Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Đoàn Hưng Linh: Ơn Chúa Giữa Những Bất Đồng

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Ơn Chúa Giữa Những Bất Đồng

Sứ điệp: Ơn Chúa Giữa Những Bất Đồng
Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:11 – 2:4
Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California 
Chúa Nhật 13/9/2020

Anh em hãy hiệp với chúng tôi trong lời cầu nguyện, để nhờ nhiều người chúng tôi được ơn, và do đó nhiều người sẽ vì cớ chúng tôi dâng lời tạ ơn.

Ðây là điều chúng tôi hãnh diện: lương tâm chúng tôi làm chứng rằng chúng tôi cư xử giữa thế gian, trong sự thuần khiết và chân thành của Ðức Chúa Trời, không bằng sự khôn ngoan của xác thịt, nhưng bằng ân điển của Ðức Chúa Trời, đặc biệt đối với anh em, lại càng nhiều hơn. Vì chúng tôi viết cho anh em không gì khác hơn những điều anh em đã đọc và hiểu; tôi hy vọng, đến kết cuộc, anh em sẽ hiểu, như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào rằng: chúng tôi là niềm hãnh diện của anh em, cũng như anh em là niềm hãnh diện của chúng tôi, trong ngày của Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta.

Và với điều tin tưởng này, tôi đã dự định từ trước sẽ đến thăm anh em, để anh em có thể được phước lần thứ hai; rồi nhờ anh em, đi qua Ma-xê-đô-ni-a; và từ Ma-xê-đô-ni-a trở lại với anh em, và từ anh em, đi Giu-đê. Có phải tôi nhẹ dạ khi dự định như vậy không? Hay những gì tôi dự định là dự định theo xác thịt, nên tôi đã nói: “Phải, Phải” và “Không, Không” chăng? Bởi vì Ðức Chúa Trời, là Ðấng Thành Tín, biết lời chúng tôi nói với anh em không phải là vừa “Phải” và vừa “Không.” Vì Con của Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng mà chúng tôi: Tôi, Sin-vanh, và Ti-mô-thê đã rao giảng giữa anh em không phải là vừa “Phải” và vừa “Không,” nhưng trong Ngài luôn luôn là “Phải.” Bất kể bao nhiêu lời hứa của Ðức Chúa Trời ở trong Ngài đều là “Phải” cả. Vì thế nhờ Ngài chúng ta có thể nói “A-men” và dâng vinh hiển về Ðức Chúa Trời.

Đấng đã xác nhận chúng tôi với anh em về Ðấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, là Đức Chúa Trời. Ngài cũng đã ấn chứng chúng ta và ban Ðức Thánh Linh làm bảo chứng trong lòng chúng ta.

Tuy nhiên có Ðức Chúa Trời làm chứng, tôi nói với linh hồn mình rằng tôi chưa trở lại Cô-rinh-tô như dự định bởi vì tôi muốn dung thứ anh em; không phải chúng tôi có quyền gì trên đức tin của anh em, nhưng chúng tôi chỉ là những bạn đồng lao cùng vui với anh em, vì anh em đang đứng vững vàng trong đức tin.

Vì vậy, tôi quyết định với chính mình rằng tôi không trở lại với anh em – vì chỉ gây đau buồn. Bởi vì nếu tôi làm cho anh em đau buồn, thì ai là người làm cho tôi vui, nếu không phải là người mà tôi đã làm đau buồn?

Tôi đã viết lại cùng một điều này cho anh em, để khi tôi đến, tôi không thể đau buồn bởi những người đáng ra phải làm cho tôi vui; tôi tin tưởng rằng tất cả anh em lấy niềm vui của tôi làm niềm vui của tất cả anh em.

Tôi viết cho anh em từ những đau đớn và quặn thắt trong lòng – qua nhiều nước mắt – không phải để anh em đau buồn, nhưng để anh em có thể biết tình yêu của tôi đối với anh em sâu đậm là dường nào.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top