Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đặng Ngọc Báu: Công Việc Đầu Năm

Mục sư Đặng Ngọc Báu: Công Việc Đầu Năm

Công Việc Đầu Năm

Chúng ta đang bước vào một Năm Mới.  Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc hữu thần chứ không phải vô thần.  Thậm chí một người không theo một tôn giáo nào cũng coi việc phụng thờ tổ tiên là trọng.  Vì tính hữu thần của dân tộc mà cứ vào dịp đầu Xuân là chúng ta thường hay đến các đền thờ hoặc chùa chiền mà cầu xin Ơn Trên ban phúc lộc cho mình trong Năm Mới.  Thậm chí nhiều người còn mê tín dị đoan mà kiêng cữ đủ thứ trong ba ngày Xuân.

Là con dân Chúa, dĩ nhiên chúng ta tin rằng ngày nào cũng là ngày của Chúa cả, ngày nào cũng tốt đẹp cả.  Tuy nhiên, nhân dịp đầu Xuân, thiết tưởng chúng ta cũng nên xem lại Kinh Thánh, rút tỉa ra những bài học quý báu khả dĩ áp dụng áp dụng cho đời sống mình.  Âu đó cũng là một việt làm rất tốt trong ba ngày Tết vậy.

Sách II Sử ký 29-31 đã ghi lại một gương tốt đẹp rất đáng cho chúng ta suy gẫm trong dịp đầu Xuân.  Các đoạn kinh văn này chép về những việc làm của Vua Ê-xê-chia nhân dịp đầu năm.  II Sử ký 29:17, ghi rõ rằng, “Ngày mồng Một tháng Giêng, họ khởi việc…”

Vua Ê-xê-chia trị vì từ năm 715-686 TC, tức vào thời các vua Hùng của nước ta.  Có thể nói thời kỳ ấy, lịch sử của nước ta chưa được rõ rệt.  Những gì sử sách ghi lại, phần nhiều là những chuyện có tính cách hoang đường của tổ tiên chúng ta lúc còn ở bên đất Trung hoa.  Còn Vua Ê-xê-chia thì đã làm gì?

Số là trước Vua Ê-xê-chia, Vua A-cha đã bỏ bê việc thờ phượng Chúa, đóng cửa đền thờ, lập các am miếu cho các thần khác trong các xó góc của Giê-ru-sa-lem mà dâng hương và cúng tế các thần ấy.  Vì thế đất nước đã trở nên suy nhược và yếu hèn.  Cả nước không có tương lai.  Bấy giờ tới phiên Ê-xê-chia lãnh đạo, nhà vua đã sửa sang lại mọi sai lầm và sơ xót mà cha vua đã làm.

  1. Dọn mình ra thánh

Vua Ê-xê-chia triệu tập những thầy tế và những người Lê-vi lại và truyền cho họ hãy “dọn mình ra thánh” (II Sử ký 29:5)

Việc dọn mình này không phải chỉ thuần túy tắm gội thân xác mà thôi, nhưng là một kỷ luật thuộc linh, đòi hỏi chúng ta phải tự xét lòng, ăn năn, xưng tội, cầu xin ơn tha thứ của Chúa, như Vua Đa-vít đã nói: “Đức Chúa trời ôi, lòng đau thương thống hối Ngài sẽ không chê bỏ đâu.” (Thi-thiên 51:17).  Tự kiểm điểm chính mình và ăn năn xưng tội, thiết tưởng đây là điều rất hay chúng ta nên làm khi năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến vậy.

  1. Dọn đền thờ của Chúa ra thánh

Vua Ê-xê-chia truyền cho những thầy tế lễ và người Lê-vi “hãy dọn đền của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi cho thanh sạch, và cất bỏ những gì ô uế ra khỏi đền thờ” (II Sử ký 29:5b)

Đền thờ tiêu biểu cho nơi Chúa ngự.  Trong lịch sử của dân Do-thái, ngoài Đền Tạm, họ còn có ít nhất ba Đền Thờ.  Đền Thờ do Sa-lô-môn xây cất, Đền Thờ do những người đi lưu đày trở về xây cất, Đền Thờ do Vua Hê-rốt Đại Đế xây cất.  Nhưng vào thời Tân Ước chúng ta thấy Kinh Thánh dạy rằng mỗi chúng ta là một đền thờ.  “Anh chị em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ngự trong anh chị em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16)

Cuộc đời thờ phượng Chúa của chúng ta trong năm cũ có lơ là, bị bỏ bê, và để cho trở nên ô uế, vì chứa vào trong đó những thứ không đẹp lòng Chúa, như Đền Thờ trong thời Vua A-cha chăng?  Cầu xin Chúa giúp chúng ta chỉnh đốn lại và cất bỏ những gì không đẹp lòng Chúa ra khỏi đời sống mình trong Năm Mới nầy, như Kinh Thánh chép, “Ngày mồng Một tháng Giêng, chúng khởi việc dọn đền cho sạch… (I Sử ký 29:17)

  1. Tổ chức lại sự thờ phượng Chúa

Sau khi Vua Ê-xê-chia cho dọn sách Đền Thờ, vua tái tổ chức sự thờ phượng Chúa.  Các thầy tế lễ dâng các của lễ, các ban nhạc và các ca đoàn ca hát tôn vinh Chúa, rồi vua và các quan chứa đều sấp mình xuống mà thờ lạy Chúa (II Sử ký 29:25-30)

Hậu quả lan rộng ra ngoài xã hội là các am miếu do Vua A-cha xây cất trong các xó góc của thủ đô Giê-ru-sa-lem đã bị dân chúng tự động dẹp bỏ (II Sử ký 30:14), rồi hình tượng các tà thần trong khắp nước đều bị phá hủy (II Sử ký 31:1).  Mọi người quay về thờ phượng Chúa hết lòng.  Lời cầu nguyện của vua, của các thầy tế lễ, và của người dân được Chúa vui nhậm.

Sau những năm tháng sống trong u buồn tuyệt vọng, cơn phục hưng đã đến cho tuyển dân của Chúa.  Đọc các đoạn kinh văn nầy chúng ta thấy cả nước đều vui mừng.  Họ sống trong bình an, dư dật, sung túc, và phước hạnh (31:10).  Phải chăng đây là những mơ ước tự nhiên và nho nhỏ của chúng ta trong mỗi dịp Xuân về.

Nguyện Năm Mới nầy, chúng ta sẽ tự dọn sạch tâm hồn mình, sửa sang lại nơi Chúa ngự, và chỉnh đốn lại sự thờ phượng Chúa của mình.  Khi chúng ta làm những điều đó, ơn phước của Chúa, cả thuộc thể lẫn thuộc linh, chắc hẳn sẽ tuôn tràn trên đời sống chúng ta.  A-men.

Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Nguyệt San Linh Lực (01/2004)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top