Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Dr. Charles Stanley: Focus on God, not Your Problems

Dr. Charles Stanley: Focus on God, not Your Problems

Sứ điệp: Tập Trung Vào Đức Chúa Trời Chứ Không Phải Vào Nan Đề Của Bạn
Message: Focus on God, not Your Problems
Pastor: Charles Stanley

Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3

Đẹp ý Đa-ri-út, vua đã bổ nhiệm một trăm hai mươi tỉnh trưởng để cai trị toàn vương quốc. Trên những người này có ba vị thống đốc, và Đa-ni-ên là một trong ba vị mà các tỉnh trưởng phải khai trình với họ để nhà vua không bị thiệt hại.

Đa-ni-ên vượt trội hơn tất cả các thống đốc và các tỉnh trưởng bởi vì thần linh siêu phàm ngự trong ông. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì vậy, các thống đốc và các tỉnh trưởng tìm cách bắt bẻ Đa-ni-ên về việc nước, nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay vi phạm nào, bởi vì ông là một người trung tín, không hề mắc lỗi lầm hay sai trật. Và rồi những người đó nói: Chúng ta không thể tìm được vi phạm nào của Đa-ni-ên nầy, ngoại trừ tìm ra luật để chống lại hắn trong việc liên hệ với Đức Chúa Trời của hắn.

Các thống đốc và các tỉnh trưởng kéo nhau vào chầu vua và tâu cùng người rằng: Vua Đa-ri-út vạn tuế! Tất cả các thống đốc trong vương quốc, các tổng trấn, các tỉnh trưởng, các vị tham mưu, các cố vấn đều đồng tình xin hoàng thượng thiết lập một sắc luật và ra lệnh nghiêm cấm trong vòng ba mươi ngày, hễ ai cầu nguyện với bất cứ thần nào hoặc người nào ngoại trừ hoàng thượng, tâu hoàng thượng, kẻ ấy sẽ bị quăng vào hang sư tử. Bây giờ, kính xin hoàng thượng thiết lập sắc lệnh và ký vào văn bản để không thể thay đổi được theo như luật pháp không thay đổi của người Mê-đi và Ba Tư.

Vì vậy, Vua Đa-ri-út đã ký vào sắc lệnh đã được viết.

Khi Đa-ni-ên biết sắc lệnh đã được ký, thì về nhà, mở các cửa sổ trên một phòng cao, hướng về Giê-ru-sa-lem. Tại đó, mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay.

Và rồi, những người này đã họp nhau và bắt gặp Đa-ni-ên đang cầu nguyện và nài xin trước mặt Đức Chúa Trời của ông. Họ đến chầu trước vua và tâu với vua về lệnh cấm: Tâu hoàng thượng! Không phải hoàng thượng đã ký một sắc lệnh rằng trong ba mươi ngày hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử hay sao?

Vua trả lời: Đúng vậy! Đó là luật pháp không thay đổi của người Mê-đi và người Ba Tư.

Sau đó, họ đã tâu với vua: Đa-ni-ên là một kẻ lưu đày từ Giu-đa đã không kiêng nể đức vua, hay sắc lệnh mà hoàng thượng đã ký, nhưng vẫn cầu nguyện mỗi ngày ba lần.

Ngay sau khi nghe những lời đó vua rất đau lòng và quyết tâm với chính mình để giải thoát cho Đa-ni-ên; vua đã vất vả cho đến mặt trời lặn để giải cứu ông.

Sau đó, những người này đã họp với nhau và đến nói với vua: Tâu hoàng thượng! Xin hãy nhớ rằng theo luật pháp của người Mê-đi và Ba Tư, mọi sắc lệnh hay chiếu chỉ mà vua đã thiết lập đều không thể thay đổi.

Vì vậy, vua đã ra lệnh, và người ta đã mang Đa-ni-ên ném vào hang sư tử. Vua nói cùng Đa-ni-ên rằng: Đức Chúa Trời của ngươi, là Đấng ngươi luôn luôn phục vụ, sẽ giải cứu ngươi!

Một tảng đá được mang đến, đặt trên miệng hang, và được niêm lại với ấn của vua và các ấn của những đại thần để không điều gì có thể thay đổi về Đa-ni-ên nữa.

Sau đó, vua trở về cung, và suốt đêm kiêng ăn, cũng không có nhạc công nào được mang đến trước vua cả, và vua không ngủ được.

Vừa rạng sáng vua đã trỗi dậy, vội vàng đến hang sư tử. Khi vua đến hang, vua gọi Đa-ni-ên với giọng thảm sầu. Vua nói cùng Đa-ni-ên: Hỡi Đa-ni-ên, là đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời của ngươi mà ngươi luôn luôn phục vụ có thể cứu ngươi khỏi sư tử không?

Và rồi Đa-ni-ên đã nói với vua: Chúc hoàng thượng sống mãi mãi! Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ của Ngài đến bịt miệng tất cả sư tử cho nên chúng không làm hại đến tôi, bởi vì trước mặt Ngài tôi là người vô tội; và cũng vậy, trước mặt hoàng thượng tôi đã không làm điều gì sai trái.

Vua vô cùng mừng rỡ, rồi truyền lệnh đem Đa-ni-ên ra khỏi hang. Vì vậy, Đa-ni-ên đã được đem ra khỏi hang. Trên người ông không có một thương tích nào cả bởi vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời của mình.

Vua truyền lệnh, và rồi người ta mang những kẻ đã tố cáo Đa-ni-ên đến. Họ đã quăng những người này, cùng con của họ, và vợ của họ vào hang sư tử. Trước khi những người này chạm đến đáy hang thì sư tử đã vồ tất cả và xé xương của họ ra từng mảnh.

Sau đó, Vua Đa-ri-út đã viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: Chúc các ngươi được bình an bội phần! Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc của ta mọi người phải tôn kính và run sợ trước Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại mãi mãi; vương quốc của Ngài không bao giờ bị tiêu diệt, và sự tể trị của Ngài bất tận. Ngài giải cứu và giải thoát; Ngài thực hiện những dấu lạ và những việc diệu kỳ trên trời dưới đất; là Đấng đã giải cứu Đa-ni-ên khỏi sức mạnh của sư tử.

Vì vậy Đa-ni-ên nầy đã thành đạt dưới triều vua Đa-ri-út và vua Si-ru, người Ba Tư.

Bản Dịch Đại Chúng 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top