Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Hãy Tăng Trưởng Trong Chúa

Hãy Tăng Trưởng Trong Chúa

PineTreeHãy tăng trưởng trong ân điển và trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ. (II Phi-e-rơ 3:18)

Hãy tăng trưởng trong ân điển, không phải chỉ trong một ân điển nhưng trong mọi ân điển.

Hãy tăng trưởng trong cội rễ của ân điển là đức tin. Hãy tin vào những lời hứa của Chúa cách kiên định hơn điều bạn đã từng tin. Ðức tin của bạn cần gia tăng cách đơn giản, đều đặn và toàn vẹn.

Cũng hãy tăng trưởng trong tình yêu. Hãy xin Chúa cho bạn có một tình yêu bao dung, tha thiết hơn, thực tiễn hơn, ảnh hưởng trên mọi tư tưởng, lời nói và hành vi của bạn.

Hãy tăng trưởng tương tự trong sự khiêm nhu. Hãy đặt mình vào vị trí thật thấp; hiểu rõ hơn về sự trống vắng và hư không của mình.

Trong khi bạn gia tăng trong sự khiêm nhu, hãy tăng trưởng trong sự vươn lên – càng ngày càng gần Ðức Chúa Trời hơn trong sự cầu nguyện và trong mối tương giao mật thiết hơn với Đức Chúa Jesus. Hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðức Thánh Linh giúp bạn “tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta.”

Ai không tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Jesus là từ chối được ban phước. Biết Ngài là biết sự sống đời đời, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Ngài là gia tăng hạnh phúc. Người nào không ao ước được hiểu biết Ðấng Christ nhiều hơn là người ấy chưa biết gì về Ngài cả. Ai đã nếm qua rượu nho ấy rồi thì sẽ khao khát được thưởng thức càng hơn; dầu rằng Ðấng Christ đã khiến chúng ta được thỏa nguyện, nhưng sự thỏa mãn ấy không làm cho chúng ta nhàm chán, nhưng càng khiến chúng ta thèm thuồng, khao khát hơn.

Nếu bạn đã biết tình yêu của Đức Chúa Jesus – thì như nai cái đi tìm suối nước – bạn càng khát khao được sâu nhiệm hơn trong tình yêu của Ngài. Nếu bạn không muốn hiểu biết Ngài nhiều hơn thì có nghĩa bạn chưa yêu Ngài, bởi vì tình yêu luôn luôn đòi hỏi: “Gần hơn, càng gần hơn!” Vắng bóng Ðấng Christ là hỏa ngục; nhưng hiện diện của Chúa Jesus là thiên đàng.

Vì thế, đừng mãn nguyện nếu chúng ta chưa tăng trưởng trong sự thông biết  Đức Chúa Jesus. Hãy tìm hiểu bản chất thiên thượng của Ngài, mối liên hệ giữa Ngài với loài người, những việc Ngài hoàn tất, sự chết, sự sống lại của Ngài, sự cầu thay quang vinh của Ngài trong hiện tại, và sự tái lâm đế vương của Ngài trong tương lai. Hãy sống gần bên thập tự tìm hiểu huyền nhiệm các vết thương của Ngài.

Một tình yêu ngày càng thăng tiến trong Chúa Jesus và sự lãnh hội ngày càng hoàn toàn hơn về tình yêu của Ngài đối với chúng ta, là một trong những cách thử nghiệm hay nhất về mức độ tấn tới, về một trình độ trưởng thành của chúng ta trong ân điển.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Vài nét về bài thánh ca Càng Gần Chúa Hơn (Nearer My God to Thee)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top