Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Sự Đầy Trọn Của Đấng Christ

Sự Đầy Trọn Của Đấng Christ

Và chúng ta đều có nhận được sự đầy dẫy của Ngài. (Giăng 1:16)

Những dòng chữ này cho chúng ta biết có sự toàn vẹn ở trong Ðấng Christ.

Trong Ngài có đầy đủ bản chất của Ðức Chúa Trời, bởi vì trong Ngài toàn thể thần tánh của Ðức Chúa Trời hiện diện.

Trong Ngài có nhân tánh toàn hảo, bởi vì thân thể Ngài là hiện thân của Ba Ngôi Ðức Chúa Trời.

Trong huyết Ngài có sự cứu chuộc công hiệu và viên mãn, bởi vì huyết Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

Trong sự sống Ngài có sự công nghĩa viên mãn để ban sự công chính cho chúng ta, cho nên hiện nay, chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jesus Christ.

Trong lời biện minh của Ngài có đầy đủ giá trị mà Ðức Chúa Trời đòi hỏi, cho nên Ngài có thể toàn cứu những kẻ nhờ Ngài mà đến cùng Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.

Trong sự chết của Ngài có chiến thắng viên mãn, bởi vì qua cái chết, Ngài đã tiêu diệt ma quỉ – là kẻ cầm quyền trên sự chết.

Trong sự phục sinh khỏi sự chết của Ngài có công hiệu viên mãn, vì nhờ đó, chúng ta được sinh lại cho một hy vọng sống.

Trong sự thăng thiên của Ngài có sự đắc thắng viên mãn, vì Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo muôn vàn phu tù, và ban ơn phước cho loài người.

Trong Ngài có đủ loại, đủ hình thức phước hạnh; có sự tha thứ đầy trọn, có ơn tái tạo, có ơn thánh hóa, có ơn bảo toàn, và có ân điển để khiến chúng ta được toàn vẹn.

Trong Ngài có sự viên mãn cho mọi thời đại, sự an ủi đầy đủ cho mọi khó khăn, hoạn nạn; sự dẫn dắt toàn hảo cho sung túc thịnh vượng; đầy trọn mọi bản chất thiên thượng, cùng sự khôn ngoan, quyền năng, và tình yêu; một tình trạng viên mãn không thể đo lường, không thể không khám phá. Ðức Chúa Cha đẹp lòng vì mọi sự đầy trọn đều ở trong Ngài.

Ôi! Thật là một tình trạng viên mãn lạ lùng để tất cả mọi người đều tiếp nhận! Thật vậy, sự toàn hảo của Ngài như một dòng suối luôn tuôn chảy, nhưng vẫn dâng đầy, luôn phong phú, đầy trọn và miễn phí. Hỡi các tín hữu! Hãy đến để nhận tiếp trợ cho tất cả nhu cầu của bạn. Hãy cầu xin thật nhiều, bạn sẽ nhận được thật nhiều; bởi vì sự đầy trọn nầy không bao giờ cạn tắt, và đã được thâu trữ cho những người túng thiếu có thể đón nhận trong chính Đức Chúa Jesus, là Em-ma-nu-ên – nghĩa là Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top