Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Nguyên Nhân Thất Bại

Nguyên Nhân Thất Bại

sinkingship_01s
Giô-sa-phát đóng một đoàn tàu Ta-rê-si để đi Ô-phia chở vàng, nhưng không đến đó được, vì tàu bị vỡ tại Ê-xi-ôn Ghê-be.
(I Các-vua 22:49)

Những chiếc thuyền của Sa-lô-môn đã trở về bến an toàn, nhưng các con tàu của Giô-sa-phát thì chẳng bao giờ đến được xứ có vàng. Quyền năng thần hựu của Ðức Chúa Trời khiến cho người nầy được thịnh vượng, nhưng làm cho người khác bị thất bại trong những ước muốn của họ. Cùng một dịch vụ, tại cùng một địa điểm, nhưng Đấng Tể Trị khôn ngoan và nhân từ không lúc nào cũng ban cho giống nhau.

Ước mong chúng ta sẽ tạ ơn Chúa khi nhớ lại câu Kinh Thánh hôm nay: Tạ ơn Chúa về đoàn tàu bị đắm tại Ê-xi-ôn Ghê-be, cũng như những chuyến tàu chở đầy các phước hạnh tạm thời. Xin chúng ta đừng ganh tị với những người thành công hơn mình, đừng lằm bằm khi bị thua thiệt dường như chúng ta là những người bị thử thách một cách đặc biệt. Như Giô-sa-phát, Chúa vẫn xem chúng ta là quí giá, dầu các dự định của chúng ta đã kết thúc trong thất bại.

Nguyên nhân bí mật khiến Giô-sa-phát thất bại rất đáng cho chúng ta chú ý; vì nó chính là nguồn gốc của rất nhiều khốn khổ cho dân sự Chúa: Đó là việc nhà vua đã liên minh với một gia đình tội nhân, đã giao thiệp với những con người tội lỗi. Trong II Sử-ký 20:37, chúng ta được thuật lại rằng Chúa đã sai một tiên tri đến để công bố: “Vì vua đã kết giao với A-cha-xia nên Ðức Giê-hô-va phá hỏng công việc của vua.” Ðó là cách sửa phạt của một người cha, đã xảy ra để đem phước hạnh đến cho nhà vua; bởi vì câu tiếp theo câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc sáng nay, chúng ta thấy nhà vua đã từ chối không cho phép các đầy tớ của vua cùng vượt biển với các tôi tớ của vị vua gian ác nọ.

Nguyện Ðức Chúa Trời dùng kinh nghiệm của Giô-sa-phát để cảnh cáo những người còn lại trong dân Chúa hãy tránh việc mang ách chung với những người không tin. Một đời sống khốn nạn khổ sở thường là số phận của những người đã kết hợp với người thế gian, hoặc trong hôn nhân, hay trong những vấn đề khác, theo sự chọn lựa riêng của họ.

Nguyện chúng ta yêu mến Chúa Jesus, và giống như chính Ngài, chúng ta có thể trở nên thánh khiết, không bị hư hỏng, không ô uế, và phân rẽ với tội nhân; bởi vì nếu chúng ta không làm như vậy, chúng ta có thể trông chờ nghe lời công bố của Chúa với mình rằng: “Ðức Giê-hô-va đã phá hủy các công việc ngươi.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top