Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đấng An Ủi

Đấng An Ủi

Dove_03
Ðấng An Ủi là Ðức Thánh Linh (Giăng 14:26)

Thời đại nầy là thời đại đặc biệt của Ðức Thánh Linh ngự giáng. Đức Chúa Jesus không còn hiện diện để an ủi chúng ta nữa – như Ngài sẽ làm – nhưng qua Ðức Thánh Linh ngự trị thường xuyên bên trong chúng ta, Ngài là Ðấng An Ủi mãi mãi cho Hội Thánh.

Chức vụ của Ðức Thánh Linh là an ủi lòng của những người thuộc về Ðức Chúa Trời. Ngài cáo trách tội lỗi; Ngài soi sáng và hướng dẫn; tuy nhiên công tác chính của Ngài là khiến tấm lòng của những người đã được tái sanh được vui vẻ, làm vững lòng người yếu đuối, và nâng lên những người bị cúi xuống. Ngài làm việc đó bằng cách thể hiện Đức Chúa Jesus cho họ.

Ðức Thánh Linh an ủi nhưng Ðấng Christ chính là sự an ủi. Nếu chúng ta phải dùng một hình ảnh thì Ðức Thánh Linh là thầy thuốc nhưng Đức Chúa Jesus là thuốc. Ðức Thánh Linh chữa lành vết thương nhưng là nhờ xức vào đó chất dầu thánh là danh vị và ân điển của Ðấng Christ. Ngài không lo việc riêng nhưng lo việc của Ðấng Christ. Cho nên, nếu chúng ta gọi Ðức Thánh Linh bằng tên Hy-lạp Paraclete (Đấng An Ủi) như thỉnh thoảng chúng ta đã gọi, thì lòng chúng ta gán cho Đức Chúa Jesus đáng chúc tụng của chúng ta danh hiệu Paraclesis (Sự An Ủi).

Nếu Ðức Thánh Linh là Ðấng An Ủi thì Ðấng Christ là Sự An Ủi.  Nếu người tín đồ Ðấng Christ đã có một nguồn tài nguyên phong phú như vậy để cung ứng cho các nhu cầu cho mình thì tại sao chúng ta lại buồn rầu, thất vọng? Nếu Đức Thánh Linh đã vui lòng làm Ðấng An Ủi cho bạn, thế mà bạn lại tưởng tượng rằng – Hỡi người bạn tín hữu yếu đuối run rẩy kia! – Ngài sẽ chểnh mảng sự tin cậy thiêng liêng đã được giao phó cho Ngài hay sao? Bạn lại nghĩ rằng Ngài đã nhận điều Ngài không thể và không muốn thực hiện sao? Nếu công tác đặc biệt của Ngài là khiến bạn vững mạnh, là an ủi bạn, bạn lại nghĩ rằng Ngài quên đi trách nhiệm của Ngài, hay làm thất vọng Đấng Yêu Thương mà Ngài đã nhận nâng đỡ bạn sao?

Không! Đừng bao giờ nghĩ sai về Ðức Thánh Linh dịu dàng, đáng chúc tụng, mang danh hiệu Ðấng An Ủi như thế. Ngài yêu thích ban dầu vui mừng cho người than khóc, ban áo ngợi ca cho tâm hồn nặng nề. Hãy tin cậy nơi Ngài, chắc chắn Ngài sẽ an ủi bạn cho đến khi ngôi nhà than khóc bị đóng chặt vĩnh viễn, và tiệc cưới sẽ bắt đầu.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top