Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Những Loại Đức Tin

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Những Loại Đức Tin

Những Loại Đức Tin

Đức tin là nhu cầu tự nhiên của linh hồn chúng ta giống như không khí, thực phẩm và nước uống cần thiết cho cơ thể.  Chúng ta thường nói đến đức tin một cách chung chung.  Nhưng thật ra đức tin có nhiều loại.  Paul Tillich cho rằng có hai loại đức tin chính.  Đức tin thuộc loại bản thể (ontological) và đức tin thuộc loại luân lý (moral) (cf. Dynamics of Faith).  Theo ông, các thánh lễ và thánh vật được nhìn nhận là thánh bởi vì được nhìn dưới cặp mắt đức tin.  Qua những thánh đồ, thánh vật và thánh lễ chúng ta tiếp xúc được với Đấng Thánh.  Ông cũng nghĩ rằng nhờ vâng giữ các quy luật và đạo đức Chúa ban cho, con người có thể tương giao được với Ngài.

Dầu vậy, dựa theo ánh sáng của Kinh Thánh chúng ta có thể thấy đức tin thuộc nhiều loại như sau:

  1. Đức tin cứu rỗi

Đây là đức tin tiên quyết và cần thiết để chúng ta nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.  Mặc dù sự cứu rỗi là ân điển, là quà tặng miễn phí của Đức Chúa Trời, nhưng muốn được cứu rỗi chúng ta cần đáp ứng bằng đức tin.  Thánh Kinh chép: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu; điều đó chẳng phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8).

Đây là thứ đức tin được Chúa nói đến trong Giăng 3:16 rằng, “…hầu cho hễ ai tin đến con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”  Đức tin nầy giống như bàn tay của người ăn xin giơ ra để tiếp nhận của bố thí vậy.

Sau một chương trình truyềng giảng, đáp lời mời gọi, các thân hữu tiến lên tin nhận Chúa; ấy là lúc họ đang sử dụng đức tin cứu rỗi để tiếp nhận ân sủng của Đức Chúa Trời.

  1. Đức tin nên thánh

Sau khi tin Chúa để được cứu rỗi, chúng ta cần tiếp tục tin Chúa để được tăng trưởng trong đời sống thuộc linh.  Lòng tin liên tục nầy sẽ giúp biến đổi đời sống chúng ta một ngày một trở nên giống như Chúa hơn.  Nhờ lòng tin nầy chúng ta có thể khước từ sự cám dỗ, vượt qua sự thử thách, thắng hơn sự yếu đuối, và kiên trì phụng sự Chúa.

Kinh Thánh, thánh ca, sự thờ phượng, sự tương giao với anh chị em trong Chúa và những sinh hoạt khác trong hội thánh là những phương tiện giúp duy trì và bồi bổ đức tin của chúng ta mỗi ngày.

Thánh Phi-e-rơ viết: “Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra” (I Phi-e-rơ 1:6-7).

Ngày nay, trên bước đường theo Chúa, chúng ta bị ma quỷ dùng người nầy người khác, hoặc cách nầy cách khác xúi giục chúng ta bỏ Chúa.  Nhưng chúng ta chấp nhận trả giá và nhất định giữ vững lòng theo Chúa.  Làm như thế là chúng ta đang tiến lên trong đường nên thánh vậy.

Mỗi ngày con em chúng ta đến trường các thầy cô cho các em những bài khó hơn.  Dù thấy khó và mới mẻ, nhưng con em chúng ta không bỏ học.  Vì vậy trí tuệ chúng mỗi ngày một tăng.  Trong bước đường theo Chúa của chúng ta cũng thế.  Càng theo Chúa càng thấy khó.  Nhưng trong những cái khó đó chúng ta kinh nghiệm được những thích thú thuộc linh mà người không bền đỗ không thể có được.

Đức tin nên thánh đã giúp chúng ta trở nên người được dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1:4-5).  Ôi tuyệt diệu thay!

  1. Đức tin nhờ cậy

Phần nhiều trong chúng ta xưa nay đều có đức tin nầy.  Chúng ta thường gặp phải những nan đề trong cuộc sống và chẳng biết nhờ cậy ai hơn để được cứu giúp ngoài ra Chúa.  Cho nên chúng ta thường đến với Chúa để cầu nguyện.  Dù một vài người thường đả kích việc nầy, nhưng tôi thấy chẳng có gì là sai trái cả.  Vì chính chúa đã khuyến khích chúng ta làm như vậy.  Chúa phán: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho.  Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).  Đọc Thánh Thi (Thi Thiên) bạn sẽ thấy các tác giả thường xuyên kêu cầu Chúa giúp đỡ.

Đây là loại đức tin mà nhiều người đã tìm đến với Đức Chúa Giê-xu để van xin Ngài cứu giúp, khi Ngài còn tại thế.

Ngày nay, nếu bạn có nan đề gì, xin bạn hãy mau mau đến với Đức Chúa Giê-xu và cầu xin Ngài cứu giúp.  Đừng ngại vì những lời người ta nói.  Những lời đó mới nghe qua có vẻ thiêng liêng lắm, nhưng mục đích thâm hiểm là khuyên chúng ta hãy nhờ cậy mình hoặc nhờ cậy ai khác, chứ đừng nhờ cậy Chúa.  Coi chừng những gì bạn tưởng là thiêng liêng đó hóa ra là sa vào chước của ma quỷ.  Điều quan trọng là sau khi được Chúa nhậm lời cầu xin rồi chúng ta đừng vội quên ơn Ngài, như một vài người trong chúng ta thường nói “Được xôi rồi việc” vậy.

