Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Dân Ta

Dân Ta

Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta (IICô-rinh-tô 6:16)

“Dân ta” là một danh hiệu nghe rất êm đềm. “Ðức Chúa Trời của họ” là một khải thị vui mừng. Có bao nhiêu là ý nghĩa ẩn tàng trong hai chữ Dân ta. Trước  hết, từ ngữ này ám chỉ tính cách đặc biệt. Cả thế gian đều thuộc về Ðức Chúa Trời: trời, và cả các từng trời của trời nữa, đều thuộc về Chúa. Ngài cũng cai trị trên các con cái loài người, nhưng trong số người đã tuyển chọn và đã mua chuộc cho chính Ngài, Ngài đã phán như chưa từng phán với những kẻ khác: Họ là Dân ta.

Chữ nầy cũng bao gồm khái niệm chủ quyền đối với một tài sản. Về một phương diện đặc biệt: “Gia tài của Chúa là dân Ngài; Gia-cốp là phần cơ nghiệp Ngài.” Mọi dân tộc trên đất đều là của Ngài; cả thế gian đều ở dưới quyền Ngài, nhưng dân Ngài, những người được chọn của Ngài lại là vật sở hữu của Ngài một cách đặc biệt hơn; vì Ngài đã làm nhiều điều cho họ hơn những người khác: Ngài đã mua họ bằng huyết Ngài; Ngài đã thu hút họ đến gần Ngài; Ngài dành tấm lòng của Ngài cho họ; Ngài đã yêu mến họ bằng tình yêu đời đời: tình yêu mà nước không dập tắt được, và những biến chuyển của thời gian sẽ chẳng bao giờ đủ sức để làm suy giảm một chút nào.

Các bạn thân mến! Bằng đức tin, các bạn có nhận thấy mình trong số những người đó không? Các bạn có thể nhìn lên trời và nói rằng: “Lạy Chúa và là Ðức Chúa Trời của con! Ngài là của con, vì mối liên hệ dịu dàng đã cho phép con gọi Ngài bằng Cha; Ngài là của con vì mối thông công thánh mà con thích dành riêng để gặp gỡ Ngài khi Ngài vui lòng tự tỏ mình ra cho con nhưng Ngài chẳng bao giờ làm đối với thế gian.”

Các bạn có thể đọc Quyển Sách Mặc Khải và tìm thấy trong đó những khế ước của sự cứu rỗi dành cho các bạn không? Bạn có thể nào đọc phẩm tước của bạn được viết bằng huyết quý giá hay không? Bạn có thể nào lấy đức tin khiêm cung nắm chặt vạt áo Chúa Jêsus và nói rằng: “Ngài là Cứu Chúa của con” hay không?

Nếu bạn có thể làm như thế, thì Ðức Chúa Trời sẽ nói với bạn, và về những người khác giống như bạn, rằng: “Dân ta.” Bởi vì nếu Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Trời của bạn, và Ðấng Christ là Ðấng Christ của bạn, thì Chúa có một phước hạnh đặc biệt cho bạn; bạn là đối tượng được Ngài chọn, được vui nhận trong Con Yêu Dấu Ngài.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top