Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Quyền Năng Của Chúa

Quyền Năng Của Chúa

Dove_03

“Quyền năng Ngài dành cho chúng ta – những người tin nhận – trong sự vận hành của quyền năng vĩ đại Ngài lớn dường bao. Ngài đã thực hiện quyền năng đó trong Ðấng Christ khi Ngài làm cho Ðấng Christ sống lại từ cõi chết và lập Ðấng Christ ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 1:19-20)

Ðấng Christ đã sống lại, cũng như chúng ta được cứu, đều không thể nhờ điều gì khác hơn là quyền năng của Ðức Chúa Trời. Chúng ta phải nói gì về những người tưởng rằng việc chúng ta trở lại tin Chúa là do ý chí tự chủ của con người, nhờ những điều tốt đẹp của riêng mình? Bao giờ chúng ta thấy được một người chết dùng quyền lực riêng của mình để từ cõi chết sống lại thì bấy giờ chúng ta có thể trông mong thấy được những tội nhân vô đạo dùng chính ý chí tự do của họ để quay về với Ðấng Christ.

Quyền năng không ở trong những lời được rao giảng hay trong những lời được đọc ra, nhưng tất cả quyền năng tác động đều xuất phát từ Ðức Thánh Linh.

Quyền năng này không có gì chống lại được. Tất cả những lính canh lẫn các thượng tế đều không thể nào giữ được thân thể của Đức Chúa Jesus trong mồ mả – và chính Thần Chết cũng không giữ được Đức Chúa Jesus trong xiềng xích của nó.

Quyền năng bất khả kháng ấy cũng được ban cho người tín hữu khi người ấy được tái sinh để bước vào đời sống mới. Không có tội lỗi, sự hư nát, hay ma quỉ nào dưới hỏa ngục, hoặc tội nhân nào trên thế giới, lại có thể chận bàn tay gia ân của Ðức Chúa Trời lại,  khi bàn tay ấy muốn đưa một người ăn năn tội trở lại với Ngài. Nếu Ðức Chúa Trời vô sở bất năng phán “Ta sẽ” thì loài người không thể nào cưỡng lại mà bảo rằng “Tôi không.”

Cần ghi nhớ rằng quyền năng đã khiến Ðấng Christ từ cõi chết sống lại vốn đầy vinh hiển.  Nó phản chiếu vinh quang Ðức Chúa Trời và khiến các đạo quân của ma quỉ hoảng kinh. Cũng vậy, mỗi tội nhân trở về với Chúa đều mang lại vinh quang cho Ngài.

Quyền năng đó là quyền năng đời đời: Ðấng Christ sẽ không hề sống lại từ cõi chết một lần thứ hai; sự chết không có quyền cai trị trên Ngài nữa. Cũng vậy, chúng ta đã được làm cho sống lại từ cõi chết sẽ không trở về với những công việc của sự chết, hay những điều hư hoại xưa kia của chúng ta, nhưng chúng ta cứ sống cho Ðức Chúa Trời.

Vì Ngài sống thì chúng ta cũng sống. Vì chúng ta đã chết, và sự sống chúng ta được giấu kín với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời; như Ðấng Christ đã sống lại từ cõi chết bởi vinh quang của Ðức Chúa Trời thế nào thì chúng ta cũng bước đi trong sự sống y như vậy.

Cuối cùng, câu Kinh Thánh đề cập đến việc hiệp một với Đức Chúa Jesus trong đời sống mới. Cùng một quyền năng đã khiến cái Ðầu sống lại cũng tạo sự sống cho các chi thể. Được cùng sống lại với Ðấng Christ quả thật là một phước hạnh vô cùng!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top