Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Ngồi Chung Bàn Với Vua

Ngồi Chung Bàn Với Vua

Feast_01

Vì luôn ăn chung bàn với vua, Mê-phi-bô-sết sống tại Giê-ru-sa-lem, dù bị què hai chân. (II Sa-mu-ên 9:13)

Mê-phi-bô-sết không phải là một nhân vật quan trọng để trang điểm cho bàn ăn của nhà vua; dầu vậy, ông vẫn có một chỗ tại bàn ăn của vua Ða-vít, bởi vì vua có thể nhìn vào mặt ông để thấy những đặc điểm của Giô-na-than thân yêu.

Cũng như Mê-phi-bô-sết, chúng ta có thể thưa với Vua Quang Vinh rằng: “Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái đến một con chó chết, như tôi đây?” Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn cho phép chúng ta tương giao với Ngài, bởi vì khi nhìn vào diện mạo chúng ta, Ngài nhớ lại Con yêu dấu Ngài là Đức Chúa Jesus.

Những người thuộc về Chúa được Ngài thương yêu trìu mến là vì cớ một người khác. Chính vì tình thương yêu Con Một của Ngài mà Ðức Chúa Cha cất nhắc những anh em hèn mọn của Chúa từ địa vị nghèo nàn, bị đày, lên địa vị làm bạn với vua, thành người quý tộc, và được hoàng gia chu cấp.

Tật nguyền của họ không khiến họ mất các đặc quyền. Tình trạng què quặt không ngăn trở họ được nhận làm con. Người tàn tật vẫn có thể trở thành kẻ kế tự y như trường hợp người ấy có thể chạy nhanh như A-sa-ên.

Quyền lợi của chúng ta không đi cà nhắc, dầu năng lực chúng ta có thể bị như vậy. Bàn ăn của vua là một nơi trú ẩn vô cùng cao quý cho những bàn chân què quặt; và chính tại yến tiệc của Phúc Âm, chúng ta học biết sự vinh quang từ những khuyết điểm của chúng ta, bởi vì quyền năng của Ðấng Christ vẫn ở trên chúng ta.

Tuy nhiên, tình trạng tàn tật trầm trọng có thể làm tổn thương những thánh đồ yêu quí hơn hết. Ðây là người được vua Ða-vít đãi tiệc, nhưng bị què đến nỗi không thể đi theo nhà vua khi vua chạy trốn khỏi thành phố; do đó, đã bị kẻ tôi tớ quỉ quyệt của mình là Xíp-ba làm tổn thương và vu cáo. Các thánh đồ yếu đức tin và ít hiểu biết, là những người rất dễ bị lầm lạc. Họ thường là mục tiêu cho nhiều kẻ thù nhằm vào, và không thể nào theo kịp nhà vua bất cứ nơi nào vua đi.

Tình trạng tàn tật nầy thường do sa ngã mà ra. Việc nuôi dưỡng không tốt lúc người tín hữu còn ấu trĩ về phương diện tâm linh có thể làm cho người mới tin Chúa sa vào tình trạng thất vọng mà họ chẳng bao giờ khôi phục lại được; và tội lỗi, trong nhiều trường hợp khác, có thể làm cho họ gãy xương.

Lạy Chúa! Xin giúp cho người què nhảy nhót như con nai, và khiến tất cả những kẻ thuộc về Ngài đều được no nê nhờ bánh tại bàn ăn của Ngài!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top