ thì Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết Ta đi đâu và biết đường đến đó.”

Ðức Chúa Jesus Là Con Ðường Dẫn Ðến Ðức Chúa Cha

5 Thô-ma thưa với Ngài, “Lạy Chúa, chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao biết đường đến đó được?”

6 Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. 7 Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi cũng biết Cha Ta. Từ nay trở đi, các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài.”

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top