Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Với Chúa

Cùng Với Chúa

Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn (Các Quan Xét 7:20)

Ghê-đê-ôn ra lệnh cho những người theo ông làm hai việc:  dùng một cái bình bằng đất che ngọn đuốc, rồi khi được báo hiệu, hãy đập bể cái bình để ánh sáng chiếu ra; đồng thời thổi kèn và kêu lớn: “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn! Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn!”

Đó cũng chính là việc người tin Chúa phải làm.  Trước hết bạn phải chiếu sáng, hãy đập bể cái bình đang che khuất ánh sáng của bạn.  Hãy quăng cái bình che ngọn đèn của bạn qua một bên rồi chiếu sáng.  Hãy để cho ánh sáng của bạn chiếu ra trước mặt mọi người.  Hãy để cho những điều tốt đẹp của bạn phơi bày, để khi người khác thấy, họ sẽ biết rằng bạn đã từng ở với Chúa Jesus.

Và rồi phải có tiếng động, kèn phải thổi lên.  Hãy tích cực lợi dụng nơi hội họp của các tội nhân để rao truyền Đấng Christ đã chịu đóng đinh.  Hãy đem Tin Lành đến cho họ; mang đến tận cửa nhà họ; đừng để họ lẫn tránh.  Hãy thổi kèn để họ có thể nghe.

Hãy nhớ rằng khẩu lệnh trong chiến trận của Hội Thánh là câu mật khẩu của Ghê-đê-ôn: “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn.”  Đức Chúa Trời phải hành động, đó là công việc của Ngài.  Nhưng chúng ta không thể thụ động: chúng ta phải được sử dụng như những khí cụ: “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn.”  Nếu chúng ta chỉ reo hò “Gươm của Đức Giê-hô-va” mà thôi, chúng ta sẽ phạm tội tự phụ  thụ động; và nếu chúng ta chỉ reo: “Gươm của Ghê-đê-ôn!” mà thôi, chúng ta chứng tỏ mình nương dựa vào những cánh tay xác thịt mà mình coi như thần tượng.  Chúng ta phải nhập cả hai thành một giai điệu hài hòa: “Gươm của Đức Giê-hô-va và của Ghê-đê-ôn.” Chúng ta không thể tự mình làm nên trò trống gì cả nhưng nhờ sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể làm được mọi sự.

Bạn thân mến!  Vì vậy, chúng ta hãy nhân danh Chúa quyết tâm đích thân tiến ra: dùng ngọn đuốc sáng rực về gương thánh khiết, dùng tiếng kèn sốt sắng để truyền đạo và làm chứng; Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta; dân Ma-đi-an sẽ rối loạn, và Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ tể trị đời đời.

Charles  H. Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày           

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top