Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Nghe Kinh Thánh

Cùng Nghe Kinh Thánh

Cùng Nghe Kinh Thánh

Mời bạn cùng lắng nghe đọc Kinh Thánh.  Xin vui lòng bấm vào tên sách và chọn đoạn để lắng nghe.

Cựu Ước:

Sáng Thế Ký
Xuất Ê-díp-tô Ký
Lê-vi Ký
Dân Số Ký
Phục Truyền Luật Lệ Ký
Giô-suê
Các Quan Xét
Ru-tơ
I Sa-mu-ên
II Sa-mu-ên
I Các Vua
II Các Vua
I Sử Ký
II Sử Ký
Ê-xơ-ra
Nê-hê-mi
Ê-xơ-tê
Gióp
Thi Thiên
Châm Ngôn
Truyền Đạo
Nhã Ca
Ê-sai
Giê-rê-mi
Ca Thương
Ê-xê-chi-ên
Đa-ni-ên
Ô-sê
Giô-ên
A-mốt
Áp-đia
Giô-na
Mi-chê
Na-hum
Ha-ba-cúc
Sô-phô-ni
A-ghê
Xa-cha-ri
Ma-la-chi

 

Tân Ước:

Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng
Công Vụ Các Sứ Đồ
Rô-ma
I Cô-rinh-tô
II Cô-rinh-tô
Ga-la-ti
Ê-phê-sô
Phi-líp
Cô-lô-se
I Tê-sa-lô-ni-ca
II Tê-sa-lô-ni-ca
I Ti-mô-thê
II Ti-mô-thê
Tít
Phi-lê-môn
Hê-bơ-rơ
Gia-cơ
I Phi-e-rơ
II Phi-e-rơ
I Giăng
II Giăng
III Giăng
Giu-đe
Khải Huyền

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top