  1. Đức tin phó thác

Người đạt đến trình độ đức tin nầy sẽ hoàn toàn tin cậy vào Chúa, sống theo lời Chúa, và giao trọn cuộc sống mình cho Chúa bất kể tương lai sẽ ra sao.

Đây là đức tin của Áp-ra-ham khi ông vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp; ra đi mà không biết mình đi đâu (Hê-bơ-rơ 11:8).

Đây là đức tin mà Chúa đã dạy hãy lo làm tôi tớ của Đức Chúa Trời, chớ đừng lo sẽ sống ra sao.  “Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc” (Ma-thi-ơ 6:25).

Đây là đức tin mà Phao-lô đã làm chứng: “Từ thành nầy qua thành khác, xiềng xích và hoạn nạn đang đợi tôi.  Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để làm chứng về phúc âm của ơn Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:23-24).  Phao-lô đã phó thác đời sống của mình cho Chúa yêu thương.

Trước đây ở khu Harlem, New York, có cơn hỏa hoạn.  Trên tầng lầu thứ tư có một em gái bị mù.  Khi lửa cháy, em ra đứng nơi cửa sổ mà khóc.  Nhân viên cứu hỏa không lên cứu em được bèn giăng một lưới lớn bên dưới và bảo em hãy nhảy xuống.  Nhưng dù họ kêu cách nào em cũng không chịu nhảy.  May thay, lúc đó cha em vừa đến.  Ông xin nhân viên cứu hỏa để được nói với con qua loa cầm tay.  Khi nghe tiếng cha chỉ bảo, em bé liền làm theo.  Em đã nhảy xuống và được bình an vô sự.

Em gái nầy đã tin lời cha mình, nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống.  Em hoàn toàn phó thác mạng sống vào lời hướng dẫn của cha.  Chúng ta có đức tin nơi Chúa đủ để dám sống theo lời của Cha Thiên Thượng của chúng ta đã hướng dẫn không?

  1. Đức tin biết chắc

Đây là thứ đức tin đặc biệt mà tác giả Hê-bơ-rơ đã nói: “Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1)

Người có loại đức tin nầy biết chắc chắn và tin một cách rất quả quyết những gì Chúa sẽ làm, mặc dầu những gì Chúa sẽ làm đó chưa xảy ra.  Mục sư Robert Shculler là người thường giảng luôn về loại đức tin nầy.  Ông ta gọi thứ đức tin nầy là đức tin nghĩ tích cực (possitive thingking faith) hay cũng gọi là đức tin dời núi.  Vì ông ta thường dựa vào lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:21-22 để giảng dạy về thứ đức tin nầy.  Robert Schuller đã giải thích về đức tin nầy như sau, “suy nghĩ tích cực là sử dụng tối đa khả năng tưởng tượng Chúa ban để mơ tính những phương cách hầu đạt được mục tiêu mong muốn” (cf. Your Church Has Real Possibilities).  Ông đã chứng tỏ đức tin đó bằng cách bắt đầu mở hội thánh trong rạp chiếu bóng lộ thiên (drive-in theater) mà bây giờ hội thánh ông có khoảng 8.000 tín hữu, hằng tuần nhóm thờ phượng Chúa trong một nhà thờ bằng kiếng nổi tiếng tại Garden Grove.

  1. Đức tin siêu phàm

Đây là thứ đức tin còn đặc biệt hơn các thứ đức tin kia nữa.  Người đạt đến trình độ đức tin nầy có thể nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh làm những dấu kỳ phép lạ (supernatural signs and wonders) để chống lại quyền lực của Satan, chữa lành những tật bệnh, giải thoát người ta cho được tự do, và thực hiện những việc phi thường hầu dẫn đưa người khác đến sự nhận biết Chúa.

Đức tin loại nầy là một đặc ân Chúa ban cho chứ chẳng phải ai cũng có thể có được.  Đây chính là một ân tứ thuộc linh.  Mục sư David Yonggi Cho gọi đây là đức tin thuộc chiều thứ tư (cf. The Fourth Dimension), mà một vài anh em dịch là Đức tin năng động.

Đây là loại đức tin mà Phi-e-rơ và Giăng đã có khi hai người lên đền thờ cầu nguyện và khiến người què ăn mày được chữa lành (Công-vụ 3)

Phao-lô cũng có đức tin nầy khi ông nhơn danh Chúa mà đuổi quỷ ra khỏi cô gái nô lệ ở thành Phi-líp (Công-vụ 16:16-18).

Đây là thứ đức tin mà một số tôi tớ con cái Chúa ngày nay đã dùng để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng hãy cẩn thận vì một số tôi con Chúa sau khi nhận được ân tứ đức tin nầy đã trở nên kiêu ngạo, bị Chúa bỏ, rồi bỏ Chúa, khiến ngày cuối cùng Chúa phải phán rằng: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta” (Ma-thi-ơ 7:23).

Qua sáu loại đức tin vừa kể, loại nào cũng quý báu cho đời sống chúng ta.  Tuy nhiên, loại thứ nhất, tức “đức tin cứu rỗi” là loại cần thiết hơn hết cho mọi người.  Chúa từ trời giáng trần cốt để cho chúng ta lấy đức tin nầy tiếp nhận.  Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau nổ lực làm mọi cách khiến nhiều người sớm tin nhận Chúa để được cứu rỗi linh hồn, rồi sau đó mới tiếp tục với những loại đức tin kia.  Xin chúng ta hãy sốt sắng làm việc nầy ngay hôm nay.  Mong lắm thay.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu 
Nguyệt San Linh Lực –  01/07/1997


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top