Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Hãy Chèo Ra Sâu Mà Đánh Cá

Hãy Chèo Ra Sâu Mà Đánh Cá

Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá (Lu-ca 5:4)

Chúng ta học được sự cần thiết về vai trò của con người trong câu chuyện nầy. Việc đánh được cá là một phép lạ nhưng chúng ta không thể bỏ qua ngư phủ, chiếc thuyền, hoặc dụng cụ để đánh cá, bởi vì tất cả đều đã được dùng để bắt cá.

Ðối với việc cứu rỗi linh hồn con người cũng vậy, Ðức Chúa Trời dùng những phương tiện; và bao lâu ân điển dồi dào còn tồn tại thì Ðức Chúa Trời vẫn vui lòng dùng những lời giảng, dường như là khờ dại, để cứu những người tin. Chắc chắn Ðức Chúa Trời sẽ được tôn vinh khi Ngài hành động mà không cần đến những phương tiện; tuy nhiên chính Chúa đã chọn kế hoạch sử dụng những phương tiện và như thế Ngài được rạng danh càng nhiều hơn trên đất.

Tự chúng, các phương tiện không có giá trị gì cả. “Thưa Thầy, chúng con đã làm suốt đêm, không bắt được gì hết” [1]. Tại sao vậy? Họ chẳng phải là những ngư phủ chuyên nghiệp hay sao? Thật ra họ không phải là tay mơ; họ rất thành thạo trong nghề. Phải chăng họ đã vụng về để phí công vô ích? Không phải. Hay tại họ không chăm chỉ, cần mẫn? Không, họ đã làm việc rất vất vả. Họ thiếu nhẫn nại chăng? Không, họ đã làm suốt đêm. Phải chăng tại biển không có cá? Chắc chắn là không, vì ngay sau khi Chúa đến, cá đã mắc vào lưới rất nhiều.

Vậy thì tại sao? Có phải là vì tự chúng những dụng cụ không có quyền lực gì cả nếu không có sự hiện diện của Đức Chúa Jesus? “Ngoài Ngài, chúng ta chẳng làm chi được” [2]. Nhưng với Ðấng Christ, chúng ta có thể làm mọi sự. Sự hiện diện của Ðấng Christ đưa đến thành công.

Đức Chúa Jesus đã ngồi trên thuyền của Phi-e-rơ và nhờ một quyền lực huyền bí, Ngài đã kéo cá vào lưới. Lúc Đức Chúa Jesus được tôn cao trong Hội Thánh, sự hiện diện  của Ngài là quyền năng của Hội Thánh — trong Hội Thánh có tiếng phán của một vị vua. “Còn Ta, khi Ta được tôn cao, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta” [3].

Sáng nay, nguyện chúng ta đi ra làm công tác đánh lưới linh hồn người ta. Hãy lấy đức tin mà nhìn lên, hãy nôn nả nhìn chung quanh, hãy làm việc lao khổ cho đến chiều tối, thì chúng ta sẽ không nhọc công vô ích đâu; bởi vì Ðấng Christ đã khuyên chúng ta quăng lưới, và Ngài sẽ làm cho lưới đầy cá.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Chú Thích:
[1] Lu-ca 5:5
[2] Giăng 15:5
[3] Giăng 12:32

Kinh Thánh Tham Khảo: Lu-ca 5:1-11

  1. Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3. thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. 4. Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. 5. Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.  6. Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 7. Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8. Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. 9. Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. 10. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. 11. Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top