Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tiếp Chúa

Tiếp Chúa

Jesus_LastSupper_01s

Thầy phán: Cái phòng ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ ta ở đâu? (Mác 14:14)

Vào dịp lễ Vượt Qua, thành Giê-ru-sa-lem trở thành một quán trọ vĩ đại. Mỗi chủ nhà đều mời bạn hữu riêng của mình, nhưng không có ai mời Cứu Chúa đến nỗi Ngài không có chỗ trú ngụ. Ngài phải dùng quyền năng siêu nhiên của mình để tìm một phòng cao mà bày tiệc.

Ngày nay cũng vậy: Đức Chúa Jesus không được con người đón tiếp, ngoại trừ số người đã được Ngài dùng quyền năng siêu nhiên tái sinh lòng họ. Mọi cánh cửa đều mở đủ rộng cho vua chúa của sự tối tăm, còn Chúa Jesus thì phải tự mở đường cho mình, hay là cứ ở ngoài đường phố.

Chính nhờ quyền năng huyền nhiệm của Chúa chúng ta mà người chủ nhà đã không hỏi lại một câu nào; nhưng vui vẻ mở ngay cửa phòng khách của mình. Chúng ta không biết ông là ai, là người như thế nào; tuy nhiên, ông đã vui lòng tiếp nhận vinh dự mà Ðấng Cứu Chuộc đề nghị ban cho ông.

Cũng vậy, người nào được Chúa tuyển chọn và người nào không được tuyển chọn cũng dễ nhận ra; vì khi tin lành đến với một số người thì họ chống trả, không tiếp nhận; nhưng nơi người nào tiếp nhận, hoan nghênh, thì đó là tín hiệu xác định rõ ràng về một biến chuyển huyền nhiệm đã xảy ra trong lòng người ấy; và Ðức Chúa Trời đã chọn người ấy cho sự sống đời đời.

Độc giả thân mến! Bạn có muốn tiếp rước Ðấng Christ chăng? Nếu có thì không có gì khó khăn cả; Ngài sẽ là khách của bạn; chính quyền năng Ngài sẽ cùng hành động với bạn là người bằng lòng tiếp nhận Ngài.

Ðược tiếp đãi Con Ðức Chúa Trời thật vinh dự! Các từng trời của cõi đời đời vẫn không đủ chỗ cho Ngài; nhưng Ngài đã hạ mình xuống để cư ngụ trong lòng chúng ta! Chúng ta không xứng đáng cho Ngài ngự dưới mái nhà của mình, nhưng Ngài lại tự hạ mình để vào nhà, thì điều đó quả là một đặc ân không có lời lẽ nào tả nổi! Bởi vì chính lúc đó, Ngài bày tiệc mời chúng ta dự với Ngài.  Trong bữa tiệc toàn cao lương mỹ vị của bậc đế vương, chúng ta được ngồi vào một bàn tiệc mà món thịt vốn bất tử, bất diệt, sẽ ban sự sống đời đời cho những ai ăn nó.

Thật phước hạnh cho những người con nào của A-đam biết tiếp đãi Chúa của các vị thiên thần!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top