Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Lưỡi Rìu Nổi Lên

Lưỡi Rìu Nổi Lên

Yosemite

Lưỡi rìu nổi lên (II Các-vua 6:6)

Lưỡi rìu dường như đã mất không có hy vọng gì tìm lại được; nhưng vì là lưỡi rìu mượn của người khác, danh dự của cả nhóm tiên tri sẽ bị nguy hại; và vì thế, danh Chúa của họ cũng bị tổn thương. Trái với mọi mong đợi, lưỡi rìu sắt đã rời khỏi lòng suối sâu và nổi lên – “vì điều gì loài người không làm được thì Ðức Chúa Trời có thể làm được.”

Tôi biết một anh em trong Chúa mấy năm trước đây đã được kêu gọi đảm nhiệm một công tác vượt quá sức mình. Công việc vô cùng khó khăn đến nỗi chỉ nghĩ đến việc phải làm thử đã thấy phi lý rồi. Tuy nhiên, người ấy đã được kêu gọi vào công tác này, và qua đó, đức tin của ông đã tăng lên. Ðức Chúa Trời tôn trọng đức tin của người đó, sai những người không ai ngờ đến giúp ông, và lưỡi rìu đã nổi lên.

Một gia đình tín hữu khác gặp khủng hoảng trầm trọng về tài chánh; ông có thể trả tất cả những món nợ, và còn có dư nữa, nếu ông có thể bán một phần đất đai; nhưng ông bị một áp lực bất ngờ, ông nhờ cậy bạn bè cách vô hiệu; tuy nhiên đức tin đã đưa ông đến với Ðấng Giúp Đỡ không bao giờ thất tín, và sau đó, nghịch cảnh được thay đổi, địa vị được củng cố, và lưỡi rìu đã nổi lên.

Người thứ ba có một trường hợp đáng buồn liên hệ đến vấn đề trụy lạc. Người đó đã được hướng dẫn, quở trách, cảnh cáo, mời gọi và cầu thay nữa, nhưng tất cả đều vô ích. Con người A-đam cũ quá mạnh cho một người có đức tin non trẻ mà tâm linh lại ngoan cố không chịu nhượng bộ. Nhưng rồi qua sự cầu nguyện tha thiết, chẳng bao lâu, một giải pháp phước hạnh đã được gởi đến từ thiên đàng. Tấm lòng cứng cỏi kia bị tan vỡ và lưỡi rìu đã nổi lên.

Bạn đọc thân mến! Trường hợp tuyệt vọng của bạn là gì? Tối nay bạn có gánh nặng nào? Hãy mang điều đó đến đây.  Ðức Chúa Trời của các nhà tiên tri vẫn sống, và sống để giúp các thánh đồ của Ngài. Ngài sẽ cung cấp cho bạn không thiếu bất cứ một điều tốt lành nào. Bạn hãy tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va vạn quân. Hãy đến gần Ngài, nhân danh Đức Chúa Jesus để khẩn xin thì lưỡi rìu sẽ nổi lên; chính bạn sẽ thấy ngón tay của Ðức Chúa Trời làm phép lạ cho dân sự của Ngài.  Tùy theo đức tin của bạn, điều đó sẽ được thành tựu cho bạn, và một lần nữa, lưỡi rìu sẽ nổi lên.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 1/2013

Kinh Thánh Tham Khảo: II Các Vua 6:1-7

Chiếc Rìu Nổi Lên Mặt Nước

1. Khi ấy các thầy đang học để trở thành tiên tri nói với Ê-li-sa, “Xin thầy xem đấy, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp so với số người của chúng con.  2. Xin thầy cho chúng con xuống mé sông Giô-đanh, mỗi người đốn một cây, rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta.” Ông đáp, “Hãy làm như vậy.”  3. Một người trong đám họ nói, “Xin thầy đi với các tôi tớ thầy.” Ông đáp, “Tôi sẽ đi.”

4. Vậy ông đi với họ. Khi đến mé sông Giô-đanh, họ chặt cây xuống.

5. Nhưng có một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị sút khỏi cán và văng xuống nước. Người ấy kêu lên, “Thôi rồi, thầy ôi! Chiếc rìu nầy con mượn của người ta.”  6. Người của Ðức Chúa Trời hỏi, “Nó văng xuống chỗ nào?” Người ấy chỉ cho ông chỗ nó văng xuống. Ông chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. 7. Ông bảo, “Hãy cầm lấy nó.” Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.

“The iron did swim.” 2 Kings 6:9

The axe-head seemed hopelessly lost, and as it was borrowed, the honour of the prophetic band was likely to be imperilled, and so the name of their God to be compromised. Contrary to all expectation, the iron was made to mount from the depth of the stream and to swim; for things  impossible with man are possible with God.

I knew a man in Christ but a few years ago who was called to undertake a work far exceeding his strength. It appeared so difficult as to involve absurdity in the bare idea of attempting it. Yet he was called thereto, and his faith rose with the occasion; God honoured his faith, unlooked-for aid was sent, and the iron did swim.

Another of the Lord’s family was in grievous financial straits, he was able to meet all claims, and much more if he could have realized a certain portion of his estate, but he was overtaken with a sudden pressure; he sought for friends in vain, but faith led him to the unfailing Helper, and lo, the trouble was averted, his footsteps were enlarged, and the iron did swim.

A third had a sorrowful case of depravity to deal with. He had taught, reproved, warned, invited, and interceded, but all in vain. Old Adam was too strong for young Melancthon, the stubborn spirit would not relent. Then came an agony of prayer, and before long a blessed answer was sent from heaven. The hard heart was broken, the iron did swim.

Beloved reader, what is thy desperate case? What heavy matter hast thou in hand this evening? Bring it hither. The God of the prophets lives, and lives to help his saints. He will not suffer thee to lack any good thing. Believe thou in the Lord of hosts! Approach him pleading the name of Jesus, and the iron shall swim; thou too shalt see the finger of God working marvels for his people. According to thy faith be it unto thee, and yet again the iron shall swim.

Charles Spurgeon

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top