Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Để Hiểu Kinh Thánh

Để Hiểu Kinh Thánh

LaXanh_05

Ông hiểu lời mình đọc đó chăng (Công-vụ các Sứ-đồ 8:30)

Chúng ta có thể trở thành những giáo sư có khả năng để dạy người khác, và khó bị ngọn gió của giáo lý đẩy đưa, nếu chúng ta tìm cách thấu triệt cách khôn ngoan nhiều hơn về Lời của Ðức Chúa Trời. Bởi vì Ðức Thánh Linh là Tác Giả của Kinh Thánh cũng là Ðấng duy nhất có thể soi sáng chúng ta hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải luôn luôn cầu xin  sự dạy dỗ và sự dẫn dắt của Ngài trong mọi lẽ thật.

Lúc tiên tri Ða-ni-ên muốn giải nghĩa giấc chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa, ông đã làm gì? Ông đã biệt riêng ra để khẩn thiết cầu xin Ðức Chúa Trời bày tỏ khải tượng ấy. Sứ Đồ Giăng, trong khải tượng tại đảo Bát-mô, đã thấy một quyển sách được niêm phong bằng bảy dấu ấn mà không có ai xứng đáng để mở hay nhìn vào. Cuối cùng, cuốn sách đã được Sư Tử của chi phái Giu-đa, Ðấng đã đắc thắng, mở ra. Tuy nhiên trước đó, có lời chép rằng “Tôi đã khóc dầm dề.”  Nước mắt của Sứ Đồ Giăng, dung dịch của sự cầu nguyện, là những chìa khóa thiêng liêng để mở quyển sách đã được niêm phong.

Do đó, nếu vì lợi ích riêng của bạn và của những người khác, bạn muốn được “đầy dẫy sự thông biết ý chỉ của Ðức Chúa Trời trong mọi vấn đề khôn ngoan và hiểu biết thuộc linh,” xin nhớ rằng cầu nguyện là phương pháp hay nhất để học: như Ða-ni-ên, bạn sẽ hiểu biết được giấc mộng và giải nghĩa nó khi bạn biết tìm cầu Ðức Chúa Trời; như Giăng bạn sẽ thấy bảy dấu ấn niêm phong chân lý cao quý được mở ra sau khi bạn đã đổ nước mắt thật nhiều.

Đá không vỡ trừ khi có người dùng búa đập kiên trì; nhưng người muốn đập vỡ đá phải quỳ xuống. Hãy sử dụng búa thật chăm chỉ; hãy tập quỳ gối cầu nguyện thì không một tín lý cứng như đá nào trong sự mặc khải đem lại lợi ích để bạn hiểu, mà không vỡ ra thành những mảnh nhỏ qua tác động của cầu nguyện và đức tin.

Bạn có thể mở lối bằng áp lực qua bất kỳ điều gì nhờ nương dựa nơi sự cầu nguyện. Tư tưởng và lý luận như những cây nêm bằng thép giữ chặt chân lý; nhưng lời cầu nguyện là đòn bẫy để cạy chiếc rương sắt chứa đựng những huyền nhiệm thiêng liêng mở ra, nhờ đó chúng ta có thể nhận những kho tàng kín giấu trong đó.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

“Understandest thou what thou readest?” Acts 8:30

We should be abler teachers of others, and less liable to be carried about by every wind of doctrine, if we sought to have a more intelligent understanding of the Word of God. As the Holy Ghost, the Author of the Scriptures is he who alone can enlighten us rightly to understand them, we should constantly ask his teaching, and his guidance into all truth.

When the prophet Daniel would interpret Nebuchadnezzar’s dream, what did he do? He set himself to earnest prayer that God would open up the vision. The apostle John, in his vision at Patmos, saw a book sealed with seven seals which none was found worthy to open, or so much as to look upon. The book was afterwards opened by the Lion of the tribe of Judah, who had prevailed to open it; but it is written first—“I wept much.” The tears of John, which were his liquid prayers, were, so far as he was concerned, the sacred keys by which the folded book was opened.

Therefore, if, for your own and others’ profiting, you desire to be “filled with the knowledge of God’s will in all wisdom and spiritual understanding,” remember that prayer is your best means of study: like Daniel, you shall understand the dream, and the interpretation thereof, when you have sought unto God; and like John you shall see the seven seals of precious truth unloosed, after you have wept much.

Stones are not broken, except by an earnest use of the hammer; and the stone-breaker must go down on his knees. Use the hammer of diligence, and let the knee of prayer be exercised, and there is not a stony doctrine in revelation which is useful for you to understand, which will not fly into shivers under the exercise of prayer and faith.

You may force your way through anything with the leverage of prayer. Thoughts and reasonings are like the steel wedges which give a hold upon truth; but prayer is the lever, the prise which forces open the iron chest of sacred mystery, that we may get the treasure hidden within.

Charles Spurgeon

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top