Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 2

Sơ Lược Quan Điểm Thần Học Cơ Đốc Giáo – Phần 2

Bible_33

Định Nghĩa Thần Học

Thần học hiểu theo nghĩa rộng là sự nghiên cứu về các thần linh. Trong Anh Ngữ, chữ “thần học” là “theology,” có gốc trong tiếng Hy-lạp. Chữ Θεός có nghĩa là thần hay Đức Chúa Trời và chữ λογία có nghĩa là khoa học hoặc sự nghiên cứu. Thần học là khoa học chuyên nghiên cứu về Đức Chúa Trời và những gì liên quan đến Ngài. Nói một cách chủ quan thì thần học là khoa nghiên cứu về “Ông Trời” và “Đạo Trời.”

Tuy nhiên trong sách nhỏ này, chữ “thần học” được hiểu theo nghĩa hẹp của Cơ-đốc Giáo. Thần học là khoa học nhằm nghiên cứu về Đức Chúa Trời của Đạo Chúa đặt nền tảng trên Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước.

Các Giai Đoạn Phát Triển Thần Học

Khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ Tuần (Công 2:1-47) hội thánh được thành hình; bắt đầu từ đó thần học Cơ-đốc Giáo đã trở thành vấn đề tranh luận, mặc dù khái niệm về Đức Chúa Trời đã tiềm ẩn trong mỗi người từ khi loài người có trên mặt đất. Hơn hai ngàn năm trước người Việt chúng ta không biết gì về Cơ-đốc Giáo nhưng tự nhiên đã tin nhận có “Trời.” Đó là sự mặc khải tự nhiên của Ngài cho dân tộc chúng ta.

Chúng ta có thể tạm chia sự phát triển của nền thần học Cơ-đốc Giáo làm bảy giai đoạn như sau để dễ khảo cứu:

Giai đoạn 1      – Thần học thời Các Sứ Đồ (30-100)

Giai đoạn 2      – Thần học thời Hậu Các Sứ Đồ (100–590)

Giai đoạn 3      – Thần học thời Trung Cổ (590-1517)

Giai đoạn 4      – Thần học thời Cải Cách (1517-1648)

Giai đoạn 5      – Thần học thời Khai Sáng (1648-1789)

Giai đoạn 6      – Thần học thời Cận Đại (1789-1971)

Giai đoạn 7      – Thần học thời Hiện Đại (1971-nay)

Giai Đoạn 1

Thần Học Thời Các Sứ Đồ (30-100)

Trong thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, những tác phẩm của các vị sứ đồ, mà về sau đã trở thành Kinh Thánh Tân Ước, là những tài liệu vô cùng quý báu, vì họ đã ghi lại những gì chính họ đã chứng kiến và kinh nghiệm về cuộc đời và chức vụ Đức Chúa Jesus, đặc biệt là những việc làm và lời giảng của Ngài. Những tác phẩm họ để lại là tài liệu căn bản cho nền thần học Cơ-đốc Giáo. Các tín lý về lẽ đạo Ba Ngôi, thần tính của Đức Chúa Jesus, sự chết, sự phục sinh, và sự tái lâm của Ngài đã được thiết lập trong khi các vị sứ đồ còn sống.

Trong thế kỷ thứ nhất, hội thánh dù mới thành hình và gặp khó khăn vì bị chính quyền của Đế Quốc La Mã bách hại, nhưng về phương diện thần học thì hội thánh tương đối được ổn định vì các vị sứ đồ vẫn còn sống. Mỗi khi có thắc mắc gì về lẽ đạo, các vị sứ đồ có thể giải thích và quyết định. Thế là vấn đề được giải quyết. Công Vụ Các Sứ Đồ chương 15 là trường hợp điển hình.

Sau khi các vị sứ đồ qua đời, hội thánh đầu tiên đã tóm tắt niềm tin của các vị sứ đồ như sau:

Bài Tín Điều Các Sứ Đồ

Tôi tin Ðức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Ðấng dựng nên trời đất.
Tôi tin Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Ðức Chúa Trời và Chúa chúng ta.
Ngài xuống thế làm người bởi Ðức Thánh Linh, sinh bởi trinh nữ Ma-ry,
Chịu thương khó dưới tay Pôn-tơ Phi-lát, chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn.
Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại.
Ngài thăng thiên, ngồi bên phải Ðức Chúa Trời toàn năng là Cha.
Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin Ðức Thánh Linh.
Tôi tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ,
Sự tha tội,
Sự sống lại của thân thể,
Và sự sống đời đời. A-men.

Mặc dù mãi cho đến thế kỷ thứ 4 SC bài tín điều này mới trở nên phổ thông, nhưng truyền thuyết cho rằng khi còn sống, 12 vị sứ đồ, mỗi người đã đóng góp một câu để tạo nên bài tín điều này. Do đó mới có tên là Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Bài tín điều này đã trở thành tín lý căn bản của thần học Cơ-đốc Giáo  hay Đạo Chúa, gồm Công Giáo, Chính Thống Giáo, Cơ-đốc Giáo Ai-cập (Coptic Church), và Tin Lành, cho đến nay.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top