Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Công Việc Của Đức Thánh Linh

Mục Sư Đặng Ngọc Báu: Công Việc Của Đức Thánh Linh

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Trong phương diện thần học có lẽ đạo Ba Ngôi là lẽ đạo khó cắt nghĩa nhất.  Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời (Phục truyền 6:4), nhưng Đức Chúa Trời lại có Ba Ngôi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.  Tuy vậy, nhưng không phải có ba Đức Chúa Trời mà là chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi.

Lẽ đạo Ba Ngôi thứ ba, Đức Thánh Linh là ít được nhắc đến nhất.  Trong khi đó, thời kỳ nầy có thể nói là thời kỳ của Đức Thánh Linh đang làm việc.

Từ xưa đến nay, Đức Thánh Linh đã và đang hành động như thế nào? Vì khuông khổ bài báo có hạn, chúng ta chỉ nhắc đến một vài công việc của Đức Thánh Linh mà thôi.

I/ ĐỨC THÁNH LINH TRONG CÔNG CUỘC SÁNG TẠO 

Thánh Kinh cho biết Ngài đã dự phần trong công cuộc sáng tạo

“Vả, đất là vô hình và trống không, sự tối tăm bao trùm mặt vực; Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” (Sáng thế ký 1:2)

“Chúa đưa Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên.  Chúa làm cho mặt đất mới lại.” (Thi thiên 104:30)

II/ ĐỨC THÁNH LINH VÀ THÁNH KINH

 1. Đức Thánh Linh soi dẫn cho các tôi tớ Ngài viết ra Kinh Thánh

“Thần Ta ở trên ngươi, cả đến những lời Ta đặt nơi miệng ngươi…” (Ê-sai 59:21)

“Chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 1:21)

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn…” (II Ti-mô-thê 3:16)

 1. Đức Thánh Linh soi sáng cho chúng ta hiểu biết Kinh Thánh

“Lúc nào Thần Lẽ Thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.” (Giăng 16:13)

III/ ĐỨC THÁNH LINH VÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

Thánh Kinh cho biết loài người đã bị Sa-tan làm mù con mắt lòng, khiến họ không nhận biết được Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Cha Yêu Thương là Đấng ban sự sống cho họ (II Cô-rinh-tô 4:4) để họ tôn kính và thờ phượng Ngài.  Ngày nay Đức Thánh Linh đang cáo trách trong lòng người ngoại đạo để họ sớm tỉnh ngộ mà nhận biết rằng mình có lỗi cùng Cha thiên thượng và sớm quay về cùng Ngài.

“Khi Ngài (Đức Thánh Linh) đến, Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về sự đoán phạt” (Giăng 16:8)

Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, qua lời giảng của Phi-e-rơ, Ngài đã cáo trách người ta và đã có ba ngàn người tin Chúa.  Qua lời làm chứng của Phao-lô, tổng trấn Phê-lít và vua Ạc-ríp-ba đã bị Đức Thánh Linh cáo trách, nhưng tiếc thay họ lại cứng lòng không chịu tin Chúa (Sứ đồ 24:24-25; 26:28)

IV ĐỨC THÁNH LINH VÀ TÍN ĐỒ

 1. Ngài tái sinh và đổi mới người tin nhận Chúa

“..Nếu một người chẳng nhờ nước và Đức Thánh Linh mà được sanh ra thì không được vào nước Đức Chúa Trời… Các ngươi phải được sanh lại… sanh bởi Đức Thánh Linh…” (Giăng 3:5-8)

Đức Chúa Trời cứu chúng ta…

“Theo lòng thương xót Ngài, qua sự thanh tẩy của sự tái sinh và sự đổi mới bởi Đức Thánh Linh” (Tít 3:5)

 1. Ngài báp-têm chúng ta

“Vì chúng ta đã chịu phép báp têm chung một Đức Thánh Linh” (I Cô-rinh-tô 12:13)

Phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh mới cần thiết cho sự cứu rỗi, chứ phép báp-têm bằng nước thật ra chỉ là biểu tượng thôi.

 1. Ngài ngự trong chúng ta

“Ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác để ở với các ngươi đời đời… Ngài sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 16:16-17)

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?” (I Cô-rinh-tô 3:16) 

 1. Ngài đóng ấn chứng nhận chúng ta

 “Ấy là trong Ngài mà anh em đã được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh…”  (Ê-phê-sô 1:13)

“Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc” (Ê-phê-sô 4:30)

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16)

 1. Đức Thánh Linh tràn đầy trong chúng ta

Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là nhu cầu thuộc linh rất cần yếu của chúng ta.  Vì thế thánh Phao-lô đã bảo:

“Đừng say rượu, vì rượu gây cho luông tuồng, nhưng hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18)

Tiếc thay, trong đời sống người theo Chúa, Đức Thánh Linh có khi đầy có khi vơi vì những lẽ sau đây:

a/ Chúng ta có thể làm buồn Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30) bằng cách cố tình phạm tội.

b/ Chúng ta có thể dập tắt Đức Thánh Linh (ITê-sa-lô-ni-ca 5:19) bằng cách không vâng theo sự thúc giục của Ngài.

c/ Chúng ta có thể nói dối với Đức Thánh Linh (Sứ đồ 5:3).  Ngài biết tất cả mọi sự mà chúng ta tưởng Ngài ngây thơ và không biết gì hết nên nói dối cùng Ngài.  May mắn thay là ngày nay Ngài không sửa phạt liền như thời các sứ đồ, nếu không thì không biết bao nhiêu người đã bị như A-na-nia và Sa-phi-ra.

 1. Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta

“Vì chúng ta chẳng biết điều mình phải xin đặng cầu nguyện cho phải lẽ, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26)

Cảm ơn Đức Thánh Linh! 

 1. Ngài hướng dẫn chúng ta

“Tới gần xứ My-si rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bi-thi-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu không cho phép” (Sứ đồ 16:7)

“Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc Ta đã gọi làm” (Sứ đồ 13:2)

 1. Ngài dạy dỗ chúng ta

“Nhưng Đấng Yên Ủi tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhơn danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26).

 1. Ngài ban quyền năng cho chúng ta

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng về Ta…” (Sứ đồ 1:8).

 1. Ngài giúp chúng ta khi ứng đối với kẻ bắt bớ

“Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi trong chính giờ đó.  Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra” (Ma-thi-ơ 10:19-20).

 1. Ngài ban ân tứ cho chúng ta

Ân tứ thuộc linh là những khả năng siêu nhiên Đức Thánh Linh ban cho chúng ta để gây dựng hội thánh, tức thân thể của Đấng Christ (Ê-phê-sô 4:12).  Ân tứ của Đức Thánh Linh là một đề tài khá nóng bỏng và đòi hỏi nhiều giấy mực để trình bày.  Mong dịp khác chúng ta sẽ bàn sâu hơn.  Nhưng điều chắc chắn là các con cái Chúa trong Hội Thánh được Ngài ban cho các ân tứ (spiritual gifts) đặc biệt để hầu việc Ngài (I Cô-rinh-tô 12; Ê-phê-sô 4; Rô-ma 12)

 1. Ngài khiến đời sống chúng ta có kết quả

Người tin Chúa lâu ngày và chịu ăn nuốt Lời Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ khiến đời sống có kết quả.
”Nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22-23)

Công việc của Đức Thánh Linh còn thật nhiều, không thể nào kể hết được, cũng không thể nào biết hết được.  Ngày nay, Ngài đang vận hành trên thế giới thi hành các công việc của Ngài.

Ước mong rằng mỗi đời sống của chúng ta luôn được Đức Thánh Linh tràn đầy và sử dụng để cuộc đời của chúng ta thật có ý nghĩa; những chuỗi ngày sống của chúng ta sẽ đầy trọn và phước hạnh vô cùng. Mong lắm thay!

Mục sư Đặng Ngọc Báu 
Nguyệt San Linh Lực – San Diego, California
Số 16  – Ngày 1 tháng 6 năm 1994

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top